• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Φιλανθρωπική Διακονία

E-mail Εκτύπωση PDF

Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον 

Κανονισμός

Πρόεδρος: Ὁ Σεβασμιώτατος, Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μουσᾶς, Γραμματεὺς-Λογιστής: κ. Δημήτριος Μαζωνάκης, Ταμίας: Πρωτοπρ. Γεώργιος Πουλιᾶς, Μέλη: Πρωτοπρ. Γεώργιος Χανδρῆς, Γεώργιος Κλαδιᾶς Μαθηματικός, Βασίλειος Μυριαγκὸς Καθηγητὴς Φυσικῆς Ἀγωγῆς, Μαρία Φραγκάκη Δικηγόρος, Γεώργιος Ταναΐνης Οἰκονομολόγος.

Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: Πεντήκοντα τέσσερα (ἀρ.54).

Γεύματα Ἀγάπης

Καθημερινῶς σιτίζονται 700 άτομα (ἄποροι, ἄνεργοι, σπουδαστές, φοιτητές, μαθητές). Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. Νικόλαος Μακρής. Συνεργάται: Πρωτοπρ. Πλάτων Γκιάλης, Πρωτοπρ. Νικόλαος Μαμουνής και Πρωτοπρ. Παντελεήμων Καλεώδης ως καί 220 εθελοντές. [Δείτε εδώ φωτογραφικό υλικό]

Ἰματιοθήκη Ἀγάπης

Ὑπεύθυνοι: Πρωτοπρ. Ἀντώνιος Τσουκαλᾶς καί Πρεσβ. Μιχαήλ Ζευγιός.

Διατίθενται ἐτησίως ἂνω τῶν 10.000 δεμάτων εἰς ἐνδεεῖς, πολυτέκνους, σεισμοπλήκτους, πρόσφυγας κ.λπ.

Ἐκκλησιαστικὴ Στέγη

Φιλοξενοῦνται παιδιὰ μὲ εἰδικὰς ἀνάγκας. Τηλ.: 22710-26.550.

Διακονία ἀσθενῶν

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐν συνεργασίᾳ μετά 22 ἐθελοντῶν Ἰατρῶν τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου ὡς καὶ τοῦ Ὀδοντιατρικοῦ Συλλόγου Χίου παρέχει ἰατρικάς ὑπηρεσίας εἰς ἀπόρους άνασφαλίστους άσθενεῖς. Ἐπίσης συνεργάζεται καί ἀμοίβει ἰατρόν διά τήν κάλυψιν τῶν ἐφημεριακῶν κενῶν εἰς τά ἰατρεῖα περιοχῆς Ἀμανῆς. Διανομή φαρμακευτικοῦ καί ὑγιειονομικοῦ ὑλικοῦ. Αἱμοδοσίαι.

Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρ. κ. Χριστόφορος Γουρλῆς.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ἵδρυμα ὑποτροφιῶν ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΛΑ, εἰς μνήμην τῶν γονέων του Χαραλάμπους καὶ Καλλιρόης καὶ Ἀρχιμ. Μακαρίου Βαρλᾶ. Πρόεδρος, ὁ Σεβασμιώτατος. Μέλη: κ. Παναγ. Χ. Βαρλᾶς, κ. Ἐμμ. Π. Βαρλάς. Σκοπός: Χορήγησις ὑποτροφιῶν καὶ φιλοξενία φοιτητῶν εἰς κατοικίαν ἐν Ἀθήναις.

Πλὴν τούτων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης προεδρεύει:

1) Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας.

2) «Οἴκου ἀγάπης».

3) Ἀντιφυματικοῦ Ἀγῶνος.

4) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ.

5) Ἱδρύματος Ὑποτροφιῶν «Παναγιώτου καὶ Μελπομένης Γεωργιλῆ».

6) Ἱδρύματος Περιθάλψεως Τυφλῶν, εἰς μνήμην Γεωργίου καὶ Μαρίας Πρινιᾶ καὶ Κων/νου καὶ Πηνελόπης Μαδιᾶ.

7) Ἱδρύματος Προικοδοτήσεων, μὲ τὴν ἐπωνυμίαν: «Κληροδότημα Μιχαὴλ Ἠλία Ψωμοστήθη».

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ