• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ι. Μ. ΧΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

E-mail Εκτύπωση PDF

smirnis

Τή 23η Νοεμβρίου 2018 ἐ­πι­σκέ­φθη­κε τήν Βι­βλι­ο­θή­κη ὁ Σεβασμιώτατος Μη­τρο­πο­λί­της Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­ξέ­φρα­σαν τόν ἐν­θου­σια­σμό καί τόν θαυ­μα­σμό του γιά τήν πλού­σια συλ­λο­γή τό­σων ἐ­πι­στη­μο­νι­κῶν συγ­γρα­μά­των καί γιὰ τὸ ὑ­ψη­λὸ ἐ­πι­στη­μο­νι­κὸ ἐ­πί­πε­δο τῶν βι­βλί­ων καὶ συ­νε­χά­ρη­ ὅ­λους τους συν­τε­λε­στὲς τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς αὐ­τῆς δι­α­κο­νί­ας, ἡ ὁ­ποί­α εἶ­ναι σύμ­φω­νη μὲ τὴν μα­κραί­ω­νη πα­ρά­δο­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ι. Μ. ΧΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ»