ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου

Εκτύπωση

nikolaos1ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες1

Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,

Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη αὐτῆς τῆς ὁμιλίας, μάλιστα σὲ μιὰ περίοδο ποὺ ἡ ἀκριβὴς ἀποτίμηση τῆς πραγματικότητος μέσα στὴν ὁποία έκτυλίσσεται ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἀποστολή, ἐνῶ εἶναι μεγίστης σημασίας, εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη. Οἱ καινοφανεῖς ἀντιλήψεις, τὰ σύγχρονα κοινωνικὰ καὶ φιλοσοφικὰ ρεύματα, τὰ μέσα διάδοσής τους, ἀνατρέπουν παγκόσμιες διαχρονικὲς σταθερές, ἐναλλάσσονται μὲ ἐκπληκτικὴ ταχύτητα, χαρακτηρίζονται ἀπὸ πολυπαραμετρικότητα καὶ φυσικὰ αἰφνιδιάζουν καὶ τὸν ὀργανισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὸν τρόπο κατάθεσης τῆς μαρτυρίας της.

Θὰ ἤθελα νὰ ξεκινήσω μὲ ἕναν σαφῆ προσδιορισμὸ τοῦ θέματός μου. Ἀρχικὰ ὁ τίτλος ἦταν «Ἐκκλησία καὶ νέες τεχνολογίες». Ἐπειδὴ ὅμως προσωπικὰ δὲν πίστευα ὅτι τὸ πρόβλημά μας εἶναι οἱ νέες τεχνολογίες, ἡ χρήση τους ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας ἢ καὶ ἡ ἀξιοποίησή τους, πρότεινα τὴ διεύρυνσή του μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ὅρου «νέες ἀντιλήψεις», προκειμένου νὰ διευκολυνθοῦμε στὴν κατὰ τὸ δυνατὸν καλύτερη ἀνατομικὴ περιγραφὴ τοῦ νέου πλαισίου ζωῆς ποὺ διαμορφώνεται γύρω μας καὶ νὰ προσδιορίσουμε μερικὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότερη κατάθεση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μαρτυρίας καὶ ζωῆς.

Τὸ πλαίσιο αὐτὸ ἔχει δύο ἐπίπεδα: Τὸ πρῶτο σχετίζεται μὲ τὴ συμπτωματολογία καὶ τὰ συγκεκριμένα προβλήματα ποὺ μᾶς κάνουν νὰ συνειδητοποιοῦμε δυσκολίες καὶ ἀλλαγές. Τὸ δεύτερο ἀποτελεῖ τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο αὐτοῦ ποὺ ὀνομάζεται νὲες ἀντιλήψεις καὶ νοοτροπίες καὶ τὸ ὁποῖο ἔχει προκληθεῖ ἀπὸ μακροχρόνιους μηχανισμούς, ἐνδεχομένως προσχεδιασμένους, ποὺ ἔχουν ὅμως νὰ κάνουν μὲ τὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ τὸν πτωτικὸ χαρακτήρα της. Εἶναι σαφὲς ὅτι «ὁ κοσμοκράτωρ τοῦ αἰῶνος τούτου» ἀλλάζει ὄψεις καὶ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ τὶς ἐντοπίζουμε ὡς Ἐκκλησία. Στὴν παροῦσα ὁμιλία θὰ ἀσχοληθοῦμε κυρίως μὲ αὐτὸ τὸ δεύτερο στοιχεῖο.

Α. Ὑπόβαθρο καὶ αἴτια τῶν νέων ἀντιλήψεων

Νέες ἀντιλήψεις, νέα ἤθη, νέες τεχνολογίες, ἕνας νέος πλέον κόσμος διαμορφώνεται γύρω μας. Στὴν ἐπεξεργασία τοῦ θέματός μας, ἐφόσον χρησιμοποιοῦμε τὴ λέξη «νέες», θεωρῶ πὼς θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε μπροστά μας νέους φοιτητικῆς καὶ κάτω ἡλικίας, ποὺ βομβαρδίζονται μὲ ἐρεθίσματα καὶ προκλήσεις, τέτοια ποὺ διαμορφώνουν τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Τὸ σύστημα τῶν κοινωνικῶν ἀντιλήψεων, ἡ ἐποχή, ἡ τηλεόραση, ἡ παιδεία, ὁ διαδικτυακὸς κόσμος, ἐκφράζουν ἰδέες, στόχους, ἐπιλογὲς ποὺ ἐπηρεάζουν, ἀλλὰ καὶ ἐν πολλοῖς δίνουν σχῆμα καὶ μορφὴ στὸ σύγχρονο πρότυπο ἀνθρώπου.

Πάντοτε τὸ κακὸ ἐκφραζόταν μέσα ἀπὸ μία τάση ἕλξης πρὸς τὴν καλοπέραση, τὴν εὐμάρεια, τὴν ὕλη, τὸ συμφέρον, τὴ σάρκα, τὸ ἐγώ. Ὁ εὐδαιμονισμός, ὁ ὑλισμός, ἡ σαρκολατρεία, ἡ ἀμφισβήτηση τῶν ἀρχῶν, τὸ γκρέμισμα τῶν προτύπων, ὁ μηδενισμὸς καὶ φυσικὰ ὁ ἐγωισμὸς ἀποτελοῦν τὸν αἰώνιο ἐπηρεασμὸ καὶ τὸν συνεχῆ πειρασμὸ τῆς ἀνθρώπινης φύσης.

Ἡ ἐποχή μας ὅμως εἴτε ἔχει καίρια ἀλλάξει διαχρονικὲς ἔννοιες καὶ ὅρους εἴτε ἔχει δημιουργήσει νέα δεδομένα, ποὺ οὐσιαστικὰ διαμορφώνουν πλέον νέες άντιλήψεις, συμπεριφορές, προσεγγίσεις κλπ.

Ἂς δοῦμε μερικὰ ἀπὸ αὐτά.

(α) Οἱ κοινωνίες μας τὰ τελευταῖα χρόνια ἄλλαξαν τὰ μεγέθη τοῦ πλούτου καὶ τοὺς ἀριθμοὺς τῶν πλουσίων καὶ κατέστησαν τὴν εὐμάρεια κυρίαρχο στόχο καὶ ἐπιδίωξη ζωῆς. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς γῆς, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ γενικότερη πρόοδο τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἐκρηκτικὴ αὔξηση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, ὁδήγησε στὴ βιομηχανοποίηση καὶ ἑταιρικοποίηση τῆς κατανομῆς τῶν ἀγαθῶν. Αὐτὸ ἔδωσε ἄλλη διάσταση στὶς ἔννοιες τοῦ συμφέροντος καὶ τοῦ πλούτου. Ἡ ἀπόκτηση πλούτου ἔγινε πιὸ εὔκολη, ἡ ἀπόλαυσή του δυνατὴ σὲ ὅλο καὶ μεγαλύτερους πληθυσμούς, σὲ ὅλο καὶ περισσότερες μορφὲς καὶ ποικιλίες. Πολυτελῆ σκάφη, χλιδᾶτα ξενοδοχεῖα, εὔκολα ταξείδια σὲ ὀνειρεμένους κόσμους, ἐξωφρενικὲς ποικιλίες τῶν προϊόντων, διαφημιστικὴ βιομηχανία αὐξάνουν τὴν ὄρεξη, προκαλοῦν τὴ σύγκριση, μετατοπίζουν τὴν ἐπιθυμία ἀπὸ τὸ ἀναγκαῖο στὸ ἐντελῶς περιττό, καθιστοῦν τὴν πολυτέλεια καὶ τὴ χλιδὴ αὐτονόητες, μεταλλάσσουν τὴ φιλοσοφία τῶν ἀξιῶν σὲ διεκδίκηση ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀναδεικνύουν σὲ στόχο ζωῆς τὴν ἐφημερότητα –τὸ ἐδῶ καὶ τώρα- καὶ ἐπιπεδοποιοῦν τὸν ἄνθρωπο σὲ ἕναν κόσμο ὅπου ἡ πραγματικότητα ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ ψέμμα καὶ ἡ ἀλήθεια ἀπὸ χιλιάδες πράγματα ποὺ ὅλα μαγεύουν, ἀλλὰ κανένα δὲν ἀξίζει. Ὁ Δυτικὸς ἄνθρωπος ζεῖ μόνον γιὰ τὸ σήμερα καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του, γι’ αὐτὰ ποὺ βλέπει καὶ γιὰ τὰ λίγα ποὺ κατανοεῖ, ὡς ὑλικὴ καὶ βιολογικὴ ὀντότητα μὲ ναρκωμένη τὴν ψυχὴ καὶ νεκρωμένο τὸ πνεῦμα.

(β) Ἡ ἐξέλιξη τῶν μέσων μαζικῆς μεταφορᾶς καὶ ἐπικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, smartphones, blogs, videocasts, fora, wikis, Skype, συσκευὲς εὐρύτατης ψηφιοποίησης καὶ τελευταῖα τὰ ἐργαλεῖα ἠλεκτρονικῆς κοινωνικῆς δικτύωσης ὅπως τὸ facebook καὶ τὸ twitter, τὸ myspace καὶ τὸ linkedin) δημιούργησαν μία παγκόσμια κοινωνία ποὺ φτωχεύει σὲ ἀμεσότητα, στερεῖται τὴν ἰδιωτικότητα, σκλαβώνει σὲ ἐξαρτήσεις, στηρίζεται σὲ τηλεγνωριμίες, καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ περιχώρηση νοοτροπιῶν, ἰσοπέδωση ἰδιομορφιῶν καὶ σχετικοποίηση τῶν ἀξιῶν, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας ὑποκαθίσταται ὡς ἀξία ἀπὸ τὴν ἀνάγκη νὰ συνυπάρξουμε, νὰ τὰ βροῦμε, νὰ συμφωνήσουμε, νὰ διαλεχθοῦμε∙ ὄχι νὰ τὴν ὁμολογήσουμε.

(γ) Τὸ ἀγαθὸ τῆς ἀπόκτησης γνώσεως ἔχει κυριαρχήσει. Τὰ ποσοστὰ τῶν σπουδαγμένων ἔχουν αὐξηθεῖ. Τὸ ἴδιο τὰ Πανεπιστήμια, τὰ βιβλία, οἱ Ἀκαδημίες. Αὐτὸ σημαίνει δύο πράγματα: τὸ πρῶτο ὅτι περισσεύει ἡ φυσίωση καὶ τὸ αἴσθημα τῆς αὐταρκείας καὶ τὸ δεύτερο ὅτι πλεονάζει ὁ κίνδυνος νὰ ποδηγετοῦνται οἱ μάζες καὶ νὰ κατευθύνονται μέσα ἀπὸ συγκεριμένους ἐκπαιδευτικοὺς μηχανισμοὺς καὶ προγράμματα. Τὸ σχολεῖο ὅμως δὲν ἔχει πλέον τὴν ἔννοια ποὺ γνωρίζαμε. Ἀπὸ χῶρος ποὺ κατὰ κύριο λόγο ἀσκεῖ ἀγωγή, καλλιεργεῖ τὴ σοφία, ἐμβαθύνει στὸν πολιτισμό, τὸν συντηρεῖ καὶ παράγει νέον ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ ἕνα μηχανισμὸ παραγωγῆς καὶ μετάδοσης πληροφοριῶν, ποὺ μάλιστα λόγῳ τοῦ ὄγκου τους μόνον μηχανὲς μποροῦν νὰ τὶς ἀποθηκεύσουν, ἀναλύσουν ἢ καὶ συνθέσουν. Ἡ γνώση ἐπειδὴ ἀπαιτεῖ κρίση, προσωπικὴ μετοχὴ στὴ σύνθεση καὶ ἐλευθερία ἔχει ἐκφυλισθεῖ σὲ δεξιότητα συλλογῆς ἐπὶ μέρους πληροφοριῶν καὶ ἐξειδίκευσης στὴ χρήση ἐργαλείων πρόσβασης σὲ αὐτές. Ἡ ἀναζήτηση πληροφοριῶν στὸν ὠκεανὸ τοῦ διαδικτύου ὀνομάζεται surfing, ποὺ σημαίνει περπατῶ πάνω στὰ κύματα, δηλαδὴ δὲν βουλιάζω στὸν βυθὸ τῆς ἀλήθειας, ἐπιπλέω στὴν ἐπιφάνεια, ἀκουμπάω τὰ ἐπιφαινόμενά της. Ὁ ἄνθρωπος ὡς πρὸς τὶς δυνατότητες γίνεται ἀβαθής, ἐνῶ διαθέτει ἀπίστευτες γνώσεις∙ οἱ ἔξυπνοι ποὺ ὅμως ἀδυνατοῦν ἐντελῶς νὰ διαχειρισθοῦν τὴν καθημερινότητά τους περισσεύουν ἐπικίνδυνα. Τὰ ἀποθέματα σοφίας ἔχουν πλέον ἐξαφανισθεῖ.

(δ) Ἡ πρόοδος τῆς ἰατρικῆς καὶ τῶν βιολογικῶν ἐπιστημῶν ἔχει θεαματικὰ ἀποτελέσματα στὸν τομέα τῆς ὑγείας. Οἱ θάνατοι ἀπὸ λοιμώξεις ἔχουν περιορισθεῖ ἐντυπωσιακά, ἡ διαγνωστικὴ ἰατρικὴ βλέπει στὶς ἐσώτερες γωνιὲς τοῦ ἀνθρώπινου σώματος, διεισδύει στοὺς κυτταρικοὺς μηχανισμούς, ἡ ἐπεμβατικὴ ἰατρικὴ ἔχει ἐπινοήσει ἰδιοφυῆ θεραπευτικὰ σχήματα ποὺ συχνὰ κάνουν τὸν θάνατο δυσκολότερη διαδικασία ἀπὸ τὴν ἐπιβίωση. Ὁ μέσος ὅρος ἐπιβίωσης ἐκτινάχθηκε σὲ ἀπίστευτα ὕψη. Ἤδη στὴν Ἑλλάδα σήμερα ζοῦν περίπου 1700 ὑπεραιωνόβιοι καὶ 36.000 συνάνθρωποί μας διανύουν τὴν δέκατη δεκαετία τῆς ζωῆς τους, ὑπολογίζεται δὲ ὅτι τὸ 25% αὐτῶν ποὺ γεννιοῦνται σήμερα θὰ φθάσουν στὴν ἡλικία τῶν 100 ἐτῶν2. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ποιότητα ζωῆς φαίνεται πὼς ἔχει σημαντικὰ βελτιωθεῖ. Τὰ Κέντρα Ἀποκατάστασης καὶ ἡ φαρμακευτικὴ θεραπευτικὴ κάνουν θαύματα. Αὐτὰ ὅλα ἀπομακρύνουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴ σκέψη τοῦ θανάτου τους καὶ ὑπερτονίζουν τὴν ἀξία καὶ τὴν ἀνάγκη τῆς βιολογικῆς τους συντήρησης καὶ εὐεξίας. Ἡ αἴσθηση ὅτι μὲ τὴν ἰατρικὴ πετυχαίνουμε πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅ,τι μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὰ εὐχέλαια ὁδηγεῖ στὴ λογικὴ μιᾶς ἀνθρώπινης δύναμης μεγαλύτερης ἀπὸ αὐτὴν τοῦ «δῆθεν» παντοδύναμου Θεοῦ. Μᾶλλον ἕνας τύπος θεοῦ-ἀνθρώπου, χωρὶς ὅμως τὰ γνωστὰ θεϊκὰ καὶ ἠθικὰ ἰδιώματα, ἔχει βγάλει ἔξω καὶ ἀπὸ τὸ περιθώριο τὸν ὅποιον ἄλλον Θεό.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ὑπερτονισμὸς τῆς ἐφήμερης ζωῆς -καὶ ὡς πρὸς τὴ διάρκεια καὶ ὡς πρὸς τὴν ποιότητα- ἔστω καὶ ἂν οἱ ψυχικὲς παθήσεις ἢ οἱ ἀσθένειες τοῦ γήρατος, ὅπως ἡ ἄνοια, ἢ ἀκόμη καὶ καινοφανεῖς ἰατρογενεῖς καταστάσεις ποὺ παρατείνουν μὲν τὴν διάρκεια τῆς ἐπιβίωσης, ἀλλὰ συντρίβουν τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς (χρόνιες φυτικὲς καταστάσεις, συνέπειες καὶ παρενέργειες χημιοθεραπευτικῶν σχημάτων κλπ.), αὐτὸς ὁ ὑπερτονισμὸς ἀποδυναμώνει κάθε ἔννοια αἰωνιότητος καὶ συνεπῶς ἀντιμάχεται τὴν μετὰ θάνατον προοπτικὴ τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει διογκωθεῖ ὡς πρὸς τὴν ἐφήμερη χρονικὴ καὶ βιολογική του διάσταση καὶ ἔχει ἀπίστευτα συρρικνωθεῖ ὡς πρὸς τὴν πνευματική.

(ε) Ὅλα αὐτὰ ὀφείλονται ἀσφαλῶς στὴν ἐκρηκτικὴ πρόοδο τῆς ἐπιστήμης. Αὐτὴ ὁδήγησε σὲ ἐντυπωσιακή αὔξηση τῆς γνώσης καὶ φυσικὰ σὲ θαυμαστὲς ἐφαρμογές. Ἤδη τὸ σύμπαν ποὺ θεωρεῖτο ἄπειρο καὶ ἀκατανόητο πλέον ἑρμηνεύεται καὶ φαίνεται πὼς γίνεται ὅλο καὶ λιγότερο μυστήριο. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ὕλη. Τὸ πρόσφατο πείραμα τοῦ CERN ἔδειξε ὅμως πόσο εὔκολα οἱ ἐπιστήμονες ξεγελιοῦνται καὶ πόσο συχνὰ οἱ ἔξυπνοι ἀποδεικνύονται ἀφελεῖς. Ὅλα αὐτὰ μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ φαίνεται πὼς κάπως ἐξηγήθηκε ἡ παρουσία τῆς μάζας στὸ σύμπαν (πεδίο τοῦ μποζονίου higgs) ἢ βρέθηκε μιὰ θεωρία νὰ ἑρμηνεύει τὴν ἀρχή του (big bang), μάλιστα ἀπὸ κάποιον καθολικὸ μοναχό, τὸν Lemaitre. Τὰ πράγματα εἶναι ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέροντα στὸ πεδίο τοῦ κυττάρου καὶ τῆς ζωῆς καὶ ἀκόμη περισσότερο στὸν χῶρο τῶν Νευροεπιστημῶν. Ἐδῶ ὁ στόχος εἶναι νὰ ἀποδείξουμε τὴ νομοτελειακότητα τῆς σκέψης, τὴν κατάργηση τοῦ αὐτεξουσίου, τὴ μηχανοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Πομπώδεις ὅροι ὅπως «ἀποκωδικοποίηση» τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος ἢ «αὐτόματη γένεση, δημιουργία ζωῆς καὶ ὕλης» ἢ «θεωρία τῶν πάντων» ἢ μεταφυσικοὶ ὅροι ὅπως «μαγικὸς ἀριθμός» ἢ «μυστικὴ συμμετρία» ἢ «strange quark» ἢ «σωμάτιο τοῦ Θεοῦ» ἢ «αἰωνιότητα τοῦ σύμπαντος» εὔκολα ρίχνονται στὸ λεξιλόγιο τῶν ἐπιστημονικῶν μεγεθῶν καὶ θεωριῶν καὶ ἀποδεικνύουν τὴ διάθεση κάποιων ἐπιστημόνων, μπερδεύοντας τὰ προσωπικά τους πιστεύω μὲ τὰ ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα, νὰ παραπλανήσουν τὸν κόσμο, καὶ φυσικὰ τὴν ἀφέλεια τοῦ κοινοῦ νὰ ἀνταλλάσσει τοὺς θησαυροὺς τῆς ἱστορίας του, τὰ ἐσωτερικὰ πιστεύματά του ποὺ γέννησαν πολιτισμό, μὲ τὰ ξυλοκέρατα ἑνὸς κράματος ἐπιστημονικῆς ἀληθοφάνειας, προσωπικῆς ἐπιπολαιότητος καὶ ἀνόητης ἀλαζονείας, ποὺ καταστρέφουν κάθε στοιχεῖο ἱερότητος στὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο μας. «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία τις καὶ οὐ σοφία φαίνεται»3

(στ) Ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση ὁδήγησε καὶ σὲ ἐφαρμογὲς ποὺ χαρακτηρίζονται ὡς τεχνολογία. Πάντοτε στὴν ἱστορία βλέπουμε τὸν ἄνθρωπο νὰ παρεμβαίνει στὸ ἔργο τῆς φύσης καὶ νὰ δημιουργεῖ. Αὐτὸ ὅμως ποὺ συμβαίνει τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀποτελεῖ πραγματικὴ ἐπανάσταση. Ποιὸς φανταζόταν ὅτι κάποτε μὲ τὰ τηλεσκόπιά μας θὰ μπορούσαμε νὰ πλησιάσουμε τὶς ἐσχατιὲς τοῦ σύμπαντος καὶ νὰ ἀντικρύσουμε τὶς πρῶτες στιγμὲς τῆς ζωῆς του; Ἤδη τηλεκατευθυνόμενο διαστημόπλοιο4 προσεδαφίσθηκε στὸν Ἄρη καὶ ἄλλο ὁδεύει ἔξω ἀπὸ τὸ ἡλιακό μας σύστημα5. Σήμερα ὑπάρχουν κάποια ἑκατομμύρια ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν μὲ ὄργανα ζωντανῶν ἢ καὶ νεκρῶν συναθρώπων τους, ἀπὸ δὲ τὸ 1978 ἔχει διαχωρισθεῖ ἡ σύλληψη ἀπὸ τὴ συζυγικὴ συνεύρεση καὶ σήμερα ζοῦν περισσότερα ἀπὸ 5 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι ἀνάμεσά μας ποὺ ξεκίνησαν τὴν πορεία τους ἀσεξουαλικά6. Ἀλλὰ καὶ οἱ γενετικὲς παρεμβάσεις, οἱ γονιδιακὲς θεραπεῖες, ἐνδεχομένως ἡ βλαστοκυτταρικὴ ἢ κλωνοποιητικὴ τεχνολογία, συνδυασμένα μὲ τὴν τεχνολογία ὑλικῶν, τὴ νανοτεχνολογία καὶ φυσικὰ τὴν πληροφορική, γεννοῦν ἕνα αἴσθημα ἀνθρώπινης ἐπιτυχίας, τέτοιου μεγέθους ποὺ μόνον στὸν Θεὸ ὡς τώρα ἀποδιδόταν.

(ζ) Στὸ σημεῖο αὐτὸ θεωρῶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ κάνω καὶ μία ἀναφορὰ στὴν ἀποδυνάμωση τῆς αἴσθησης τοῦ φύλου ποὺ ἀπεργάσθηκε ἡ ἐποχή μας. Ἡ μητρότητα, ἡ συζυγικὴ πίστη, ἡ παρθενικὴ καθαρότητα, ἡ ταπείνωση καὶ σεμνότητα, ἡ ἀφοσίωση, ἔννοιες ἱερὲς ποὺ διαχρονικὰ χαρακτηρίζουν τὴ γυναικεία φύση ἔχουν καίρια τραυματισθεῖ ἀπὸ τὰ σύγχρονα κοινωνικὰ ἤθη. Μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος, τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν, τῆς ἰσότητος τῶν φύλων, ἡ γυναῖκα βγῆκε ἀπὸ τὸ σπίτι στὴν ἐργασία, ἐγκατέλειψε τὴ λογικὴ τῆς μητρότητος καὶ ἄρχισε νὰ μιμεῖται ἀνδρικοὺς ὅρους ζωῆς, κατήντησε ἑλκυστικὴ διαφήμιση, ἡ ὀμορφιὰ τῆς θηλυκότητος ἔδωσε τὴ θέση της στὴν πρόκληση τῆς σεξουαλικότητος, τὸ κάλλος στὴν ἀλόγιστη ἀπογύμνωση τοῦ σώματος, ἡ γυναικεία ἀμφίεση παραδόθηκε στὶς ἀχόρταγες ἐπιθυμίες σχεδιαστῶν ἀποκλειστικὰ τοῦ ἀνδρικοῦ κόσμου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀποϊεροποίηση τῆς γυναικείας φύσεως. Παράλληλα, ἀναπτύχθηκε καὶ μία τάση ἐκθήλυνσης τοῦ ἀνδρικοῦ φύλου (ἀρώματα, μακρυὰ μαλλιά, ψηλοτάκουνα παπούτσια, βάψιμο μαλλιῶν, σκουλαρίκια κλπ), προωθήθηκε μιὰ unisex ἀμφίεση καὶ συμπεριφορὰ καὶ ἔτσι ἄνοιξε ὁ δρόμος πρὸς μιὰ προκλητικὴ κοινωνικὴ ἀνεκτικότητα ἀπέναντι σὲ μιὰ λογικὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς δὲν καθορίζεται ἀπὸ τὸ φύλο, τὴν ἀνατομία καὶ τὴ φυσιολογία τοῦ σώματος, ἀλλὰ εἶναι ἀποτέλεσμα προσωπικῆς ἐπιλογῆς. 

(η) Θὰ κλείσω μὲ τὴ θεοποίηση τῆς δημοκρατίας. Ὀνομάσθηκε τὸ καλύτερο πολιτικὸ σύστημα. Ὁ ἴδιος ὁ λαὸς νὰ ἐπιλέγει τοὺς κυβερνῆτες του, νὰ ἐπιβάλλει τὴ θέλησή του στὴ διαχείριση τῶν θεμάτων καὶ προβλημάτων του. Καταργήθηκε τὸ «ἐλέῳ Θεοῦ». Ἡ ἐλευθερία ταυτίσθηκε μὲ τὴ διεκδίκηση τοῦ θελήματος καὶ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων, μὲ τὴν ἀπόλυτη ἀνάληψη τῆς εὐθύνης. Τελικὰ ὅμως, ἐνῶ τὰ θελήματα καὶ τὰ δικαιώματα ἐξάπτονται ὑπερβολικά, καταπατοῦνται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε∙ ἐνῶ μιλοῦμε γιὰ ἐλευθερία, τὰ ἴδια τὰ ἐπιτεύγματά μας, δορυφόροι καὶ κάμερες, κάρτες καὶ τσιπάκια, μᾶς ἔχουν σκλαβώσει σὲ ἄγνωστους μηχανισμοὺς καὶ ἄδηλα κέντρα ἀφόρητης καταγραφικῆς παρακολούθησης. Ἡ ἔννοια τῆς δημοκρατίας ἐξαντλεῖται στὸ δικαίωμα τῆς ψήφου καὶ συχνὰ τῆς ἐπιλογῆς ἀνάμεσα σὲ ἐντελῶς ἀκατάλληλα καὶ ἐπικίνδυνα πρόσωπα νὰ διαχειρισθοῦν τὴν ἱστορία τῶν λαῶν καὶ τοῦ κόσμου. Τὰ πολιτικὰ συστήματα ξεγέλασαν τὸν κόσμο μὲ τοὺς ψεύτικους θεοὺς ποὺ πρότειναν καὶ σήμερα ὁδηγοῦν ἱστορικὰ ἔθνη καὶ πολιτισμοὺς οἰκονομικὰ μὲν στὸ στόμα τῶν ἄγνωστων κερδοσκόπων, πνευματικὰ δὲ στὸν μονόδρομο τοῦ ἀφανισμοῦ. Αὐτὰ ὅλα γεννοῦν ἕναν κόσμο μὲ θεριεμένες ἀπαιτήσεις, μὲ συλλογικὴ ἀγανάκτηση καὶ ἀνεξέλεγκτο κενό, μὲ αἴσθημα θυμοῦ, πανικοῦ καὶ ἀδιεξόδου. «Συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου»7

 

Νέες ἀντιλήψεις καὶ Ἐκκλησία

Σίγουρα, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς παράγοντες ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ποὺ ὁ καθένας τους συνεισφέρει ὡς συνιστῶσα στὴ διαμόρφωση τοῦ σύγχρονου κόσμου ποὺ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὶς λεγόμενες νέες ἀντιλήψεις. Ἀντιλήψεις ποὺ ἀγνοοῦν τὸν πολιτισμό, ἀντιμάχονται τὴν ἱστορία, προτάσσουν τὸν ἐγωισμό, περιορίζουν τὸν φιλοσοφικὸ ὁρίζοντα τῶν προσώπων καὶ τῶν κοινωνιῶν, ἀλλοιώνουν ἱερὲς ἔννοιες ὅπως ὁ πατριωτισμὸς καὶ τὶς ὀνομάζουν ρατσισμὸ ἢ ἐθνικισμό, ἀντιλήψεις ποὺ μὲ τὴ μία ἢ τὴν ἄλλη μορφὴ ἔκαναν δειλὰ τὴν ἐμφάνισή τους στὴν ἱστορία, σήμερα ὅμως ἡ παρουσία τους ἔχει χαρακτηριστικὰ γενικευμένης κυριαρχίας καὶ ἰσχὺ ὄχι ἁπλῆς ἀπόψεως ἢ θεωρίας ἀλλὰ δογματικῆς ἐμβελείας. Ἂς δοῦμε λοιπὸν πῶς παρουσιάζονται στὴν ἐποχή μας κάποιες ἀπὸ αὐτές τὶς ἀντιλήψεις, ποὺ μάλιστα ἐπηρεάζουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ μαρτυρία.

(α) Οἱ περὶ τῆς ὕλης καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀντιλήψεις 

Ὅλα ὅσα προαναφέραμε ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, κυρίως ἡ διανοητικὴ εἶναι τεράστια. Ποτὲ δὲν εἶχε ἐκφρασθεῖ ἡ ἔκτασή της ὅσο στὴν ἐποχή μας. Μὲ τὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης μποροῦμε νὰ ἐρμηνεύσουμε καὶ νὰ κατανοήσουμε σχεδὸν τὰ πάντα. Μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας μποροῦμε νὰ κατορθώσουμε ἀσύλληπτα πράγματα. Αὐτὰ δημιουργοῦν ἕνα αἴσθημα ἀλαζονικῆς αὐτάρκειας, ἐγωπαθοῦς ἀνθρωποκεντρισμοῦ καὶ μυωπικοῦ καὶ ἀφιλοσόφητου ὑλισμοῦ. Συρρικνώνουν τὸν ἄνθρωπο χρονικὰ στὸ παρὸν καὶ τὴν ἐπικαιρότητά του, καὶ ἡ ἀξία τοῦ πνεύματός του ἔγκειται μόνον στὴ δυνατότητα ἑρμηνείας καὶ ἀξιοποίησης τοῦ ὑλικοῦ, τοῦ αἰσθητοῦ καὶ ὁρατοῦ κόσμου. Ἡ ἀπολυτοποίηση τῆς πραγματικότητος ἔπνιξε τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας. 

Ξεπερνοῦμε τὴν ταχύτητα τοῦ ἤχου, διασποῦμε τὴ δύναμη τοῦ ἀτόμου, ὑπερνικοῦμε τὴ δράση τῆς βαρύτητας, διαφεύγουμε ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα στὸ διάστημα, συντρίψαμε ψηφιακὰ τὰ ὅρια τῆς σκέψης, ἐπιθυμοῦμε νὰ δοῦμε πρὶν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ νὰ δρασκελίσουμε τὸ ἄπειρο, ὅλο ὅμως καὶ βυθιζόμαστε στὸ βαρυτικὸ πεδίο τῆς φιλοσοφικῆς μυωπίας μας. Γονιμοποιοῦμε πλέον ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα, μεταμοσχεύουμε ὄργανα, παρεμβαίνουμε στὶς ψυχικὲς ἐκδηλώσεις, θεραπεύουμε σχεδὸν τὰ πάντα. Ἐπιβάλλουμε ἐμεῖς τὴν ἀνθρώπινη ἀρχὴ τεχνολογῶντας τὴ γονιμοποίηση, τὴ σύλληψη ἢ προσδιορίζοντας τὰ χαρακτηριστικά της εὐγονικά. Ἀπομακρύνουμε τὸν θάνατο ἢ τὸν ἀποφασίζουμε εὐθανασιακά. Δημιουργοῦμε ἠθική, δεοντολογία καὶ νόμους ποὺ διευκολύνουν καὶ ἐπιβάλλουν τὶς δικές μας ἀποφάσεις. Συγκεντρώνουμε ἀσύλληπτο ὄγκο πληροφοριῶν. Ἀξιοποιοῦμε τὸν νανο-κόσμο καὶ ἐκεῖ ποὺ τίποτα δὲν διακρίνεται ἀντικρύζουμε νέες δυνατότητες νὰ παρέμβουμε τεχνολογικὰ στὴν καθημερινότητά μας. Λύνουμε τὰ προβλήματά μας μὲ τὸ χρῆμα καὶ τὴ δύναμη. Κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Τελικὰ βλέπουμε περισσότερο τὴν ὀμορφιὰ τοῦ ὑλικοῦ κόσμου σὰν κάτι ἐνυπάρχον ὡς ἰδίωμά του καὶ ἀκόμη περισσότερο τὴ δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τὴν περιγράψαμε προηγουμένως. Καὶ προχωροῦμε ἕνα ἀκόμη βῆμα. Μεθυσμένοι ἀπὸ τὸ κατόρθωμα τῆς τεχνολόγησης τοῦ κόσμου χάσαμε τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ποιός καὶ τοῦ πῶς τῆς δημιουργίας του. Ἡ δόξα τῆς ἀνθρώπινης ἐπιτυχίας ἐκμηδένισε τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ δημιουργοῦ.

Γιὰ κάποιον λόγο οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας ἐπιθυμοῦν νὰ δημιουργήσουν αὐτόματη ζωή, νὰ ἑρμηνεύσουν τὶς σύγχρονες ἐξελικτικὲς θεωρίες τῆς ζωῆς ἔστι ὥστε νὰ καταδεικνύεται ἡ ζωώδης προέλευση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀμφισβητοῦν τὴν καταξιωμένη ἀπὸ τὴν κοσμολογία «ἀνθρωπικὴ ἀρχή», ὅτι δηλαδὴ οἱ τιμὲς τῶν παγκοσμίων σταθερῶν εἶναι τέτοιες ὥστε ὑποχρεωτικὰ νὰ ὁδηγοῦν στὴν ἐμφάνιση καὶ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου στὴ γῆ8, ἢ θέλουν τὴν ὕπαρξη ἄλλων ὄντων στὸ σύμπαν ὄχι γιὰ νὰ ἐπικοινωνοῦν μαζί τους -αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνειἀλλὰ προκειμένου νὰ καταρριφθεῖ ἡ μοναδικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Προτιμοῦν νὰ διακηρύσσουν ὅτι ὁ ὑλικὸς κόσμος, τὸ σύμπαν, εἶναι ἀποτέλεσμα τύχης, προέκυψε δηλαδὴ ἐκ τοῦ μηδενὸς χωρὶς θεϊκὴ παρέμβαση ἢ ὅτι εἴμαστε μία «ἀνακατανομὴ τοῦ τίποτα»9, δηλαδὴ ὄντα ποὺ προέκυψαν τυχαῖα ἀπὸ τὸ μπέρδεμα τοῦ τίποτα μὲ τὸν ἑαυτό του (!), παρὰ νὰ ὁμολογήσουν ὅτι εἴμαστε θεόπλαστοι, μάλιστα «κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Προβάλλεται ἔτσι μία ἀνθρωπολογία ἐξωφρενικὴ μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ διώξει στὸ περιθώριο τὸ μεγαλεῖο τοῦ «ἐν τιμῇ ὄντος ἀνθρώπου». Προτιμᾶται ἡ ὑλικότητα ἢ ἡ τυχαιότητα, ἡ ἐφημερότητα καὶ ἡ ζωικότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης, προκειμένου νὰ ἀνατραπεῖ ἡ θεϊκή της προέλευση. Ἕνας ἄνθρωπος δυνατὸς σὰν δεινόσαυρος, μὲ παρελθὸν πιθήκου, μὲ προέλευση ἀμοιβάδας, μὲ προοπτικὴ τὸ μηδέν, θνητὸς θεὸς ὁ ἴδιος, χωρὶς τὸ μυστήριο τοῦ αἰώνιου Θεοῦ μέσα του ἢ τὴν παρουσία Του γύρω του∙ «ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς»! 10

(β) Οἱ περὶ τοῦ Θεοῦ ἀντιλήψεις

Ὅλα αὐτὰ προφανῶς καταργοῦν τὸν λόγο καὶ τὴν ὑποψία τοῦ ἐπέκεινα, τοῦ ἔξω ἀπὸ μᾶς, τὸν κόσμο καὶ τὴ λογική μας. Δὲν ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη τοῦ Θεοῦ. Οὔτε ἡ προσδοκία Του. Τὸ ποιός καὶ τὸ πῶς, τὸ ποιὸς δηλαδὴ εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἢ τὸ τὶ εἶναι, ἂν εἶναι δύναμις ἢ ἔννοια ἢ ὀντότητα ἢ πρόσωπο ἢ τὸ πῶς ἐνεργεῖ καὶ τὸ γιατὶ ἐνεργεῖ ἔτσι, δὲν ὑφίστανται πλέον οὔτε ὡς ἐρωτήματα. Τὸ μόνο ποὺ ἀκόμη ἀκούγεται εἶναι τὸ ἂν καὶ τὸ ποῦ. Τὸ ἂν ὑπάρχει Θεὸς καὶ τὸ ποῦ εἶναι, γιατὶ δὲν ἐμφανίζεται μὲ τρόπους συμβατοὺς μὲ τὴ λογικὴ καὶ τὶς αἰσθήσεις μας. Καὶ αὐτὸ ὄχι ὡς προβληματισμὸς ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀναζήτηση, ἀλλὰ ὡς ἀμφισβήτηση ποὺ διακηρύσσει τὴν ἀπόρριψη. Ἀκόμη καὶ οἱ πιστοί, ὅσοι ὁμολογοῦμε πίστη, ἔχουμε μπολιαστεῖ ἀπὸ ἐρωτήματα τέτοιας ἀμφισβήτησης.

Ὅλη αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ξεχύνεται στὶς μέρες μας μέσα ἀπὸ ἐκδόσεις ποὺ κυκλοφοροῦν ὡς best sellers, ὅπως: «Τὸ τέλος τῆς πίστης» τοῦ Σὰμ Χάρις11, ἡ «Ἐπιστολὴ σὲ ἕνα Χριστιανικὸ Ἔθνος» τοῦ ἰδίου12, τὸ «Λύνοντας τὰ μάγια» τοῦ Ντάνιελ Ντένετ13, «Ἡ περὶ Θεοῦ αὐταπάτη» τοῦ Ρίτσαρντ Ντόκινς14 καὶ τὸ «Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι τέλειος» τοῦ Κρίστοφερ Χίτσενς15 ἢ ἀπὸ προκλητικὲς διαφημίσεις ὅπως αὐτὴ τοῦ Ἱδρύματος «Giordano Bruno» τῆς Γερμανίας μὲ τὸ μήνυμα σὲ πινακίδες τῶν λεωφορείων «Δὲν ὑπάρχει, σχεδόν μὲ βεβαιότητα, θεός» ἢ μέσα ἀπὸ εὐρείας κλίμακος θεατρικὰ ἠ κινηματογραφικὰ ἔργα χαμηλῆς ποιότητος και ὑπερβολικῆς ἀσεβείας.16

Δίπλα σὲ αὐτὰ ὁ Francis Collins, ἐπικεφαλὴς τοῦ προγράμματος ἀποκρυπτογράφησης τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος καὶ σημερινὸς πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας (NIH) τῶν ΗΠΑ, μὲ τὸ βιβλίο του «Ἡ γλῶσσα τοῦ Θεοῦ»17, ὑποστηρίζει ὅτι τὸ θέμα τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι θέμα ἐπιστήμης ἀλλὰ ἐπιστήμονα18, καὶ ὅτι ὅλες οἱ παραπάνω ἀθεϊστικὲς διακηρύξεις δὲν ἀποτελοῦν ἀποδείξεις τῆς ἐρευνητικῆς διαδικασίας, ἀλλὰ σαφεῖς πιστοποιήσεις αὐθαίρετης κρίσης συγκεκριμένων ἐπιστημονικῶν ἐγκεφάλων. Αὐτὰ ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο ἐπιστήμονα, μὲ ἐξαιρετικῆς ἀκριβείας ἐπιστημονικὸ λόγο, μέσα ἀπὸ μία περιπέτεια ἀδυσώπητου προσωπικοῦ προβληματισμοῦ. Ἕνα μοναδικὸ βιβλίο πορείας πρὸς τὴν πίστη ἀπὸ τὸν καλύτερο ἐκπρόσωπο τῆς γενετικῆς, τὸ ὁποῖο ὅμως παραμένει ἄγνωστο καὶ συναντᾶ δυσκολίες στὴν κυκλοφορία του! Τοῦτο διότι, ἐνῶ ἡ Γενετικὴ ἐπιστρατεύεται γιὰ νὰ καταδείξει τὴν ἐπιστημονικὴ ἀπόρριψη τοῦ Θεοῦ, ὁ κορυφαῖος γενετιστὴς ὁμολογεῖ τὴ συνάντηση μαζί Του!

Ἡ τραγικὴ διαπίστωση εἶναι ὅτι τὸν Θεὸ δὲν Τὸν θέλει ἡ ἐποχή μας. Ἐπιμένει ὅτι δὲν ὑπάρχει. Αὐτὸ ποὺ παραμένει εἶναι τὸ φαινόμενο καὶ ἡ κουλτούρα τῆς θρησκείας. Οἱ θρησκεῖες ὅμως εἶναι προϊόντα κάποιας ἄλλης ἐποχῆς ποὺ ἐμεῖς κληρονομήσαμε καὶ τώρα, ἐνῶ δὲν τὶς ἔχουμε ἀνάγκη, δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε. Δὲν μᾶς χρειάζεται ἕνας θεὸς γιὰ νὰ ἐξηγήσουμε τὸν κόσμο ἢ νὰ κάνουμε δύσκολα πράγματα. Πλέον τὰ ἐξηγοῦμε ὅλα μὲ τὴν ἐπιστήμη μας καὶ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε μὲ τὴν τεχνολογία μόνοι μας.

Αὐτοὶ ποὺ τὴν χρειάζονται εἶναι ὅλο καὶ λιγότεροι, ὅλο καὶ πιὸ ἄρρωστοι. Ὅσοι ταλαιπωροῦνται μὲ τὸ ἄγνωστο ποὺ ὅμως ὅλο καὶ περιορίζεται, ἢ μὲ τὸ συναίσθημα ποὺ ὅμως καὶ αὐτὸ ὅλο καὶ ἐκλογικεύεται καὶ ἰσοπεδώνεται. Τελικὰ τὸν Θεὸ οὔτε τὸν βλέπουμε οὔτε τὸν χρειαζόμαστε οὔτε καὶ τὸν θέλουμε. Δὲν εἶναι κάποιος, ἀλλὰ εἶναι κάτι ποὺ μὲ κάθε τρόπο πρέπει νὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὴ ζωή μας!

Αὐτὰ προσπαθοῦν νὰ μᾶς κάνουν νὰ πιστεύσουμε. Ἡ Βαβελικὴ ἀντίληψη ἀναβιώνει στὸν 21ο αἰῶνα ὅσο ποτὲ ξανά, μάλιστα συνδυασμένη πάλι μὲ σοδομικὰ φαινόμενα! Τελικά, ἡ ἐποχή μας, ἀγνοῶντας τὴν ἐλευθερία τῆς ἀλήθειας, μᾶς σκλαβώνει στὴ φυλακὴ τῆς πραγματικότητας.

(γ) Οἱ περὶ τῆς Ἐκκλησίας ἀντιλήψεις

Ὑπὸ τὴν ἐπήρεια ὅλου αὐτοῦ τοῦ πλαισίου σκέψης δημιουργεῖται καὶ ἡ ἀντίληψη περὶ Ἐκκλησίας στὶς μέρες καὶ στὸν τόπο μας. Ἡ Ἐκκλησία κηρύσσει τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ τὴν ζωὴ κατὰ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὁμιλεῖ γιὰ Τριαδικὴ Θεότητα, γιὰ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιὰ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιὰ ἐν Χριστῷ ζωὴ κλπ. Αὐτὰ ὅλα ὑπερβαίνουν τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, κυρίως τὸν νέο. Οὔτε τὰ γνωρίζει, οὔτε τὰ κατανοεῖ, οὔτε τὰ θέλει. Θεωρεῖ τὴν Ἐκκλησία ὡς μία θρησκευτικὴ ἔκφραση ἐναντίον τῆς ὁποίας ἔχει ἤδη προϊδεασθεῖ ἀπὸ τοὺς πανίσχυρους μηχανισμοὺς τῆς σύγχρονης κοινωνίας.

Ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὸν μέσο σύγχρονο ἄνθρωπο καὶ εἰδικότερα τὸν σύγχρονο νέο Ἕλληνα, εἶναι κάτι ποὺ ἔχει χαρακτηριστικὰ ἀταίριαστα μὲ τὸ σήμερα. Ἂς δοῦμε τὸ περίγραμμα τῆς νέας εἰκόνας ποὺ τείνει νὰ ἐπικρατήσει.

(1) Εἶναι ἕνα κοινωνικο-ψυχολογικὸ κατασκεύασμα γεμᾶτο δογματικὲς διακηρύξεις, τύπους καὶ συμβολισμούς, ἀπίστευτες καὶ ὑπερβολικὲς ἀφηγήσεις ποὺ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς καὶ στὴν καλύτερη περίπτωση παρουσιάζουν τὴν πιθανότητα ὡς ὑποβάλλουσα ἀλήθεια γιὰ νὰ πείσει, νὰ δημιουργήσει ὀπαδοὺς ἢ νὰ κρατήσει τὸν ἱστορικὸ ρόλο ὑπάρξεώς της. Δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν πρόοδο καὶ τὴν ἀνάπτυξη. Εἶναι ὅ,τι συντηρητικότερο ὑπάρχει στὶς μέρες μας. Εἶναι ὄπιο ποὺ ναρκώνει. 

(2) Ἐκφράζει μιὰν ἄλλην ἐποχή. Δημιούργησε καὶ διαμόρφωσε κάποιον πολιτισμὸ ποὺ ταίριαζε σὲ ἄλλους ἀνθρώπους μὲ ἄλλες εἰκόνες γιὰ τὴ ζωή. Ἀκόμη καὶ τὸ ὡραῖο τὸ ἐννοεῖ μὲ ὅρους παρωχημένους. Οἱ πλούσιοι συμβολισμοί της, οἱ πανηγύρεις καὶ οἱ ἑορτασμοί της, ἡ μουσικὴ καὶ ἡ αἰσθητική της δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸ σήμερα. Ἐπιπλέον, οἱ ἀφηγήσεις της, οἱ ἱστορικὲς βάσεις τῶν ἑορτῶν της, ἡ ἐκ Παρθένου γέννηση, ἡ Μεταμόρφωση, ἡ Ἀνάσταση, ἡ Πεντηκοστή, τὰ θαύματα ὅπως ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν ἄρτων, ἀπευθύνονται σὲ ἐποχὲς ποὺ ἀρέσκονταν σὲ ὑπερβολικὲς μυθοπλασίες καὶ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴ δική μας ποὺ ἀξιώνει ἀποδείξεις, λιτότητα ἐκφράσεων καὶ σαφήνεια.

(3) Ταυτίσθηκε μὲ τὸ κοσμικὸ σύστημα καὶ τὸ ἐκμεταλλεύθηκε γιὰ νὰ ἀποκτήσει δύναμη, ἐπιρροή, πλοῦτο. Καὶ σήμερα ποὺ αὐτὸ ἀπομυθοποιεῖται καταρρέει μαζί του. Αὐτὸ τὸ σύστημα τῆς ἔδωσε τὴν περιουσία της καὶ τὸν ρόλο της, γι’ αὐτὸ καὶ σήμερα ὀφείλει νὰ τὰ ἐπιστρέψει ὅλα καὶ ἀμέσως νὰ καταργηθεῖ. Κατέχει ἀμύθητη περιουσία τὴν ὁποία ἀρνεῖται μὲ ποικίλα ἐπιχειρήματα καὶ ἀναληθεῖς δικαιολογίες νὰ ἀποδώσει στὸν λαό, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνάγκη τὴν ἔχει καὶ τοῦ ἀνήκει. 

(4) Ὁ λόγος της δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴ ζωή της, οὔτε τὸ κήρυγμα μὲ τὶς πράξεις καὶ τὰ ἔργα τῶν ὀπαδῶν της. Ἡ διάλεκτός της εἶναι πομπώδης, μὴ κατανοητή, μιλάει γιὰ ἔννοιες πολὺ ἀφηρημένες, ὑψηλὲς καὶ ἀμφίβολες μέ τέτοια βεβαιότητα ποὺ ὄχι μόνον δὲν πείθει, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ δὲν ἐπιβεβαιώνονται στὴν καθημερινότητα τῆς ζωῆς καλλιεργεῖ τὸ ψέμμα καὶ τὴν ὑποκρισία. Οἱ ἅγιοί της ἔζησαν καὶ τὰ θαύματα συνέβησαν σὲ ἄλλες ἐποχές, ἐνῶ οἱ σημερινοὶ ἅγιοι εἶναι δῆθεν κρυμμένοι καὶ τὰ θαύματα εἴτε εἶναι φτιαχτὰ εἴτε δὲν μποροῦμε ἐμεῖς νὰ τὰ δοῦμε. Γι’ αὐτὸ καὶ τελικὰ δὲν τὰ πιστεύουμε. 

(5) Τὸ κήρυγμα καὶ οἱ ἐπαγγελίες της προσφέρουν κάτι ποὺ τὸ ὀνομάζει ἡ ἴδια μὲν ἀλήθεια, ἀλλὰ ἀλήθεια δὲν ὑπάρχει, δὲν ἀποδεικνύεται, δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει, δὲν σχετίζεται μὲ τὴν πραγματικότητα, δὲν ἐπηρεάζει τὴν καθημερινότητα καὶ δὲν τὴν διορθώνει. Γι’ αὐτὸ οὔτε μᾶς ἀρέσει οὔτε μᾶς ἀπασχολεῖ. Οὔτε ποὺ τὴν ἔχουμε ἀνάγκη.

(6) Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἑστία συμβιβασμοῦ, ἀσυνέπειας, ὑποκρισίας, ὑπερβολικῆς χλιδῆς, συμφερόντων τῶν ὀλίγων εἰς βάρος τῶν πολλῶν, ἀκόμη δὲ καὶ ἠθικῆς διαφθορᾶς καὶ διαπλοκῆς, χῶρο σκανδάλων. Ὄχι ἁπλὰ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἢ δὲν τὴν καταλαβαίνουμε, ἀλλὰ θέλουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτήν. Φταίει πολύ γιὰ τὰ ἐπικρατοῦντα κοινωνικὰ δεινά. Δὲν εἶναι μόνον ὄπιο ποὺ ναρκώνει τὴ σκέψη, ἀλλὰ εἶναι καὶ δηλητήριο ποὺ ἀρρωσταίνει τὶς κοινωνίες.

(7) Παρὰ ταῦτα χρειάζεται σὲ κάποιους ποὺ διαθέτουν περιδεεῖς συνειδήσεις ἢ δὲν μποροῦν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ φόβους καὶ ἀνασφάλειες ἢ ποὺ συντηροῦνται μὲ ἰδέες καὶ φαντασιώσεις. Χρειάζεται ἐνδεχομένως καὶ ὡς πολιτικὸς ἀντίλογος σὲ ἄλλες θρησκεῖες ἢ ὡς συντηρητὴς ἑνὸς ἱστορικοῦ παρελθόντος. Χρειάζεται ἐπίσης καὶ γιὰ τὸν μηχανισμό της, ὁ ὁποῖος σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ διδασκαλία της περὶ ἐθελοντισμοῦ καὶ προσφορᾶς καὶ τὶς οἰκονομικὲς δυνατότητές της, θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήσει τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες τῶν κοινωνιῶν μας. Τὴν κατανοοῦμε καὶ τὴν ἀνεχόμαστε μόνο γιὰ τὸν κοινωνικό της ρόλο. Ἐκεῖ ἐξαντλεῖται ἡ ἀποστολή της.

(δ) Οἱ περὶ τῆς ἠθικῆς ἀντιλήψεις - Ἀλλοίωση ἠθικοῦ κριτηρίου 

Τέλος, ἡ ἔννοια τῆς ἠθικῆς ἔχει ἐντελῶς ἀλλοιωθεῖ. Οἱ λεγόμενες παγκόσμιες ἀξίες, ὅπως ἡ ἀλληλεγγύη, ὁ ἀλληλοσεβασμός, ἡ ἀξιοπρέπεια, ἡ δικαιοσύνη, ἡ δημοκρατία ἀντικατέστησαν τὶς ἀρετές. Τὸ νὰ κρατήσεις ἕνα ἔμβρυο ποὺ ἐλεγχόμενο προγεννητικὰ παρουσιάζει κάποια πάθηση «ἐλέγχεται ἠθικά» κατὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς19. Ὁ εὐγονισμὸς καὶ ἡ εὐθανασιακὴ ἀντίληψη παρουσιάζονται μὲ ἠθικὲς βάσεις καὶ σταδιακὰ νομιμοποιοῦνται. Ἀντίθετα ὁ σεβασμὸς τῆς ζωῆς καὶ ἡ συστολή μας ἀπέναντι στὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό της ἀπορρίπτεται ἀπὸ τὴν νέα ἠθικὴ ἀντίληψη.

Αὐτο ποὺ ἐπικρατεῖ εἶναι ὁ ὑπερβολικὸς τονισμὸς τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων. Ἐλευθερία εἶναι νὰ κάνεις ὅ,τι θέλεις. Ὁ λαὸς ἔχει καὶ δίκιο καὶ δύναμη. Ἡ σχέση του μὲ τὴν ἐξουσία δὲν ἔχει ἰδεολογικὴ βάση. Δὲν ἐκλέγουμε τοὺς καλύτερους γιὰ νὰ μᾶς διοικήσουν ἢ γιὰ νὰ μᾶς διορθώσουν, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ ὑπηρετοῦν τὰ μικροσυμφέροντά μας. Αὐτὸ γεννᾶ τὴν ἠθικὴ τῆς διαμαρτυρίας, τῆς ἀγανάκτησης, τῶν συνεχῶν διεκδικήσεων. Ἐπίσης, τὰ λεγόμενα ἀτομικὰ δικαιώματα ἔφεραν τὴν «σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση» τῆς γυναίκας, τὴν ἀντικατάσταση τοῦ γάμου ἀπὸ τὰ σύμφωνα συμβίωσης, τὶς παρελάσεις καὶ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων. Σὰν νὰ ἔπεισαν οἱ τελευταῖοι ὅτι τὸ πάθος τους ὀφείλεται σὲ γονίδιο καὶ τὸ ὀνόμασαν ἰδιαιτερότητα, τὴν ὁποία καὶ πρέπει νὰ διεκδικήσουν καὶ προκλητικὰ νὰ ἐπιδείξουν. Κανένας ὅμως δὲν σκέπτεται μήπως καὶ ἡ παιδοφιλία ἔχει γονιδιακὸ ὑπόβαθρο, ὁπότε θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε πιὸ ἀνεκτικοὶ ἀπέναντί στοὺς παιδεραστές. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἐγκληματικότητα. Ἀνοχὴ στοὺς λαθρομετανάστες, ἐλεύθερες συμβιώσεις, σεβασμὸς στὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό, νομιμοποίηση τοῦ εὐγονισμοῦ καὶ τῆς εὐθανασίας καὶ ἄλλα συναφῆ ποὺ ἕπονται ἀποτελοῦν ἐκφράσεις τῆς νέας ἠθικῆς. 

Τὸ φρόνημα τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας

Μέσα λοιπὸν σὲ αὐτὴν τὴν ἀτμόσφαιρα ἀντιλήψεων τὸ ἐρώτημα εἶναι πῶς πρέπει νὰ κινηθοῦμε ὡς Ἐκκλησία. Πῶς θὰ καταθέσουμε τὴ μαρτυρία μας σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἐντελῶς ἀδιάφοροι, προκατειλημμένοι ἢ καὶ ἀρνητικοὶ ἀπέναντι καὶ μόνο στὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ; Πῶς θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸν Θεὸ σὲ κάποιον ποὺ δὲν Τὸν θέλει, αἰσθάνεται πὼς δὲν Τὸν χρειάζεται, δὲν τὸν ἀπασχολεῖ, δὲν Τὸν ὑποψιάζεται; Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος βρῆκε στὴν Ἀθήνα βωμὸ ἀφιερωμένο στὸν ἄγνωστο Θεό. Βρῆκε σπόρο πίστεως καὶ ἀναζήτησης. Οἱ τότε Ἀθηναῖοι ἔψαχναν τὸν Θεό. Οἱ σημερινοὶ ἀρνοῦνται καὶ τοὺς βωμούς. Οἱ ἀντιδράσεις γιὰ νὰ κτισθεῖ σήμερα ἕνας ναὸς εἶναι γνωστὲς σὲ ὅλους μας. Γιὰ τὴν ἐποχή μας μᾶλλον ἰσχύει τὸ «πλὴν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;»20

Ὀφείλουμε ἐπίσης νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι τὸ δηλητήριο αὐτῶν τῶν νέων ἀντιλήψεων ἔχει διεισδύσει καὶ μέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ ὀργανισμὸ καὶ ἐκδηλώνεται ὡς ἐκκοσμίκευση, ὡς κόπωση καὶ ἐφησυχασμός, ὡς γενικευμένη ἀπροθυμία, ὡς δειλία, ὡς συμβιβασμὸς καὶ συσχηματισμός, ὡς τήρηση τύπων καὶ ὄχι βίωση μυστηρίου, ὡς ὀρθολογισμός, ποὺ κατὰ παράξενο τρόπο συνυπάρχει μὲ ἕνα φρόνημα ἀφελοῦς ἐπαρχιωτισμοῦ ἢ καὶ νοσηροῦ συντηρητισμοῦ.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ μέσα στὴν ἱστορία βλέπουμε νὰ λειτουργεῖ ὡς μάχαιρα μαρτυρίας εἶναι ἡ προφητικότητα τοῦ λόγου, ἡ βεβαίωση τοῦ κηρύγματος ἀπὸ σημεῖα21, τὸ πνεῦμα τῆς αὐτοθυσίας καὶ τοῦ μαρτυρίου, ὁ ἡρωισμὸς τοῦ ἀπολύτου τῆς ἀσκητικῆς ἐπιλογῆς, ἡ διάκριση τοῦ μέτρου τῆς ποιμαντικῆς, ἡ ἀπόδειξη τῆς ἁγιότητος μέσα ἀπὸ ἔργα. Ἐκκλησία χωρὶς ἐμφανῆ στοιχεῖα μετάνοιας, χωρὶς σύγχρονα σημεῖα, χωρὶς μαρτυρικὸ φρόνημα, χωρὶς ἀσκητικὴ ζωή, χωρὶς ἀνιδιοτελῆ ποιμαντικὴ μέριμνα, χωρὶς καρποὺς ἀρετῆς καὶ ἁγιότητος ἀποτελεῖ λόγον εὐσεβείας μὲ ταυτόχρονη ἄρνηση τῆς δυνάμεώς της22. Ὁ λόγος της πρέπει νὰ εἶναι προφητικός, λόγος πίστεως στὸν Χριστὸ καὶ ὄχι ἁπλῆ διδασκαλία ἠθικῆς ἢ προτροπὴ ἔργων κοινωνικῆς ἀγάπης. Κορμὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μαρτυρίας δὲν εἶναι τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, οὔτε βέβαια ὁ θεολογικὸς στοχασμός, ἀλλὰ ἡ βιωμένη προφητικὴ θεολογία καὶ ἀλήθεια, ἡ ζωὴ καὶ ὁμολογία τῆς πίστεως.

Δίπλα σὲ αὐτά, δὲν μπορεῖ ἡ ἀλήθεια νὰ μὴν ἐκφράζεται μὲ εἰλικρίνεια. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ διακρίνεται γιὰ τὴν αὐθεντικότητα τῆς μαρτυρίας, τὴν εὐθύτητά του, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἀπόλυτη συμβατότητα μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα μας. Δὲν μπορεῖ ὅταν ἡ ζωή μας πάσχει ὁ λόγος μας νὰ εἶναι δυσανάλογα πληθωρικός. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὑπερβατική, μπορεῖ νὰ μὴν κατανοεῖται. Ἡ ζωὴ ὅμως εἶναι τὸ ὁρατὸ καὶ ψηλαφητὸ μέρος τῆς ἀλήθειας, ἡ σάρκα της. Σωτηριῶδες μήνυμα χωρὶς παρουσία αἰσθητῶν καὶ μυστικῶν ἀρετῶν, δίχως τὸ ἄρωμα τῆς κατὰ χάριν ζωῆς καὶ τῆς ἁγιότητος δὲν πρόκειται κανεὶς νὰ τὸ προσέξει. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ὑπόθεση τῶν κοινωνιῶν∙ εἶναι προϋπόθεση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος. Ἡ κατηγορία ποὺ μᾶς προσάπτουν γιὰ ξύλινο, τυποποιημένο καὶ συνάμα πομπώδη λόγο ἔχει ἀσφαλῶς τὴ βάση της. Σὲ μία ἐποχὴ καὶ κοινωνία ποὺ ἕνα ζεῖς καὶ δέκα δείχνεις, καλύτερα δέκα νὰ ζοῦμε καὶ ἕνα νὰ ὁμολογοῦμε.

Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι μᾶς χρειάζεται ἐκσυγχρονισμὸς καὶ προσαρμογὴ στὰ σημερινὰ δεδομένα καὶ ἄλλοι ἐπιμένουν ὅτι ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος πρέπει νὰ διατηρήσει τὴ διαχρονικότητα καὶ τὴν ἑτερότητα τοῦ μηνύματος ποὺ κομίζει, ὅπως αὐτὸ συνέβη στὴν παράδοσή μας. Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ τοποθετηθῶ προσωπικά: Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου∙ εἶναι μυστήριο, ἀποκάλυψη τοῦ ἀπροσίτου καὶ τοῦ ἀκατανοήτου, τὸ ὁποῖο ὅμως εἶναι μεθεκτὸ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ Κύριος ὅταν μίλησε γιὰ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα Του στοὺς ἑβραίους δὲν στρογγύλεψε τὸν λόγο Του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ Τὸν ἐγκαταλείψουν κάποιοι ἀπαντῶντας ὅτι «σκληρὸς ὁ λόγος οὗτος23». Ἀλλὰ καὶ στὸ κήρυγμα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπου τὸ ἄκουσμα ἦταν «ξένον» καὶ τὸ θέαμα «ἕτερον», κάποιοι θεώρησαν ὅτι οἱ ἀπόστολοι «ἦσαν γλεύκους μεμεστωμένοι»24. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Παῦλο στὴν Ἀθήνα∙ μίλησε σαφῶς γιὰ ἀναστάντα Χριστό καὶ οἱ ὀρθολογιζόμενοι φιλοσοφοῦντες τοῦ ἀπήντησαν εἰρωνικὰ «ἀκουσόμεθά σου καὶ πάλιν»25. Τὰ τρία αὐτὰ δημόσια κηρύγματα παρουσίασαν τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως ὡς μυστήριο, αὐτὴ ἀρχικῶς ἀπερρίφθη, ἡ κατάθεσή της ὅμως ὡς σπόρου στὴν γῆ τῶν τότε κοινωνιῶν βλάστησε καὶ μάλιστα θαυμαστῶς. Αὐτὸ ποὺ τελικὰ χρειάζονται τὰ σύγχρονα «ἔθνη» δὲν εἶναι τόσο ἡ κατανόηση τοῦ μηνύματος, ὅσο ἡ ἔκπληξη τοῦ μυστηρίου καὶ ἡ μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ συστολῆς κατάθεση τῆς μαρτυρίας του διὰ τοῦ στόματος καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολικὴ καὶ ἀποστολική. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ὅλη της παρουσία δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸν ἐπαρχιωτισμό, τὸν ρατσισμό, τὸν φόβο τῶν ἀνθρώπων. Σὲ μιὰ ἐποχὴ καὶ ἕναν κόσμο ξεγελασμένο ἀπὸ κηρύγματα ἑνότητος, ὕμνους δημοκρατίας καὶ ἐπαγγελίες ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅπου ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας ἔχει χαθεῖ, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ὅλο καὶ περισσότερο περιχαρακώνονται πίσω ἀπὸ τὰ τείχη τοῦ ἀσφυκτικοῦ ἀτομισμοῦ καὶ οἱ κοινωνίες συνωστίζονται μέσα στοὺς θαλάμους μιᾶς παγκόσμιας ἠλεκτρονικῆς φυλακῆς, βασικὸ στοιχεῖο τῆς μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ οἰκουμενικότητα τοῦ κηρύγματος, τὸ ἄνοιγμα εἰς «πάντα τὰ ἔθνη», ἡ ἀπέραντη χωρητικότητά της, ἡ εὐρύτητα, τὸ ἔλεος, ἡ ἐλευθερία της, ὅλα αὐτὰ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ σαφήνεια καὶ τὴν τόλμη τῆς ὁμολογίας της.

Πρακτικὲς προτάσεις

Ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ κλείσω τὴν σύνοπτικὴ αὐτὴ παρέμβασή μου μὲ μερικὲς πρακτικὲς προτάσεις, οἱ ὁποῖες κάτω ἀπὸ ὅρους θὰ μποροῦσαν νὰ ὑλοποιήσουν τὶς παραπάνω θέσεις.

(1) Τὸ πρῶτο πράγμα εἶναι ἡ ζωή μας ὡς Ἐκκλησιῶν. Ὅταν ἡ εἰκόνα μας, ἀντανάκλαση μᾶλλον τοῦ φρονήματός μας, ταυτίζεται μὲ ἐπίδειξη κοσμικῆς δυνάμεως, μὲ ἔριδες καὶ διαμάχες γιὰ ἀνούσια πράγματα, μὲ διεκδικήσεις δικαιωμάτων, μὲ ἐγωιστικὲς ἀντιπαραθέσεις καὶ συνεχεῖς ἀνταγωνισμούς, μὲ πρωτοκαθεδρίες, μὲ ὑπερθετικοὺς τίτλους ποὺ οὔτε ἀξία ἔχουν οὔτε κανεὶς τοὺς πιστεύει, τότε τὸ μήνυμά μας δὲν ἔχει τὴν ἑτερότητα τῆς θεϊκῆς μαρτυρίας ποὺ ἐπαγγέλλεται τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τὸ ἴδιο ἐκφράζει μιὰ ἀποκρουστικὴ καὶ προκλητικὴ διάψευση τῶν ἐπαγγελλομένων. Καιρὸς οἱ δομὲς τῆς συνοδικῆς καὶ συλλογικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἔκφρασης (π.χ. ἡ ἐκλογὴ τῶν ἐπισκόπων) νὰ ἀποκτήσουν συμβατότητα μὲ τὸν εὐαγγελικὸ λόγο

(2) Τὸ ζωντάνεμα τῆς δικῆς μας ζωῆς. Θὰ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ἡ μαρτυρία δὲν δίνεται ὡς ὀφειλὴ στὸν κόσμο, ἀλλὰ ἀναδύεται φυσικὰ καὶ αὐθόρμητα. Θὰ μποροῦσε νὰ τρῶμε νηστήσιμα φαγητὰ ἀλλὰ νὰ μὴν ξέρουμε νὰ νηστεύουμε, νὰ λέμε προσευχὲς ἀλλὰ νὰ μὴν γνωρίζουμε νὰ προσευχόμαστε, νὰ πηγαίνουμε στὴ ἐκκλησία ἀλλὰ νὰ μὴν λατρεύουμε, νὰ διαβάζουμε βιβλία ἀλλὰ νὰ μὴν καλλιεργούμεθα, νὰ ἐξομολογούμαστε τὶς ἁμαρτἰες μας ἀλλὰ νὰ μὴν μετανοοῦμε, νὰ κοινωνοῦμε ἴσως καὶ συχνὰ ἀλλὰ νὰ μὴν μυσταγωγούμεθα, νὰ τηροῦμε τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς νόμους καὶ τὶς εὐαγγελικὲς ἐντολὲς ἀλλὰ νὰ μὴν ἔχουμε τὴν χάρι. Οἱ ἱερεῖς μας ἀπὸ τελετουργοὶ πρέπει νὰ γίνουν μυσταγωγοί, ὁ λαός μας ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὶ ὀπαδοὶ πρέπει νὰ γίνουν πιστοί, τὰ δόγματά μας πρέπει νά γίνουν ζωή, ἡ Σύνοδός μας ἀπὸ διοικητικὸ σῶμα πρέπει νὰ λειτουργεῖ ὡς πνευματικὸς ἐκφραστὴς τῆς θείας βούλησης στὴ ζωή μας. Τότε ἡ ὅποια μαρτυρία, ἀκόμη καὶ αὐτὴ τῆς σιωπῆς, ἀκόμη καὶ ἂν παρουσιάζει ἀτέλειες, εἶναι ἀληθὴς καὶ λειτουργεῖ ὡς μάχαιρα τοῦ Πνεύματος. 

(3) Θὰ πρέπει ἡ παιδεία τῆς πίστεως καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ καλλιέργεια νὰ ἔχουν στοιχεῖα ζωντανῆς κατήχησης καὶ ὄχι σχολικοῦ μαθήματος. Ἡ εὐθύνη τοῦ καταρτισμοῦ τῶν πιστῶν βαρύνει ἀποκλειστικὰ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία. Εἶναι μέρος τῆς ζωῆς της. Ὀφείλουμε ἰδιαίτερα νὰ ἐπιμεληθοῦμε τὴν κατήχηση σὲ καθημερινὴ βάση καὶ νὰ συνδυασθεῖ ἡ διδασκαλία μὲ τὴ λατρεία καὶ τὴ συμμετοχὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. Αὐτὸ πρέπει νὰ ἀρχίσει ὄχι μὲ ἀπόφαση τῆς Συνόδου ἀλλὰ μὲ ἄμεση ἐνεργοποίηση τῶν ἐπισκόπων. 

(4) Μεγάλη παρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελεῖ ἡ Λειτουργικὴ ζωή. Τὴν ἀνάγκη της ἀλλὰ καὶ τὰ ἀποτελέσματά της τὰ ζοῦμε σὲ κάποιο βαθμὸ ὅλοι μας. Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὸ Ἅγιον Ὄρος μαγεύει καὶ τοὺς πλέον ἄσχετους μὲ τὴν πίστη ἐπισκέπτες του. Ἡ λειτουργικὴ ἀναγέννηση γιὰ τὴν ὁποία τόσος λόγος γίνεται στὶς μέρες μας εἶναι περισσότερο ἀναγκαία παρὰ ποτέ. Ὄχι ὅμως μὲ ὅρους ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ ἐκκοσμίκευσης ποὺ μπορεῖ νὰ τὴν μεταβάλλουν ἀπὸ μυσταγωγία σὲ τέχνη ἢ ἀπὸ μυστήριο καὶ λατρεία σὲ δρώμενο καὶ ἀναπαράσταση. Λατρεία δὲν σημαίνει τάξη, σωστὸ τυπικὸ καὶ κατανόηση. Σημαίνει μέθεξη καὶ μυσταγωγία. Ἄν τὴν ἐκκοσμικεύσουμε θὰ τὴν καταστρέψουμε. Ἐπίσης, πρέπει ἡ λατρεία μας νὰ γίνει κατὰ τὸ δυνατὸν συμμετοχικὴ (π.χ. κοινὴ ἀπαγγελία Συμβόλου Πίστεως, Κυριακῆς προσευχῆς, ψαλμωδία κ.λπ.)

(5) Πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ δημιουργήσουμε ἄλλη σχέση μὲ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ γενικότερα μὲ τὴν κοινωνία. Νὰ πλησιάσουμε τὸν λαό !!!. Ὄχι μόνο νὰ φροντίσουμε, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἐμπνεύσουμε. Δὲν μποροῦμε πλέον νὰ πείσουμε μὲ δελτία τύπου καὶ ἀνακοινώσεις ἢ μὲ προβολὴ τοῦ ἔργου μας μέσα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ. Ἡ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας μας προκατάληψη ἔχει πλέον ἀποκτήσει ρίζες βαθιὲς στὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ καὶ τὸ γενικότερο κλῖμα εἶναι ἐξαιρετικὰ δυσμενές. Ἡ συμπόρευσή μας μὲ τὸ κοσμικὸ σύστημα ἐξουσίας πρέπει ριζικὰ νὰ ἀναθεωρηθεῖ. Τίποτα δὲν εἶναι πλέον δεδομένο. Ἡ δυτικότροπη σχέση Ἐκκλησίας καὶ Κράτους ποὺ μᾶς ἐπιβλήθηκε κι ἐμεῖς ἀποδεχθήκαμε καίρια ἔπληξε τὴν παραδοσιακὴ σχέση Ἐκκλησίας καὶ λαοῦ. Ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ ὡς Ἐκκλησία πρέπει ἐν τοῖς πράγμασι νὰ τὴν καταγγείλουμε ὡς ἔκτρωμα. Αὐτὸ δὲν εἶναι πολὺ δύσκολο, δεδομένης τῆς ἱστορικῆς σχέσης Ἐκκλησίας καὶ λαοῦ στὸν τόπο μας.

(6) Ἐπίσης, ὑπάρχουν καὶ ἀνάγκες ἔξω ἀπὸ τὸ ἄμεσο πεδίο εὐθύνης καὶ ἁρμοδιότητος τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι, στὸν τόπο μας ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ πρωτοστατήσει στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν διαφύλαξη τῆς ἱστορίας, γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ἰδιοπροσωπείας καὶ τῆς γλώσσας, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν ἠθικῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ δικαίου. Κάποιος πρέπει νὰ πεῖ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους. Αὐτὰ ὅλα χωρὶς κοσμικὸ φανατισμὸ καὶ ἐμπάθεια, ἀλλὰ ὡς ἔκφραση ὁμολογίας τῆς ἀλήθειας ποὺ ποικιλότροπα πολεμεῖται, ὄχι ἐκμεταλλευόμενη τὴν κοσμική της δύναμη ἀλλὰ ἀξιοποιῶντας τὴν πνευματική της παρακαταθήκη. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ ὅλη προσπάθεια ἀνάδειξης τοῦ λεγομένου «Τάματος τοῦ Ἔθνους» σὲ νέο ὅραμα, μὲ σύνθημα «ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ λαὸ γιὰ τὸν λαό», θὰ μποροῦσε ὑπὸ συγκεκριμένους ὅρους νὰ ἔχει μοναδικὰ στοιχεῖα ἐθνικῆς συσπείρωσης, ἐπιστροφῆς στὴν ἱστορία, σύγχρονης δημιουργίας, ἀνάδειξης τῆς δύναμης τῆς Ἐκκλησίας καὶ φυσικὰ ἀνανέωσης τῆς σχέσης της μὲ τὸν λαό.

(7) Ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένη μὲ τὸν πολιτισμό. Ἐκκλησία ποὺ δὲν παράγει πολιτισμὸ εἶναι ὀργανισμὸς χωρὶς ζωή. Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ὀμορφιὰ συμβαδίζουν. Ἡ ἐποχή μας δὲν ἔχει πλέον εὐγένεια καὶ αἰσθητική. Δὲν παράγει πολιτισμό. Καιρὸς ἐμεῖς νὰ καλύψουμε τὸ ὑφιστάμενο κενό. Νὰ δώσουμε πολιτισμό. Περιορισθήκαμε στὰ συσσίτια, στὰ κοινωνικὰ παντοπωλεῖα, στὰ ἰατρεῖα, στὰ γηροκομεῖα. Αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικὸ ἀλλὰ δὲν ἀρκεῖ. Ἐκκλησιαστικὲς τέχνες, ποίηση, λογοτεχνία, ἀνάδειξη τῆς ὑγιοῦς λαογραφίας θὰ μποροῦσαν κάλλιστα νὰ καλύψουν τὸ κενό πολιτισμοῦ στὶς μέρες μας. Αὐτὸ ὅμως συμβαδίζει μὲ τὴν ποιότητα, τὴν πρωτοτυπία, τὴν ἰδιοφυΐα, τὸ μεγαλεῖο καὶ φυσικὰ προϋποθέτει πνευματικὴ ἀκμή. Εἶναι ἀδικία νὰ μὴν ἀξιοποιήσουμε τὴν τεράστια καὶ μοναδικὴ ἐμπειρία τῆς παραδόσεώς μας. Καιρὸς νὰ προσφέρουμε τὴν ἀλήθεια πάνω σὲ ἕνα ὄχημα κουλτούρας καὶ πολιτισμοῦ. 

(8) Στὴν πορεία της ἡ Ἐκκλησία μέσα στὴν ἱστορία πάντοτε σεβάσθηκε τὴ σοφία τῶν γερόντων ἀλλὰ καὶ συγκίνησε τὶς ἁγνὲς νεανικὲς ψυχές. Ἀπὸ τὴ μαρτυρία της δὲν ἔλλειψαν ποτὲ οἱ νέοι. Σήμερα εἶναι ἀλήθεια ὅτι τουλάχιστον φαινομενικὰ ἔχει κοπεῖ τὸ νῆμα τῆς σχέσης της μὲ τὸν νεανικὸ κόσμο καὶ ἡ ἀπήχησή της σὲ αὐτόν, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ νεότητα νὰ ἀγνοεῖ τὴ διάλεκτό της καὶ νὰ μένει ξεκομμένη ἀπὸ τὸ σωτήριο μήνυμά της. Στὸ δύσκολο αὐτὸ σημεῖο πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα ἀνανεωτικὸ κίνημα. Ὁ λόγος μας σήμερα πρέπει νὰ εἶναι ξεκάθαρος, τολμηρός, σύγχρονος, ἐλπιδοφόρος, νεανικός, ἡρωικός. Μόνο μὲ τέτοια στοιχεῖα στὴ γενικὴ μαρτυρία της θὰ μπορέσει νὰ κατακτήσει τὶς ἀποπροσανατολισμένες καὶ δίχως καμμία ἐλπίδα νεανικὲς καρδιές. Ἡ ἐπικρατοῦσα ἀντίληψη ὅτι τὸ μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας συμβαδίζει μὲ τὸν συντηρητισμὸ εἶναι ἀσυγχώρητο λάθος ποὺ πρέπει νὰ ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὸ φρόνημα καὶ τὴ ζωή μας. Ὁ συντηρητισμὸς δὲν εἶναι ἀρετή. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ εἶναι κατ’ ἐξοχὴν ἐπαναστατική, ἀνατρεπτική, ἀπρόβλεπτη, γεμάτη ἐκπλήξεις, πλούσια σὲ αἰφνιδιασμό, ἐλευθερία καὶ δύναμη. Ὅ,τι ζητάει μιὰ διψασμένη νεανικὴ ψυχή. 

(9) Ἰδιαίτερη προσοχὴ πρέπει νὰ δοθεῖ στὴν σχέση μας μὲ τὴν ἐπιστήμη. Τὴν ἐπιστήμη δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ τὴν φοβόμαστε. Τὰ προβλήματα ποὺ φαινομενικὰ ὑπάρχουν ὀφείλονται ἀποκλειστικὰ στὴ δυτικὴ θεώρηση τῆς πίστεως, ἡ ὁποία ἐπικίνδυνα καὶ ἀθεολόγητα ὀρθολογιζομένη ἑρμηνεύει στενὰ τὸ μυστήριο τοῦ κόσμου, τῆς ζωῆς καὶ τοῦ άνθρώπου καὶ ἀναζητεῖ ἐρείσματα στὰ ἑκάστοτε ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα. Ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη δὲν ἀπειλεῖ τὴν πίστη μας. Ἀντίθετα, τὴν ἐπιβεβαιώνει -καὶ μάλιστα πανηγυρικά- ὅπως τὴν ζεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Θὰ μποροῦσε σήμερα νὰ γραφεῖ μιὰ θαυμάσια Ἑξαήμερος, ἀξιοποιῶντας τὰ ἐκπληκτικὰ πορίσματα τῶν συγχρόνων φυσικῶν καὶ βιολογικῶν ἐπιστημῶν, ὄχι στὴ βάση τῆς κατὰ γράμμα συμφωνίας τῆς ἐπιστήμης μὲ τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως, ποὺ δῆθεν «ἀποδεικνύει» τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ στὴν βάση μιᾶς ἐντυπωσιακῆς συμβατότητος τῆς σύγχρονης ἐπιστημονικῆς κοσμολογίας καὶ ἀνθρωπολογίας μὲ τὴν Ὀρθόδοξη θεολογία καὶ τὸν ἀποφατικὸ χαρακτήρα της, ποὺ παραπέμπει στὴν αἰώνια παρουσία Του καὶ διακηρύσσει ὅτι «ὁ Θεὸς οὔτε εἶναι οὔτε μὴ εἶναι, ἀλλὰ ὡς ὁ Ὢν ὑπὲρ εἶναι»!26 Τὸ ἔτος 2000 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εἶχε ὀργανώσει ἕνα πρωτοποριακὸ Συνέδριο μὲ τὸν τίτλο «Ἐπιστήμη, Τεχνολογία, Ὀρθοδοξία», τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε χωρὶς καθυστέρηση νὰ ἐπαναληφθεῖ καὶ μάλιστα μὲ τὴ χρήση τῆς σύγχρονης τεχνολογίας. Ἡ ποιμαντικὴ εὐθύνη μας νὰ ζεστάνουμε τὶς καλοπροαίρετες ἐπιστημονικὲς ψυχὲς καὶ νὰ ἀξιοποιήσουμε τὸν θησαυρὸ τῶν γνώσεών τους εἶναι ἐπιτακτική. 

(10) Ἀνάλογη ἀντιμετώπιση πρέπει νὰ τύχουν καὶ τὰ τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐδῶ τὰ πράγματα εἶναι πιὸ δύσκολα. Γιατὶ ὑπάρχουν ἐφαρμογὲς κυρίως στὸν χῶρο τῶν βιολογικῶν ἐπιστημῶν ποὺ κυριολεκτικὰ σκοτώνουν τὸ πνεῦμα. Κατὰ τὸ πρότυπο ὅμως τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργηθεῖ μία Ἐπιτροπὴ Ἐπιστημονικῆς Ἠθικῆς καὶ Ἀξιοποίησης τῆς Τεχνολογίας, ἡ ὁποία ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ ἀξιολογεῖ τὴν πρόοδο τῶν Ἐπιστημῶν καὶ τὶς ἐξελίξεις τῆς τεχνολογίας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ ἀξιοποιεῖ μὲ θεολογικὴ ὡριμότητα ὅ,τι αὐτὲς προσφέρουν. Ἐπὶ παραδείγματι, δὲν μποροῦμε αὐθαίρετα νὰ σχολιάζουμε σύγχρονα ἐρευνητικὰ ἐπιτεύγματα τῆς φυσικῆς, τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς γενετικῆς χωρὶς νὰ κατανοοῦμε τὴ φύση τους, οὔτε νὰ μιλοῦμε γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη χρήση τῶν σελίδων κοινωνικῆς δικτύωσης (ἐννοῶ τὸ facebook ἢ τὸ twitter) χωρὶς νὰ ἔχουμε τὴν ἀπαιτούμενη κατάρτιση. Οἱ Ἐπιτροπὲς αὐτὲς θὰ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἔχουν διεθνῆ χαρακτῆρα, νὰ ὁδηγοῦν σὲ διορθόδοξη ἐπικοινωνία καὶ νὰ ἐκφράζονται μέσα ἀπὸ σύγχρονους δρόμους κοινωνικῆς ἐνημέρωσης. Ἐπίσης, ἡ συνετὴ ἀξιοποίηση τῶν διαδικτυακῶν μέσων, θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει μοναδικὸ ἐργαλεῖο ἐκκλησιαστικῆς μαρτυρίας, ἡ δὲ προσπάθεια ποὺ τελευταῖα καταβάλλεται ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας τῆς λειτουργίας τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ θὰ πρέπει νὰ προχωρήσει ἄμεσα χωρὶς τὴν παραμικρὴ καθυστέρηση.

(11) Σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ κυριαρχοῦν ἔννοιες ὅπως κέρδος, ἀμοιβή, μισθὸς εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀπαντήσει προβάλλοντας ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴ ζωὴ τῆς θυσιαστικῆς φιλοπτωχείας καὶ λιτότητος, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορὰ καὶ τὸν ἐθελοντισμό. Καὶ τὴ σχετικὴ διδασκαλία διαθέτει καὶ τὴν ἐμπειρία καὶ τὸσα μέσα καὶ τὸν μηχανισμό. Ὁ ἐθελοντισμὸς μπορεῖ νὰ συνεγείρει κόσμο καὶ νὰ λάβει διαστάσεις ἐκκλησιαστικοῦ κινήματος. Ἤδη ὑπάρχει πλούσια ἐμπειρία σὲ ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες μὲ θαυμαστὰ ἀποτελέσματα.

(12) Τέλος, ἡ Ἐκκλησία μας θὰ πρέπει νὰ ἀποτινάξει τὸν ἐπαρχιωτισμό της καὶ νὰ δώσει ἔμφαση στὴν οἰκουμενική της διάσταση. Θεωρῶ ὅτι εἶναι ἀναγκαία καὶ ἐπιβεβλημένη ἡ ἀνάπτυξη ὅσο τὸ δυνατὸν ἰσχυροτέρων καὶ ὑγιεστέρων διορθοδόξων σχέσεων. Στὸν τομέα αὐτόν, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει πολλὰ νὰ προσφέρει ἀλλὰ καὶ πολλὰ νὰ ὠφεληθεῖ. Πέραν ὅμως τοῦ ὅποιου πρακτικοῦ ὀφέλους (ἀνταλλαγὴ ἐμπειρίας, πολιτιστικὲς ἀνταλλαγές, ἀμοιβαῖες οἰκονομικὲς συνεργασίες, πολιτικὴ στήριξη σὲ περιόδους δοκιμασίας καὶ τομεῖς ἀδυναμίας τῆς μιᾶς ἀπὸ τοὺς ἄλλους κλπ.), ἡ διεύρυνση τοῦ πνευματικοῦ ὁρίζοντος, ὁ πλατυσμὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀγκαλιᾶς καὶ ἡ οἰκουμενικὴ ἁρμονία τῆς συμπόρευσής μας ὡς Ὀρθοδόξων ἀποτελεῖ τὴν ἔμπρακτη ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι «μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολική». Αὐτὴ εἶναι ἡ πειστικότερη ἀντιπρόταση στὶς νέες ἀντιλήψεις, ἡ ἰσχυρότερη ἀπὸ κάθε τεχνολογία θεολογία, ἡ δυνατότερη μαρτυρία μας ὡς Ἐκκλησίας στὸν σύγχρονο κόσμο. Σήμερα, τὸ κενὸ τῆς πίστης στὴ Δύση, σύμφωνα μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Τιράνων κ. Ἀναστάσιο27, τὸ καλύπτει ὁ Μουσουλμανισμός. Ἴσως ἦρθε ἡ ὥρα αὐτὸ τὸ κενὸ νὰ τὸ καλύψει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας28.

___________________________________________________________________________

1 Ὁμιλία στὴν Τακτικὴ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 4 Ὀκτωβρίου 2012.

2 Νταντάνα, Μίνα: Ἡ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ οἱ νέες προκλήσεις στὴ διαμόρφωση τῶν πολιτικῶν τῆς Ὑγείας, www.papageorgiou-hospital.gr/cms/upload/.../kostos_nosileias.pdf. Ἐπίσης www.inews.gr, 18.7.2011.

3 Πλάτωνος εἰς Μενέξενον, [247a]

4 To Curiosity στὶς 6.8.2012.

5 Voyager 2, ἐκτοξεύθηκε στὶς 20.8.1977.

6 http://www.tovima.gr/science/medicine-biology/article/?aid=465009, 2.7.2012.

7 Λουκ. κα΄ 25.

8 Ἀστερίου Χατζηνικολάου, Ὁ ἄνθρωπος μέσα στὸ σύμπαν, ἐκδ. ΣΩΤΗΡ

9 Νανόπουλου Δημήτρη, Τὸ σύμπαν θὰ ὑπάρχει γιὰ πάντα, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25.5.2003, σ. 30.

10 Ψαλμ. μη΄ 20.

11 ἐκδ. Ἐνάλιος, 2008.

12 ἐκδ. Κέδρος, 2007.

13 ἐκδ. Viking Adult, 2006.

14 ἐκδ. Κάτοπτρο 2007.

15 ἐκδ. Atlantic Books.

16 Ἀπάντηση στὶς ἐπιστημονικὲς διακηρύξεις δίδεται ἀπὸ ἄλλους ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Albert Einstein μὲ τὸν περίφημο λόγο του: «Ποτέ δὲν βρῆκα τίποτε, στὴν ἐπιστήμη μου, ποὺ νὰ μπορῶ νὰ ἀντιτάξω στὴ θρησκεία», ἢ τὸ ἀνάλογο τοῦ Max Planck ὅτι «ὁπουδήποτε καὶ ὁσονδήποτε βαθιὰ ἂν προσηλώσουμε τὰ βλέμματά μας, πουθενὰ δὲν βρίσκουμε καμία ἀντίφαση μεταξὺ τῆς θρησκείας καὶ τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν· ἀντίθετα μάλιστα, στὰ κρισιμότερα σημεῖα βρίσκουμε πλήρη συμφωνία»∙ ἢ τοῦ Werner Heisenberg: «Μολονότι εἶμαι τώρα πεπεισμένος ὅτι ἡ ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια εἶναι ἀκλόνητη στὸ πεδίο της, δὲν τὰ κατάφερα ποτέ μου νὰ ἀπορρίψω τὸ περιεχόμενο τῆς θρησκευτικῆς σκέψης σὰν δῆθεν μέρος μιᾶς ξεπερασμένης φάσης στὴ συνείδηση τῆς ἀνθρωπότητας, ἕνα μέρος ποὺ θὰ πρέπει νὰ τὸ ἐγκαταλείψουμε ἀπὸ ἐδῶ κι ἐμπρός». Αὐτὲς ὅμως εἶναι θέσεις ἄλλης ἐποχῆς καὶ ἀπόψεις ἄλλης λογικῆς. Καὶ κάπως τὶς ἀντιπαρερχόμεθα.

17 ἐκδ. Παπαζήση, 2009.

18 Ἡ ἀθεΐα ἑνὸς ἐπιστήμονα δὲν ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ἐπιστημονικῆς ἀπόρριψης τῆς πίστεως. Συχνὰ μεγάλοι ἐπιστήμονες (Einstein, Stephen Hawking) ἐμφανίζονται μὲ μεταβαλλόμενες ἢ καὶ ἀντιφατικὲς μεταξύ τους ἐπὶ τοῦ θέματος ἀπόψεις (βλ. ἐφημ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5.10.2012).

19 Εἰσήγηση-Γνώμη γιὰ τὴν Προγεννητική καὶ Προεμφυτευτικὴ διάγνωση, www.bioethics.gr

20 Λουκ. ιη΄ 8.

21 «σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει» (Μᾶρκ. ιστ΄ 17).

22 «ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι» (Β΄ Τιμ. γ΄ 5).

23 «Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν... ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ περιεπάτουν» (Ἰω. στ΄ 60,66).

24 Πράξ. β΄ 13.

25 Πράξ. ιζ΄ 32.

26 Βλ. Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Μυσταγωγία, PG. 91, 664B

27 Λόγος κατὰ τὴν τελετὴ ἀναγορεύσεώς του σὲ Ἐπίτιμο Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Ἱστορίας τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα, 20 Μαρτίου 2007.

28 «Ἴσως μετὰ ἀπὸ ἕναν αἰῶνα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θὰ εἶναι ἡ μόνη ἀπὸ τὶς μεγάλες Χριστιανικὲς Εκκλησίες ποὺ θὰ ἔχει ἐπιζήσει, ἀφοῦ μόνη αὐτή θυμᾶται πὼς ἡ θρησκεία εἶναι μυστήριο» (Sir Steven Runsiman, Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμός, «ΒΗΜΑ» 8.9.2002).Βλ. Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Μυσταγωγία, PG. 91, 664B.

Πηγή: ΡΟΜΦΑΙΑ