• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

«Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2932/16.10.2012 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρωτ. 4628
Διεκπ. 2034

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2012

Πρός
Τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
Τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως, διά τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου Σημειώματος Αὐτῆς, διαπέμψῃ ὑμῖν, συνημμένως ᾧδε, τήν ὑπ' ἀριθμ. 2932 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, περί τοῦ Ἐντύπου Ἀξιολογήσεως τῶν Κληρικῶν καί τοῦ τρόπου συμπληρώσεως αὐτοῦ καί παρακαλέσῃ ὑμᾶς ὅπως:

1. Κοινοποιήσητε αὐτήν εἰς ἅπαντας τούς Κληρικούς τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πρός ἐνημέρωσιν αὐτῶν.
2. Ὁρίσητε δύο (2) ἐκ τῶν Ἀξιολογητῶν, οἱ ὁποῖοι θά διενεργήσωσι τήν ἀξιολόγησιν, συμφώνως τοῖς διαλαμβανομένοις εἰς τόν Κανονισμόν 230/2012 καί εἰς τήν ὑπ’ ἀριθμ. 2932/16.10.2012 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
3. Οἱ ὡς ἄνω Ἀξιολογηταί δέον ὅπως μελετήσωσιν ἐπισταμένως τό Ἔντυπον Ἀξιολογήσεως καί τήν ὡς ἄνω σχετικήν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καί προσέλθωσιν εἰς τήν Ἡμερίδα ἡ ὁποία θά διοργανωθῇ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ σκοπόν τήν διασάφησιν ἐπί τυχόν ἀποριῶν, ἀναφορικῶς πρός τήν διαδικασίαν τῆς ἀξιολογήσεως τῶν Κληρικῶν.

Διά τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, Πελοποννήσου, Ἰονίων Νήσων (πλήν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κερκύρας καί Παξῶν) καί τῶν Νήσων τοῦ Αἰγαίου, ἡ ὡς ἄνω Ἡμερίς θά πραγματοποιηθῇ το Σάββατον 3ην Νοεμβρίου 2012 καί ὥραν 10:00 π.μ. εἰς τό Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρά τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πεντέλης.

Διά τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Μακεδονίας, Θράκης, Ἠπείρου, Θεσσαλίας, τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κερκύρας καί Παξῶν, καθώς καί τάς νησιωτικάς Ἱεράς Μητροπόλεις τοῦ Βορείου Αἰγαίου (ἐάν ἐξυπηρετῶνται εὐκολώτερον), ἡ Ἡμερίς θα πραγματοποιηθῇ τήν Παρασκευήν 15ην Νοεμβρίου 2012 καί ὥραν 9:30 π.μ. εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Διά πᾶσαν σχετικήν πληροφορίαν, παρακαλεῖσθε ὅπως ἐπικοινωνῆτε μέ τήν Διεύθυνσιν Προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τό τηλέφωνον: 210 - 7272219 (π. Χερουβείμ Βελέτζας).

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Διαυλείας Γαβριήλ

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ «Διαβίβασις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2932/16.10.2012 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»