Κυριακή
22 Σεπτεμβρίου

Φωκά ιερομάρτυρος, Ισαάκ και Μαρτίνου μαρτύρων

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 20ῇ Αὐγούστου 2019

Μνήμη Σαμουήλ προφήτου

Πρωτ. 1552
Ἀριθμ.
Διεκπ. 663

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως
Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Ἐν ἱερᾷ συγκινήσει ἀγγέλομεν ὑμῖν τήν, Χάριτι Θεοῦ, ἄφιξιν εἰς Χίον ἀπό 27ης ἕως 29ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. τῶν χαριτοβρύτων Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἐκ τῆς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου Κύπρου.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή θά πραγματοποιηθῇ τήν Τρίτην 27ην Αὐγούστου 2019 καί ὥραν 8.15΄ μ.μ. εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου μετά τήν ὁποίαν θά ἀκολουθήσῃ Δέησις καί Ἱερά Ἀγρυπνία, τήν δέ ἑπομένην, 28ην Αὐγούστου, ὁ Ὄρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία καί ἡ Ἱ. Παράκλησις τοῦ Ἁγίου.
Τά Ἱερά Λείψανα θά ἀναχωρήσουν ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τήν 6.15΄μ.μ. τῆς 28ης Αὐγούστου διά τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Πυραμᾶς Χίου, ὅπου θά παραμείνουν μέχρι τῆς 6ης μ.μ. τῆς 29ης Αὐγούστου ἐ.ἔ..

Εἰς Πυραμᾶν τήν 28ην Αὐγούστου θά τελεσθῇ τήν 7.30΄μ.μ. ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί, ἐν συνεχείᾳ, περί ὥραν 10.00΄ μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία, τήν δέ 29ην Αὐγούστου Ἀρχιερατικός Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου.
Τό ἑσπέρας καί ὥραν 4.30΄μ.μ. θά τελεσθῇ Ἱ. Παράκλησις πρός τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον μετά τό πέρας τῆς ὁποίας θά ἀκολουθήσῃ ἡ ἀναχώρησις τῶν Ἱ. Λειψάνων διά τόν Ἀερολιμένα Χίου.

Προσκαλοῦμεν καί προτρέπομεν, ὅπως προσέλθητε εἰς τάς Ἱ. Ἀκολουθίας καί λάβητε τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου, πρός ἁγιασμόν καί ἐνίσχυσιν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ