Κυριακή
22 Σεπτεμβρίου

Φωκά ιερομάρτυρος, Ισαάκ και Μαρτίνου μαρτύρων

 EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Σεπτεμβρίου 2019

Μνήμη Ἰωακείμ καί Ἄννης τῶν Θεοπατόρων

Πρωτ. 1691
Ἀριθμ.
Διεκπ. 773

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά λειτουργήσουν καί ἐφέτος, διά ἕβδομον ἔτος εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῆς πόλεως Χίου, Κάμπου, Καμποχώρων, Θυμιανῶν καί Νεοχωρίου, εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ Βροντάδου καί Βορείου Χίου καί εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῆς Νοτίου Χίου.

Διά τόν μῆνα Ὀκτώβριον 2019 τό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἀκολούθως:

•Σάββατον 19 Ὀκτωβρίου 2019 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τὴν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου.
•Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου 2019 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων.
•Δευτέρα 21 Ὀκτωβρίου 2019 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας Εὐαγγελιστρίας.

Διὰ τάς ὁμιλίας τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἔχει ὁρισθῆ Εἰσηγητὴς ὁ κ. Παντελῆς Πρώιος, Ψυχολόγος, Συντονιστής τοῦ Προγράμματος "ACT/MMME - Βίας" τοῦ ΣΕΨ καί ΑΡΑ μὲ θέμα: "Ὑπάρχει καλό στόν κόσμο μας!".

Ἐπίσης, διά τόν μῆνα Νοέμβριον 2019 τό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἀκολούθως:

• Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων.
• Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τὴν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου.
• Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας Εὐαγγελιστρίας.

Διὰ τάς ὁμιλίας τοῦ μηνός Νοεμβρίου Εἰσηγητὴς θά εἶναι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, μέ θέμα: "Θρησκευτικά βιώματα παιδικῆς ἡλικίας".

Προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅπως προσέλθουν καὶ παρακολουθήσουν τάς ὡς ἄνω ὁμιλίας, μετά τάς ὁποίας θά ὑποβάλλωνται ἐρωτήσεις καί θά ἀκολουθῇ συζήτησις.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ