• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

22 Ἰουλίου

AgiaMarkelaepsilonἘγεννήθη στή Βολισσό τῆς Β. Χίου. Ἡ μητέρα της ἦταν πιστή χριστιανή, γι’ αὐτό δίδαξε καί στή κόρη της τήν ἀγάπη πρός τό Χριστό καί τή μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου Του. Ὅμως, πολύ σύντομα, ἔμεινε ὀρφανή ἀπό μητέρα καί αὐτό τή λύπησε βαθύτατα. Μόνο μέσα στίς ζωηφόρες σελίδες τῶν Γραφῶν ἔβρισκε παρηγοριά καί ρίζωνε ἡ ἐλπίδα της στό μοναδικό Πατέρα καί Προστάτη, τό Θεό.

Ὁ πατέρας της, χριστιανός κατά τό Συναξάρι καί εἰδωλολάτρης κατά τήν παράδοση, ἐξασκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ γεωργοῦ ἤ τοῦ κουρσάρου. Ἡ Ἁγία μεγάλωνε στήν ἡλικία, πλήθαινε στήν ἀρετή καί τή φρόνηση καί στέριωνε στήν πίστη. Μέ περισσότερη δύναμη καί μέ ἀπαράμιλλη καλωσύνη σκορπίζει γύρω της τή χαρά, βοηθώντας ὅλους ὅσοι εἶχαν ἀνάγκη, μέ λόγια γλυκά, μέ ἀγαθοεργίες ἄφθονες, καί μέ προσευχές καί νηστεῖες κατακτοῦσε ὅλο καί περισσότερο τήν τελείωση.  

Ὅμως ὁ σατανᾶς, πού δέν ἀνεχόταν  νά βλέπη μιά κοπέλλα 18 μόλις χρόνων, τόσο ὡραία καί ἁγνή, νά προχωρῆ στήν ἀρετή μέ τέτοια φλόγα καί σταθερότητα, προσπαθεῖ νά τήν πολεμήση. Βάζει, λοιπόν, μέσα στά στήθη τοῦ πατέρα της, πού φαυλόβιος καί ἀσεβής, ὅπως ἦταν, ἔγινε ὄργανό του, ἔρωτα σατανικό σαρκικό, γιά τήν ἴδια τήν κόρη του. Καινούργιες θλίψεις καί δοκιμασίες γιά τήν ἁγνή κόρη. Ἀνήκουστο αὐτό. Νά εἶναι κόρη καί γυναίκα τοῦ πατέρα της. Καί τότε ἡ Ἁγία παίρνει τή μεγάλη ἀπόφαση. Ἐγκαταλείπει τό πατρικό σπίτι, θέλοντας νά διατηρήση τό ἠθικό καί πνευματικό κάλλος της. Τρέχει ἐπάνω στά βουνά,  γιά νά βρῆ ἀπόκρυφο μέρος. Ἀπό τή μεγάλη κάι κουραστική πορεία οἱ δυνάμεις της τήν ἐγκαταλείπουν. Ὁ πατέρας της μανιασμένος τήν κυνηγάει καί ἡ Ἁγία κουρασμένη ἀναγκάζεται νά κρυφθῆ μέσα σέ πελώρια βάτο, στό μέρος ἀκριβῶς πού σήμερα εἶναι κτισμένος ὁ περικαλλής της ναός. Ἔτσι, ὁ πατέρας τήν χάνει ἀπό τά μυσαρά μάτια του. Ἀλλά ἕνας βοσκός, χωρίς φόβο Θεοῦ, πού εἶδε τόν τόπο πού κρύφτηκε ἡ Ἁγία, ὅταν ἐρωτήθηκε ἀπό τόν πατέρα της, φανέρωσε, δείχνοντας μέ τό χέρι του,  χωρίς νά μιλήσει, τό μέρος πού κρυβόταν. Μά ἡ Θεία Δικαιοσύνη τιμωρώντας τήν προδοτική αὐτή πράξη τόν ἔκαμε νά τρέμη καί νά πεθάνη ἔπειτα ἀπό λίγο χρόνο μέ φοβερή κατάρα στό ποίμνιο καί στούς ἀπογόνους του. Φθάνοντας στή βάτο ὁ πατέρας της καί, ἐπειδή δέν μποροῦσε νά τήν πιάση, ἔβαλε φωτιά καί τήν ἀνάγκασε νά βγῆ ἀπό τό ἄλλο μέρος. Ματωμένη, ἄρχισε νά τρέχη πρός τήν παραλία μέ ὄλη τή δύναμη πού διέθετε. Ἀλλά σέ μιά στιγμή ὁ πατέρας  της φθάνει σέ ἀπόσταση βολῆς. Καί μέ τό τόξο του ρίχνει ἕνα βέλος καί πληγώνει τήν Ἁγία. Τό πρῶτο παρθενικό αἷμα τρέχει ἄφθονο καί πορφυρίζει τά βράχια τῆς ἀκρογιαλιᾶς.

Ἀπό τότε οἱ πέτρες βάφτηκαν κόκκινες καί, κατά θαυμαστό τρόπο, τό χρῶμα αὐτό διατηρεῖται μέχρι σήμερα. Ἡ Ἁγία ἐξακολουθεῖ τή μαρτυρική της πορεία πληγωμένη. Οἱ δυνάμεις της, ὅμως, ἀρχίζουν νά τήν ἐγκαταλείπουν. Σέ λίγο ὁ ἀσελγής πατέρας θά τήν προφθάση. Δέν ἀπομένει ἄλλη ἐλπίδα, παρά μόνον ὁ Χριστός. Ὑψώνει, λοιπόν, τά χέρια της στόν οὐρανό καί προσεύχεται: «Κύριε, σύ πού ἔχεις τή δύναμη νά μέ διαφυλάξης, σχίσε τό βράχο νά κρυφτῶ, δῶσε συγχώρηση στόν πατέρα μου καί πάρε τό πνεῦμα μου». Καί τό θαῦμα ἔγινε: Ὅταν ἔφθασε ὁ πατέρας της, ἡ Μαρκέλλα ἦταν κρυμμένη μέσα στό βράχο μέχρι τή μέση. Δαιμονισμένος ἀπό τό θυμό καί μή μπορώντας νά τήν βγάλη, τήν ἁρπάζει ἀπό τά μαλλιά. Μέ ἐωσφορικό χέρι, μέ ἀπανθρωπιά καί θηριωδία, ἀφαίρεσε τούς μαστούς τῆς Ἁγίας καί τούς πέταξε στό βουνό. Ἔπειτα ἀποκόπτει τήν κεφαλή καί τήν πετᾶ στά κύματα. Ἡ κεφαλή ἐπιπλέει καί τή νύχτα βγάζει μιά ἐξαιρετική λάμψη.

Ἕνα περαστικό πλοῖο τήν παραλαμβάνει. Σήμερα λέγεται πώς ἡ ἁγία κάρα τῆς Παρθενομάρτυρος βρίσκεται στή Ρώμη. Ἴσως ἀπό τήν ἐποχή τῶν Γενουατῶν.

Ἔκτοτε ἀπό τό βράχο ἐκεῖνο ἀναβλύζει νερό «τερατουργόν», πού θερμαίνεται καί βράζει πολλές φορές, ὅταν ὁ Ἱερεύς ψάλλει  στό «Ἁγίασμα» τήν Ἱ. Παράκληση ἤ τόν Κανόνα τῆς Ἁγίας καί πολλούς θεραπεύει, πού μέ πίστη προσέρχονται στόν Ἅγιο ἐκεῖνο τόπο.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία