• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ὁσιομάρτυς ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ὁ Νέος

E-mail Εκτύπωση PDF

 4 Ἰανουαρίου

kapaαταγόταν ἀπό τόν Μέγαν Τούρναβον καί ἀπό τό χωριό Κάμπροβα. Οἱ γονεῖς του, πού ἦταν πλούσιοι καί ἐπίσημοι ἐκείνης τῆς πόλεως, ὠνομάζοντο Δέτζιο καί Ἄννα.

Ὅταν ἐβάπτισαν τόν υἱόν τους αὐτόν, τόν ὠνόμασαν Ματθαῖον. Σέ νεαρά ἡλικία, πῆγε στήν Ἱερά Μονή Χιλιανδαρίου, στό Ἄγιον Ὄρος, ὅπου ἐχειροτονήθη Ἱεροδιάκονος καί ἔλαβε τότε τό ὄνομα Μανασσῆς. Ἡ ζωή του ἦτο ἀσκητική καί ἔτρωγε μόνο λίγο ψωμί κάθε δύο ἤ τρεῖς ἡμέρες.

Προσευχόταν ἀδιάλειπτα καί ἔκανε τρεῖς μέ τέσσερις χιλιάδες μετάνοιες τό ἡμερονύκτιο! Ἔτσι, ἀφοῦ ἐδοκιμάσθη πνευματικά, ἔλαβε τό ἀγγελικό σχῆμα καί ἔγινε Μεγαλόσχημος Μοναχός καί ἀπό Μανασσῆς μετωνομάσθη Ὀνούφριος. Ἁπό τό Ἅγιον Ὄρος ἦλθε στή Χίο, ὄπου ἐσυνέχισε τήν πνευματική καί ἀσκητική  ζωή.

Εἶχε μεγάλη ἔφεσι νά μαρτυρήση ὑπέρ τῆς Πίστεως τοῦ Χριστοῦ, γι’αὐτό καί ἐπαρουσιάσθη μπροστά στούς Τούρκους καί, μέ μεγάλο θάρρος καί εὐψυχία, ὡμολόγησε τήν Πίστιν του. Αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά λάβη μαρτυρικό θάνατο, μέ ἀποκεφαλισμό, στίς 4 Ἰανουαρίου 1818, σέ ἡλικία 32 ἐτῶν, καί στόν ἴδιο τόπο, ὅπου ἐμαρτύρησε ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Χῖος.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία