• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ὁ Χῖος

E-mail Εκτύπωση PDF

29 Ἰανουαρίου

epsilonγεννήθη στή πόλι τῆς Χίου. Ὁ πατέρας του ἐλέγετο Ἀποστόλης καί ἡ μητέρα του Μαρουλοῦ. Μετέβη καί ἐργάσθηκε στήν Κωνσταντινούπολι. Ἐκεῖ, ὅμως, ἐπλανήθη καί ἀλλαξοπίστησε. Αὐτό  τόν ἔκανε νά εἶναι θλιμμένος καί σκυθρωπός καί ζητοῦσε εὐκαιρία νά καταφύγη σέ Πνευματικό, γιά νά λάβη συγχώρησι γιά τήν ἁμαρτία του αὐτή.

Καί πράγματι, ὅταν κατώρθωσε νά ξεφύγη ἀπό τήν προσοχή τῶν Τούρκων, πῆγε σέ Πνευματικό καί, μέ κατάνυξι, συντριβή καί ποταμούς δακρύων, ἐξωμολογήθη τήν ἁμαρτία του. Ὁ Πνευματικός τόν παρηγοροῦσε, λέγοντάς του ὅτι ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρος καί τόν συνεβούλευσε νά μήν διστάση νά θυσιάση τήν ζωή του, χάριν τῆς Πίστεως.

Ἀφιερώθηκε τότε στήν προσευχή, στήν νηστεία καί στή μελέτη πνευματικῶν βιβλίων. Δέν ἐδίστασε νά παρουσιασθῆ μόνος του ἐνώπιον τοῦ Καίμακάμη. Τότε τόν ἔριξαν στήν φυλακή καί προτίμησε, χωρίς νά δελεασθῆ ἀπό τίς κολακεῖες καί τίς ὑποσχέσεις τῶν Τούρκων, νά ὑπομείνη φρικτά μαρτύρια. Πρίν τόν κτυπήση τό ξῖφος τοῦ δημίου, εἶπε, τρεῖς φορές:«Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου», καί παρέδωσε τήν μακαρίαν ψυχήν του στό Θεό, τήν 29ην Ἰανουαρίου 1802, σέ ἡλικία 22 ἐτῶν!

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία