• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Οἱ Ἄγιοι Νεομάρτυρες καί αὐτάδελφοι ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ καί ΝΙΚΟΛΑΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

3 Φεβρουαρίου

AgioiStamatiosIoannisNikolaosepsilonγεννήθησαν στήν νῆσον Σπέτσες καί οἱ γονεῖς τους ὠνομάζοντο Θεόδωρος καί Ἀνέζω Γκίνη. Ἠσχολοῦντο μέ τό ἐμπόριο κάι τό ἔτος 1822 ἦλθαν στόν Τσεσμέ τῆς Τουρκίας, γιά νά ἐμπορευθοῦν. Ἐκεῖ, συνελήφθησαν ἀπό τούς Τούρκους, ἐπειδή ὡμολόγησαν, ὅτι εἶναι χριστιανοί, καί ἐστάλησαν ἀπό ἐκεῖ στή Χίο.

Ἐδῶ, τούς μέν δύο, τόν Σταμάτιον καί τόν Ἰωάννην, τούς ἔκλεισαν στήν σκοτεινή φυλακή τοῦ Κάστρου, τόν δέ μεγαλύτερον ἀδελφόν τους, τόν Νικόλαον, τόν ἀπεκεφάλισαν στή πλατεῖα Βουνακίου, ἐπειδή δέν ἄλλαζε τἠν Πίστι του καί ἐφώναζε μέ ἐνθουσιασμό:«Χριστιανός ἐγεννήθην καί χριστιανός θ’ἀποθάνω ۠  δέν ἀρνοῦμαι τήν πίστιν μου»! Τούς ἄλλους δύο ἀδελφούς προσεπάθησαν οἱ Τοῦρκοι νά τούς πείσουν νά τουρκέψουν, χρησιμοποιῶντας ἀπειλές βασανιστηρίων καί ὑποσχέσεις δωρεῶν.

Ὅμως, οἱ καλοί αὐτοί νέοι ἔμεναν στερεοί καί ἀμετακίνητοι στήν πίστι τους, γι’αὐτό κάι ἀπεφασίσθη ἀπό τούς Τούρκους ἡ θανατική καταδίκη τους. Τότε, ἐκεῖνοι ἔστειλαν γραπτήν τήν ἐξομολόγησί τους στό Μητροπολίτη Χίου καί ἐζήτησαν νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἐπειδή, ὅμως, οὔτε Ἱερεύς ἤ ἄλλος Χριστιανός μποροῦσε νά εἰσέλθη στίς φυλακές, ὁ Μητροπολίτης ἔδωσε τά Ἄχραντα Μυστήρια σέ μιά γυναίκα, πού ἐλέγετο Φράγκα, γιά νά τά μεταφέρη στή φυλακή, ὅπου καί ἐκοινώνησαν οἱ δύο ἀδελφοί.

Γεμᾶτοι θεία γαλήνη καί οὐράνια χαρά ἐδέχθησαν μαρτυρικό θάνατο στή θέσι τῆς παλαιᾶς βρύσης τῆς πλατείας Βουνακίου, σέ ἡλικία ὁ μέν Σταμάτιος 18 ἐτῶν, ὁ δέ Ἰωάννης 22 ἐτῶν.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία