• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἅγιος ΜΑΚΑΡΙΟΣ (Νοταρᾶς) Ἀρχιεπίσκοπος Κορίνθου

E-mail Εκτύπωση PDF

17 Ἀπριλίου

AgiosMakariosomikron_2Ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς γεννήθηκε τό ἔτος 1731 στήν Κόρινθο ἀπό πλουσίους γονεῖς, πού ὠνομάζοντο Γεώργιος κάι Ἀναστασία. Εἶχε τήν καταγωγή ἀπό τό ἀρχαῖο καί λαμπρό γένος τῶν περίφημων Νοταράδων, ἀπό τό ὁποῖο κατάγεται καί ὁ Ὅσιος Γεράσιμος Κεφαλληνίας. Ἐδίδαξε, σάν διδάσκαλος, ἕξι χρόνια στό σχολεῖο τῆς Κορίνθου καί τό 1764 ὅλος ὁ λαός, οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ Ἱερεῖς καί Μοναχοί τόν ἔκριναν ἄξιο τῆς Ἀρχιερωσύνης καί τόν ἀνέδειξαν Πρόεδρο τῆς Μητροπόλεως Κορίνθου.

Ἐφρόντισε, πρωταρχικά, γιά τήν μόρφωσι καί λειτουργική ἐκπαίδευσι τοῦ Κλήρου. Ἐποίμαινε καί ἐκήρυττε σέ κάθε τάξι καί ἡλικία ἀνθρώπων. «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν». Μετέβη στή Ζάκυνθο, ὅπου τόν ἐδέχθησαν μέ ἐξαιρετική τιμή, στήν Κεφαλληνία, γιά νά προσκυνήση τό Ἅγιο Λείψανο τοῦ Ὁσίου Γερασίμου, στήν Ὕδρα, στό Ἅγιον Ὄρος καί στή Χίο.

Στή συνέχεια, ἐφρόντισε, μέ τήν μετάβασί του στή Σμύρνη, νά ἐκδοθῆ ἡ Ἱερά Φιλοκαλία τῶν Πατέρων, ἡ Ἱερά Κατήχησις τοῦ Πλάτωνος καί ὁ Εὐεργετινός. Ὅταν ἐπέστρεψε στή Χίο, ἐγκαταστάθηκε μέ τόν ὑποτακτικό του Ἰάκωβο, στήν περιοχή τοῦ Βροντάδου, καί ἀφοσιώθηκε σέ ἐντατικές καί μακροχρόνιες νηστεῖες, προσευχές καί ἄμετρες γονυκλισίες.

Ἐνεθάρρυνε πολλούς νέους στή χριστιανική πίστι καί τό μαρτύριο, ὅπως τόν Ἅγιο Θεόδωρο τόν Βυζάντιο, τόν Ἅγιο Πέτρο τόν Πελοποννήσιο καί τόν Ἄγιο Πολύδωρο ἐκ Κύπρου. Ζοῦσε σάν Μοναχός, μέ ἐνδύματα ἁπλᾶ καί πενιχρά, κηρύττοντας στούς γύρω Ἱερούς Ναούς καί βοηθῶντας, μέ ἐλεημοσύνες, ὅλους ὅσους εἶχαν ἀνάγκη.

Ἔγραψε πολλά βιβλία καί ἐπιστολές, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τό «Νέον Λειμωνάριον», συλλογή δηλ. ὁσιακῶν βίων καί Μαρτυρίων, παλαιῶν καί νέων. Ἐξωμολογεῖτο συχνά καί ἐκοινωνοῦσε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων μέρα παρά μέρα καί πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του κάθε μέρα. Εἶχε κοντά του, ἐκτός ἀπό τόν Γέρο - Ἰάκωβο, τόν Ὁσιώτατο Νεῖλο τόν Καλόγνωμο καί τόν Ὁσιώτατο Νικηφόρο τόν Χῖο.

Παρέδωκε τό πνεῦμα του στό Θεό τήν 17ην Ἀπριλίου 1805, σέ ἡλικία 77 ἐτῶν περίπου, καί ἐτάφη στή νότια πλευρά τῆς Ἐκκλησίας, ὄπου καί μέχρι σήμερα ὑπάρχει ὁ τάφος του καί τεμάχιον τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου του. Πλῆθος χριστιανῶν προσέρχεται στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό, πού εἶναι κτισμένος σέ γραφική τοποθεσία, γιά νά προσκυνήση καί νά λάβη τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Μακαρίου. 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία