• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς ΙΣΙΔΩΡΟΣ ὁ ἐν Χίῳ

E-mail Εκτύπωση PDF

14 Μαΐου

AgiosIsidorosomikron_2ἔνδοξος Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἰσίδωρος, ὁ Πρωτομάρτυς τῆς Χίου, γεννήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 3ου  μ.Χ. αἰώνα στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου. Νέος κατατάσσεται στό Ρωμαϊκό στρατό καί προβιβάζεται στό ἐμπιστευτικό ἀξίωμα τοῦ Ὠπτίονα, κάτι παρόμοιο μέ τήν εἰδικότητα τοῦ ἐφόρου τοῦ σητισμοῦ, ἀξίωμα πού διδόταν μόν στούς «ἐντιμωτάτους τῶν ἀνδρῶν».

Γύρω στό 250 μ. Χ., ὁ Ἰσίδωρος, ἀξιωματικός τοῦ Ρωμαϊκοῦ Ναυτικοῦ, ἔρχεται στή Χίο, μέ μιά μοίρα τοῦ Στόλου, πού ναύαρχος ἦταν ὁ Νουμέριος. Ἐδῶ διαβάλλεται ἀπό τόν ἑκατόνταρχο Ἰούλιο, ὅτι ἦταν Χριστιανός καί συλλαμβάνεται.

Ὁ Νουμέριος τόν ρωτᾶ, ἄν πράγματι ἡ κατηγορία εἶναι ἀληθινή. Ὁ  Ἅγιος, μέ ἀφοβία καί παρρησία, ὁμολογεῖ τήν πίστι του στό Χριστό καί ὁ ναύαρχος διατάζει νά τόν βασανίσουν σκληρά. Στήν ἀρχή, τόν ἐμαστίγωσαν ἄγρια καί μετά τόν ἔρριξαν σέ ἀναμμένο καμίνι, ἀλλά, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔμεινε ἀβλαβής. Κατόπιν, τόν ἔκλεισαν στή φυλακή. Ἐν τῷ μεταξύ, ἔρχεται ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια ὁ πατέρας του καί προσπαθεῖ νά τόν κάμη νά ἀρνηθῆ τόν Χριστό. Ἀλλά ὁ στερρός Ἀθλητής ἔμεινε ἀκλόνητος.

Ἔτσι, ὁ πατέρας του πῆρε τήν ἄδεια ἀπό τόν Νουμέριο νά βασανίση ὁ ἴδιος τό γιό του. Διέταξε καί ἔδεσαν τόν Ἅγιο ἀπό τά πόδια σέ δύο ἄγρια ἄλογα, πού τόν ἔσυραν ἀρκετό διάστημα (ἔξω ἀπό τό Νεοχώρι, μέχρι πού καταπληγώθηκε καί κατακόπηκαν οἱ σάρκες του ἀπό τά κτυπήματα στίς πέτρες. Ἐπειδή, ὅμως, ἀνέπνεε ἀκόμη, ἐπέστρεψαν στήν πόλι καί τοῦ ἔκοψαν τήν τίμια κεφαλή, στίς 14 Μαΐου.

Ἐκείνη τή στιγμή, ἀντί αἷμα, ἐχύθηκε γάλα, πρός μεγάλη ἔκπληξι αὐτῶν πού παρακολούθησαν τό μαρτύριο. Τό ἅγιο σῶμα του τό ἔρριξαν σ’ ἕνα λαγκάδι καί ὁ Νουμέριος ἔβαλε φρουρά, γιά νά μήν τό κλέψουν οἱ χριστιανοί. Τό δέ κεφάλι του τό ἔρριξαν σ’ ἕνα πηγάδι, ὅπου σήμερα εἶναι κτισμένο τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου (παρά τήν ἐνορίαν Ἁγίας Ἄννης Καπέλλης).

Ὅμως, μιά εὐσεβής καί ἐνάρετη κόρη, ἡ Μυρόπη, καταφέρνει μέ τήν βοήθεια τοῦ Ἀμμωνίου, φίλου τοῦ Ἁγίου, νά κλέψη τό σῶμα καί νά τό θάψη στήν κρύπτη, πού βρίσκεται σήμερα κάτω ἀπό τόν Ναό τοῦ Ἁγίου, στόν συνοικισμό τοῦ Νοσοκομείου. Ὅμως, ὅταν ὁ Νουμέριος, μετά τήν κλοπή, ἀπείλησε μέ θάνατο τούς φρουρούς, ἡ Μυρόπη ὁμολογεῖ τήν πρᾶξι της καί παραδίδεται στό μαρτύριο, γιά νά μή θανατωθοῦν ἄδικα οἱ φρουροί. Ἔτσι, ἀφοῦ βασανίστηκε μέχρι λιποθυμίας, τήν ἔκλεισαν στή φυλακή. Ἀλλά, ἐκεῖ παρέδωσε τήν ψυχή της στόν Κύριο καί οἱ χριστιανοί πῆραν τό ἄγιο σῶμα της καί τό ἔθαψαν δίπλα στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου.

Στό τόπο τῶν τάφων τῶν Ἁγίων Ἰσιδώρου καί Μυρόπης ἀνηγέρθη, ἀργότερα, μεγαλοπρεπής Ναός, ρυθμοῦ Βασιλικῆς, ἀπό τόν αὐτοκράτορα Μαρκιανό, τόν Ε΄ αἰώνα μ. Χ. Ἔπειτα, κτίστηκε καινούργια, πιό λαμπρή, ἀπό τόν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Δ΄ τόν Πωγωνᾶτο, τόν Ζ΄ αἰώνα. Μέσα σ’ αὐτόν τόν Ναό φυλασσόταν τό ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, ὥσπου τό 1125 μ. Χ. ὁ δόγης τῆς Βενετίας Δομίνικος Μικέλε, ὅταν κατέλαβαν τήν Χίο, οἱ Βενετοί, τό πῆρε ἀπό τό νησί καί τό μετέφερε στή Βενετία, γιά νά σώση τήν πόλι ἀπό τήν πανώλη, πού εἶχε ἐνσκήψει. Ἐκεῖ, τό ἐτοποθέτησαν στό Ναό τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ὅπου ἀργότερα ἔκτισαν καί ἰδιαίτερο παρεκκλήσιο μέσα στό Ναό. Ἡ δέ Ἁγία Κάρα μεταφέρθηκε καί αὐτή κρυφά στή Βενετία τό 1626, ὅπου ὑπάρχει μέχρι καί σήμερα.

Ἔτσι εἶχαν τά πράγματα μέχρι τόν Ἰούνιο στό 1967, ὅταν, μέ ἐνέργειες τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Χίου, ἀπεδόθη μέρος τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἀπό τήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Ὁ Ρωμαιοκαθολικός Πατριάρχης τῆς Βενετίας Καρδινάλιος Ἰωάννης Οὐρμπάνι παραδίδει τό ἱ. Λείψανο τοῦ Ἁγίου στούς ἐκπροσώπους τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας καί μεταφέρεται στόν Πειραιᾶ, ὅπου γίνεται μεγαλειώδης ὑποδοχή καί παραμένει στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ὅπου ἐκτίθεται σέ λαϊκό προσκύνημα.

Τήν 18ην Ἰουνίου 1967 ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος ξαναγυρίζει στό νησί, ὕστερα ἀπό ἀπουσία 842 ἐτῶν. Ἡ ὑποδοχή, πού τοῦ γίνεται, εἶναι ἄνευ προηγουμένου. Ἔκτοτε καί κάθε χρόνο, τό ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος λιτανεύεται μεγαλόπρεπα μέσα στήν πόλι, δέχεται τίς εὐλαβικές ἐκδηλώσεις τοῦ σεβασμοῦ τῶν πιστῶν καί στέλλει τήν εὐλογία του στούς Χιῶτες Ναυτικούς, πού τόν ἔχουν προστάτη των, ἀφοῦ κι ἐκεῖνος ζυμώθηκε μέ τήν ἁλμύρα τῆς θάλασσας σάν Ναυτικός.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία