• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἄγιος Νεομάρτυς ΜΑΡΚΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

5 Ἰουνίου

AgiosNeomartisMarkosepsilonγεννήθη στή Σμύρνη ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, πού ὠνομάζοντο Χατζηκωνσταντῆς καί Μαρία. Στήν ἀρχή ἀσχολήθηκε μέ τό ἐμπόριο. Ἐπλανήθηκε, ὅμως,  καί ἐξώμωσε τήν ἁγία πίστι τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά συνῆλθε μέ φωτισμό τῆς Θ. Χάριτος καί, μέ μεγάλη καί εἰλικρινῆ μετάνοια, ζητοῦσε νά τόν συγχωρήση ὁ Θεός.

Ἤθελε νά μαρτυρήση, γιά νά ξεπλύνη τήν ἁμαρτία του. «Νά ἀποθάνω, νά ἀποθάνω διά τόν Ἰησοῦν μου ۠ τήν ἀνομίαν μου έγνώρισα καί τήν ἀμαρτίαν μου οὐκ ἐκάλυψα καί θέλω νά τήν ἐξαλείψω μέ τό αἷμά μου ۠  ἄν ἔχουν νά μοῦ κάμουν καί τοῦ Πέρσου Ἰακώβου τά κολαστήρια, ὅλα ἕτοιμος νά τά δεχθῶ διά τήν ἀγάπην τοῦ Σωτῆρος μου».

Στό Τοῦρκο Δικαστή, πού παρουσιάσθηκε μόνος του, ὡμολόγησε μέ μεγάλη παρρησία τήν πίστι του στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Δικαστής προσπάθησε νά τόν πείση, μέ κολακευτικά λόγια στήν ἀρχή, νά ἀρνηθῆ τήν πίστι του. Ὅταν, ὅμως, εἶδε, ὅτι δέν μεταπείθεται διέταξε καί τόν ἐβασάνισαν μέ φρικτά βασανιστήρια. Ἀλλά δέν κατώρθωσε νά κάμψη τόν γενναῖο καί θαρραλέο ἀγωνιστή τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐμαρτύρησε μέ ἀποκεφαλισμό τήν 5ην Ἰουνίου 1801, ἡμέραν Τετάρτην.

Τό ἱερό του Λείψανο τό πῆραν οἱ χριστιανοί, ἀφοῦ ἔδωσαν πολλά χρήματα, γιά νά τό ἐξαγοράσουν, καί τό ἐναπέθεσαν σέ ἱερό τόπο.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία