• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς ΑΝΔΡΕΑΣ ὁ Ἀργέντης

E-mail Εκτύπωση PDF

29 Μαΐου

omikron_2 πρῶτος, μετά τήν ἄλωσι, Νεομάρτυς. Γεννήθηκε στή Χίο τό 1437 καί ἐμαρτύρησε στή Βασιλίδα τῶν Πόλεων στίς 29 Μαΐου 1464, σέ ἡλικία 27 ἐτῶν.

 Εἶχε τήν καταγωγή ἀπό τήν εὐσεβῆ καί εὐγενῆ Χιακή οἰκογένεια τῶν Ἀργεντῶν, καί ἦταν προικισμένος μέ χριστιανική άνατροφή, πνευματική μόρφωσι καί ψυχικό μεγαλεῖο. Στή νεανική του ἡλικία προσεβλήθη ἀπό βαρύτατη ἀσθένεια. Ἀφοῦ ἐθεραπεύθη μέ τήν μεσιτεία καί βοήθεια τῆς Παναγίας, μετέβη στήν Κωνσταντινούπολι μέ τόν ἱερό πόθο νά μαρτυρήση ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ κατηγορήθηκε ἄδικα, ὅτι ἦταν Μουσουλμᾶνος καί ἔγινε Χριστιανός.

Ὁ Ἅγιος ἀρνήθηκε τίς κατηγορίες, ἀλλά οἱ Τοῦρκοι τόν ἔρριξαν σιδηροδέσμιο στή φυλακή. Στήν ἀρχή προσπάθησαν μέ ταξίματα, ὑποσχέσεις καί κολακεῖες νά κλονίσουν τήν πίστι του καί νά τόν κάμουν νά ἀρνηθῆ τήν Θρησκεία του καί νά γίνη Μουσουλμᾶνος. Καί ἐπειδή δέν ἐδέχετο, τόν ἐβασάνισαν μέ μαρτύρια φρικωδέστατα τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ὁ καλλίνικος, ὅμως, μάρτυς τοῦ Χριστοῦ ὑποφέρει ἀγόγγυστα ὅλα τά βασανιστήρια καί τίποτε ἄλλο δέν λέγει παρά τό, «ὦ Παρθένε Μαρία, βοήθει μοι. Παρθένε Μαρία, πρόφθασον».  Καί ἡ Πανάμωμος ἄκουσε τήν δέησί του καί χύνει βάλσαμο στίς πληγές του καί τίς θεραπεύει.

Οἱ τύραννοι, ἀφοῦ ἀπηύδησαν ἀπό τήν ἀκαταμάχητη ἐμμονή τοῦ μάρτυρος στή πίστι τοῦ Χριστοῦ καί ἀπό τόν ἀπαράμιλλο ἡρωϊσμό του, τόν ὡδήγησαν τήν 29ην Μαϊου στόν τόπο τοῦ Μαρτυρίου, ὅπου τόν ἐθανάτωσαν μέ ἀποκεφαλισμό.

Τό ἅγιο Λείψανό του ἐδόθη ἀπό τόν Σουλτᾶνο  στούς Χριστιανούς, πού τό ἔθαψαν μέ μεγάλες τιμές κοντά στήν Ἐκκλησία τῆς Παναγίας τοῦ Γαλατᾶ.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία