• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς ΘΕΟΦΙΛΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

24  Ἰουλίου

epsilonAgiosTheofilosἘγεννήθη στή Ζάκυνθο γύρω στό 1617 καί, ἀπό πολύ νέος, πῆρε τό δρόμο τῆς θάλασσας καί ἔγινε ναυτικός. Ἦταν δεκαοκτώ χρόνων καί δούλευε ναύτης σέ χιώτικο καράβι. Ὁ καπετάνιος τοῦ καραβιοῦ φαίνεται πώς ἦταν ἄνθρωπος ἀσεβής, γι’αὐτό κι ὅταν ἦλθε στή Χίο, ἔφυγε ἀπό κοντά του καί ζήτησε νά βρῆ δουλειά σ’ἄλλο πλοῖο. Κάποιος Ἀγαρηνός ἔμαθε πώς ὁ Θεόφιλος ζητοῦσε δουλειά καί τοῦ πρότεινε νά τόν πάρη στό δικό του καράβι.

Ὅμως, ἐκεῖνος δέν ἤθελε νά δουλέψη μέ ἀλλόθρησκο. Τότε ὁ Ἀγαρηνός ὀργίσθηκε καί, γιά νά τόν ἐκδικηθῆ, τόν συκοφάντησε στίς τουρκικές Ἀρχές,  ὅτι φοροῦσε τούρκικο σκουφί, πρᾶγμα πού ἀπαγορευόταν αὐστηρά γιά τούς χριστιανούς ἀπό τούς Τούρκους.

Ὁ Κριτής διέταξε νά τοῦ κάμουν περιτομή καί νά τόν ἐξισλαμίσουν. Ὅμως, ὁ Θεόφιλος μέ κανένα τρόπο δέν ἤθελε νά ἀρνηθῆ τήν πίστη του καί νά γίνη μουσουλμάνος καί ἐπρόβαλε γενναία ἀντίσταση. Βλέποντας οἱ Τοῦρκοι πώς δέν μποροῦν νά κάμψουν τό φρόνημα τοῦ γενναίου Θεόφιλου, τοῦ κάνουν περιτομή μέ τήν βία καί τόν παραδίδουν σέ κάποιο ἄνθρωπο τῶν ἀνακτόρων, γιά νά τόν προσφέρη δῶρο στό Σουλτάνο.

Ὀ Θεόφιλος, ἄν καί βρέθηκε σ’αὐτή τήν τόσο θλιβερή θέση, δέν ἔχασε τό θάρρος του. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ κατώρθωσε νά ξεφύγη ἀπό τούς Ἀγαρηνούς καί, μετά ἀπό πολλές ταλαιπωρίες, βρῆκε καράβι καί ἔφυγε κρυφά γιά τή Σάμο. Ἐκεῖ ἔμεινε λίγο καιρό καί ὕστερα ἀναγκάσθηκε νά ξαναγυρίση στή Χίο καί νά συναντήση τόν πρῶτο καπετάνιο του, γιά νά δουλέψη μαζί του, ἐπειδή ἔπρεπε νά ἐξασφαλίση τό καθημερινό του ψωμί.

Οἱ Τοῦρκοι, ὅμως, τόν ἀνεγνώρισαν, τόν ἁρπάζουν καί τόν ὁδηγοῦν γιά δεύτερη φορά μπροστά στόν Κριτή. Μέ τόλμη καί γενναιότητα, ὅπως τήν πρώτη φορά, ἀντιμετώπισε στήν ἀρχή τίς κολακεῖες καί ὑποσχέσεις τῶν Ἀγαρηνῶν καί ὕστερα τίς ἀπειλές τους. Στίς βλασφημίες τους ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, ἀπαντοῦσε μέ παρρησία καί φρόνηση, ὄχι σάν ἀγράμματος ναύτης, ἀλλά σάν ἀληθινός Θεολόγος, φωτισμένος ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Τότε ὁ Κριτής διέταξε νά τόν κάψουν ζωντανό. Μέ χαρά ἄκουσε ὁ Θεόφιλος τήν καταδίκη του καί πρόθυμα πῆρε τό δρόμο πρός τό μαρτύριο, φορτωμένος ὁ ἴδιος τά ξύλα τῆς φωτιᾶς, πού θά τόν ἔκαιε.
 Οἱ δήμιοί του τόν ὡδήγησαν στό Βροντάδο, στόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὅπου τά χρόνια ἐκεῖνα ὑπῆρχε γυναικεῖο Μοναστήρι, καί ἐκεῖ τόν πρόσταξαν ν’ ἀνάψη μεγάλη φωτιά καί ὕστερα τόν ἔρριξαν μέσα σ’αὐτήν ζωντανό. Τότε ἔγινε ἕνα  θαῦμα. Μόλις ἡ φωτιά ἄρχισε νά καίη τίς σάρκες τοῦ Μάρτυρος, μιά ὑπέροχη εὐωδία ἄρχισε νά βγαίνει μέσα ἀπό τίς φλόγες καί νά ἁπλώνεται στή γύρω περιοχή.

Οἱ χριστιανοί, πού παρακολουθοῦσαν δακρυσμένοι τή θυσία του, γονάτισαν ἐκστατικοί καί ἄρχισαν νά ψιθυρίζουν πώς πρόκειται γιά θαῦμα. Τότε οἱ δήμιοι, γιά νά διαλύσουν τήν εὐωδία, πού ἔβγαινε ἀπό τίς καιόμενες σάρκες τοῦ Μάρτυρος καί νά κρύψουν τό θαῦμα, πῆραν ἕνα χοῖρο, τόν ἔδεσαν γερά καί τόν ἔρριξαν στή φωτιά, ὥστε ἡ κνίσα ἀπό τίς σάρκες του, νά μήν ἀφήνη τό πλῆθος νά νοιώθη τήν εὐωδία. Ὅμως, ἡ φωτιά ἔκαψε τά σχοινιά τοῦ ζώου, χωρίς καθόλου νά βλάψη τό ἴδιο, πού μόλις ἐλευθερώθηκε ἀπό τά δεσμά του, τρομοκρατημένο, πῆρε δρόμο καί ἔφυγε, ἐνῶ ἡ εὐωδία ἀπό τό μαρτυρικό σῶμα ἐξακολουθοῦσε νά ξεχύνεται πιό δυνατή, πιό θεσπέσια, πρός καταισχύνη τῶν Ἀγαρηνῶν.

Ὁ Μάρτυρας μέσα στίς φλόγες βρίσκεται πιά στίς τελευταῖες στιγμές του. Μέ κόπο προσπαθεῖ νά κάμη τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Τά χείλη του ψελλίζουν: «Στά χέρια Σου, Χριστέ μου, παραδίδω τήν ψυχή μου». Εἶναι τά τελευταῖα του λόγια. Ἀμέσως μετά πέφτει νεκρός. Ἦταν 24 Ἰουλίου τοῦ 1635. Ὁ γενναῖος Θεόφιλος μόλις εἶχε κλείσει τά δεκαοχτώ του χρόνια!

Σέ λίγο δέν ὑπάρχουν ἀπό τό νεανικό του σῶμα παρά λίγα καμμένα κόκκαλα ἀνακατωμένα μέ στάχτες. Οἱ χριστιανοί ἱκετεύουν τούς Ἀγαρηνούς νά τούς ἐπιτρέψουν νά μαζέψουν ὅ,τι ἀπόμεινε ἀπό τόν Μάρτυρα. Ἐκεῖνοι ἀρνοῦνται. Ὅμως, ἕνα γερό φιλοδώρημα νικᾶ τίς ἀντιρρήσεις τους καί ἔτσι οἱ χριστιανοί εὐλαβικά μαζεύουν τά Λείψανά του καί τά ἐναποθέτουν στό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, γιά νά τά τιμοῦν καί νά ἐπικαλοῦνται τή μεσιτεία καί τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Θεοφίλου.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία