• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς ΜΑΝΟΥΗΛ

E-mail Εκτύπωση PDF

15 Μαρτίου

kapaAgiosManuilατήγετο ἀπό τά Σφακιά τῆς Κρήτης καί οἱ γονεῖς του ἦσαν Χριστιανοί. Νέος σκλαβώθηκε ἀπό τούς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι τόν ἐτούρκεψαν καί τόν περιέτεμον.

Ἀργότερα κατώρθωσε νά φύγη ἀπό ἐκεῖ καί ἦλθε στή Μύκονο. Πῆγε σέ Πνευματικό, ἐξωμολογήθηκε  τήν ἁμαρτία του,  ἔλαβε, ἐκ νέου, τό Ἅγιον Μύρον   καί ἔγινε πάλιν Χριστιανός. Μετά ἀπό ἀρκετό καιρό νυμφεύεται καί ἀποκτᾶ ἀπό τόν γάμον του ἕξ (ἀρ. 6) παιδιά.

Ἐπειδή, ὅμως, ἡ γυναίκα του  δέν ἦταν πιστή, ἀναγκάζεται ὁ Μανουήλ νά πάρη τά παιδιά του  καί νά πάη σ’ἄλλο σπίτι. Ὁ σύγγαμβρός του, πονηρός καί κακός ἄνθρωπος, ἀπειλοῦσε τόν Μανουήλ ὅτι θά τόν κακοποιήση. Ἐνῶ ταξίδευε ὁ Μανουήλ ἀπό τήν Σάμον στή Μύκονο μέ ἕνα πλοῖο φορτωμένο ξύλα, συναντοῦν ἕνα καράβι του καπετάν πασᾶ.

Διατάχθηκαν ἀπό τό τουρκικό καράβι νά πᾶνε πλησίον ἐκεῖ. Μέσα στό καράβι αὐτό ὑπηρέτης τοῦ ἀγᾶ ἦταν ὁ σύγγαμβρος τοῦ Μανουήλ, ὁ ὁποῖος μόλις εἶδε τόν Μανουήλ τρέχει  στόν ἀγᾶ καί τοῦ λέγει ὅτι ὁ Μανουήλ ἦταν Τοῦρκος καί τώρα ζεῖ ὡς Χριστιανός. Ἐρωτηθείς ὁ Μανουήλ ἀπό τόν ἀγᾶ, ἄν ἡ καταγγελία εἶναι ἀληθής, ἐκεῖνος μέ θάρρος ὁμολόγησε τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Τότε ὁ ἀγᾶς, μέ ἀπειλές καί φοβερισμούς, προσπαθεῖ νά τόν μεταπείση νά γυρίσει στήν Μουσουλμανική πίστη καί νά ἀρνηθῆ τόν Χριστό.

Ὁ ἀγᾶς, στήν συνέχεια, τόν παρέδωκε στούς βασανιστές, οἱ ὁποῖοι τόν ἐβασάνισαν μέ μεγάλη σκληρότητα πολλές μέρες, μέχρις ὅτου ἔφθασαν στήν Χίο. Ἐκεῖ παρέδωσαν τόν Μάρτυρα στόν καπετάν πασᾶ, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε: «πῶς λέγεις ὅτι εἶσαι Χριστιανός ἐνῶ εἶσαι Τοῦρκος;»  Ὁ Μάρτυρας τοῦ ἀπάντησε ὅτι «Χριστιανός γεννήθηκα, σέ πολύ μικρή ἡλικία μέ ἐσκλάβωσαν καί μέ τήν βία μέ ἐτούρκεψαν. Τώρα, ὅμως, εἶμαι πάλι χριστιανός καί θά μείνω χριστιανός μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μου». Ὅταν ἄκουσε τούς λόγους αὐτούς τοῦ Μανουήλ ὁ Πασᾶς ἔδωσε ἐντολή νά τόν ἀποκεφαλίσουν καί, ἀφοῦ τόν πῆραν οἱ ὑπηρέτες, τόν ἔβγαλαν ἔξω ἀπό τήν πόλι καί τόν ἀποκεφάλισαν τό ἔτος 1792. Καί ἔτσι ἔλαβεν ὁ ἅγιος τόν ἔνδοξο καί λαμπρό στέφανο τοῦ μαρτυρίου.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Τοπική Αγιολογία