• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1705/1021/Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Αὐγούστου 2017 {παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως καταβάλλωνται εἰσφοραί (Γ.Φ.Τ.) (Κ.Π.Δ.) }

E-mail Εκτύπωση PDF
LOGOTYPO
Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Αὐγούστου 2017
 Μνήμη Μάρτυρος Εὔπλου τοῦ Διακόνου
Πρωτ. 1705
Ἀριθμ.
Διεκπ.  1021
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 
Πρός
Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱ. Ναῶν,
Τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν,
Τάς Διαχειριστικάς Ἐπιτροπάς τῶν Ἱ.Μονῶν
καί Τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἐξ Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τοῦ καθ’ἡμᾶς Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 31ης Ἰουλίου 2017 καί συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦτο μέν τοῦ ἄρθρου 9 παράγρ. 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 Κανονισμοῦ (ΦΕΚ. 1/5.1.1980 τ.Α') «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», τοῦτο δέ τοῦ ἄρθρου 5 παράγρ. 2 περίπτ. ι' τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 263/2014  Κανονισμοῦ (ΦΕΚ. 272/29.12.2014 τ.Α') «Συγκρότηση, ἁρμοδιοτήτων καί λειτουργία τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως καταβάλλωνται ἀνυπερθέτως αἱ ἐγγεγραμμέναι εἰς τόν Προϋπολογισμόν  καί ἐγκριθεῖσαι ὑπό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Χίου εἰσφοραί, ἡ μέν ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου (Γ.Φ.Τ.) ἀπό 1ης Ἰουνίου ἕως τῆς 15ης Ἰουλίου, ἡ δέ εἰσφορά ὑπέρ τῆς Κοινωνικῆς καί Πνευματικῆς Διακονίας (Κ.Π.Δ.) ὰπό 10ης Σεπτεμβρίου ἕως 15ης Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους προκειμένου καί ἡ καθ' ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις νά δύνηται νά ἀνταποκρίνηται εἰς τήν πνευματικήν καί φιλανθρωπικήν διακονίαν Αὐτῆς.
Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1705/1021/Ἐν Χίῳ τῇ 11ῃ Αὐγούστου 2017 {παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως καταβάλλωνται εἰσφοραί (Γ.Φ.Τ.) (Κ.Π.Δ.) }