• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1666/1005/Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Ἰουλίου 2017 (παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως ὑποβάλητε ἡμῖν μέχρι τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου 2017 ἀνυπερθέτως τόν Προϋπολογισμόν)

E-mail Εκτύπωση PDF

Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Ἰουλίου 2017

Μνήμη  ὁσίου καί δικαίου Εὐδοκίμου

        Πρωτ. 1666

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 1005


Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο  Ν     Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Πρός

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱ. Ναῶν,

Τά Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν

καί Τάς Διαχειριστικάς Ἐπιτροπάς τῶν Ἱ. Μονῶν,

καί Τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐξ Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τοῦ καθ’ἡμᾶς Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς 31ης Ἰουλίου  2017 καί συμφώνως πρός τάς διατάξεις ἀφ’ ἑνός μέν τοῦ ἄρθρου 9  παράγρ. 1 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 8/1979 (ΦΕΚ. 1/5.1.1980 τ.Α') «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», ἀφ’ἑτέρου δέ τοῦ ἄρθρου 5 παράγρ. 2 περίπτ. ι' τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 263/2014 (ΦΕΚ. 272/29.12.2014 τ.Α') «Συγκρότηση, ἁρμοδιοτήτων  καί λειτουργία τῶν Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱ. Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» Κανονισμῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως ὑποβάλητε ἡμῖν μέχρι τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου 2017 ἀνυπερθέτως τόν Προϋπολογισμόν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τοῦ προσεχοῦς οἰκονομικοῦ ἔτους 2018.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1666/1005/Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Ἰουλίου 2017 (παραγγέλλομεν ὑμῖν ὅπως ὑποβάλητε ἡμῖν μέχρι τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου 2017 ἀνυπερθέτως τόν Προϋπολογισμόν)