1722/1033/Ἐν Χίῳ τῇ 16ῃ Αὐγούστου 2017 οἱ Ἁγιασμοί τῶν Σχολείων

Εκτύπωση

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ  16ῃ  Αὐγούστου  2017

Μνήμη  νεομάρτυρος Σταματίου τοῦ ἐκ Βόλου

        Πρωτ. 1722

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 1033

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διὰ τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τὴν Δευτέραν 11ην Σεπτεμβρίου 2017, ἡμέραν ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τῶν Σχολείων Πρωτοβαθμίου καὶ Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως,  θά τελεσθοῦν οἱ Ἁγιασμοί τῶν Σχολείων καί θά ὁμιλήσουν οἱ κάτωθι  Ἱερεῖς, ὡς ἀκολούθως:

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μουσᾶς καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Στυλιανός Μανώλης, εἰς Α΄ καὶ Γ΄ Γυμνάσια Χίου.

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπανικολάου, εἰς Β΄ Γυμνάσιον καὶ Β΄ Λύκειον Χίου.

Οἱ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριοι Βροντάδου εἰς Γυμνάσιον – Λύκειον καὶ ΕΠΑΛ Βροντάδου.

Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐπιτροπάκης, ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκον. Ἀντ. Σακουλᾶς  καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Ἰωάννης Βορριᾶς, εἰς Α΄ καὶ Γ΄ Λύκεια Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Τσιμούνης, εἰς Δ΄ Γυμνάσιον.

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Χριστοφόρος Γουρλῆς, εἰς ΕΠΑΛ Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος Πολυχρόνιος Ἀθήνης καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκονόμος Γεώργιος Κατσαρός, εἰς Γυμνάσιον Κάμπου καὶ Ἑσπερινόν Γυμνάσιον Κάμπου.

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, εἰς Σχολεῖα Καλλιμασιᾶς.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Καραβᾶς, εἰς Σχολεῖα Οἰνουσσῶν.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἀπόστολος Γαλάτουλας, εἰς Σχολεῖα Καλαμωτῆς.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Δ. Τζιώτης, εἰς Σχολεῖα Βολισσοῦ.

Οἱ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριοι Καρδαμύλων, εἰς Σχολεῖα Καρδαμύλων.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Παντελ. Μαυριάνος καὶ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Κλαδιᾶς, εἰς τὸ «Διονυσιεῖον» Μουσικόν Σχολεῖον Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Εὐάγγελος Φιαμός, εἰς Σχολεῖα Ψαρῶν.

*  *  *  *  *  *

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Δημήτριος Γεόμελος καὶ οἱ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριοι Βαρβασίου, εἰς Ε΄ Δημοτικόν Σχολεῖον Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μουσᾶς καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Στυλιανός Μανώλης, εἰς ΙΑ΄ Δημοτικόν Σχολεῖον Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Πύρρος, εἰς τὸ Δημοτικόν Σχολεῖον Λαγκάδας.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Μιχαήλ Στεφανιῶρος, εἰς τὸ Δημοτικόν Σχολεῖον Συκιάδας.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Μακάριος Στρουμπάκης καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Ἐμμανουήλ Γ. Τζιώτης, εἰς Ζ΄ Δημοτικόν Σχολεῖον Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Ἰ. Τσιμούνης καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Β. Φιλιππάκης, εἰς Θ΄ Δημοτικόν Σχολεῖον Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Χριστοφόρος Γουρλῆς, εἰς Β΄ Δημοτικόν Σχολεῖον Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Παντελ. Μαυριάνος καὶ ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Νικόλαος Κλαδιᾶς, εἰς τὸ Δημοτικόν Σχολεῖον Θυμιανῶν.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Νικ. Μακρῆς καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Νικ. Μαμουνῆς, εἰς Α΄ καὶ ΣΤ΄ Δημοτικά Σχολεῖα Χίου.

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Πρελιᾶς, ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Δημήτριος Φώτης, καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Λοῦρος, εἰς Γ΄ καὶ Η΄ Δημοτικά Σχολεῖα Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Ἰωάννης Μπογῆς, εἰς Δ΄ Δημοτικόν Σχολεῖον Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμ. Οἰκον. Γεώργιος Γεώργαλος καὶ ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Ἀνδρέας Ἀθανασόπουλος, εἰς Δημοτικόν Σχολεῖον Κάμπου.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Γεώργιος Χανδρῆς, εἰς Ι΄ (Βούρειον) Δημοτικόν Σχολεῖον Χίου.

Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. Βασίλειος Φιλιππάκης, εἰς τὸ Εἰδικόν Σχολεῖον Χίου.

Οἱ Αἰδεσιμ. Ἐφημέριοι Βροντάδου, εἰς Δημοτικά Σχολεῖα Βροντάδου.
Εἰς τὰ λοιπά Σχολεῖα καὶ Σχολικά Κέντρα Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, οἱ κατά τόπους Αἰδεσιμ. Ἐφημέριοι.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Πρωτοπρ. Δημήτριος  Κ. Γεόμελος