ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1850/1114/Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2017 (ὁμάδα Ἰατρῶν πρόκειται νά ἐπισκεφθῇ τήν Βολισσόν)

Εκτύπωση

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2017

Μνήμη Σώζοντος μάρτυρος

Πρωτ. 1850

Ἀριθμ.

Διεκπ. 1114

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

Τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν

Βολισσοῦ καί Κουρουνίων

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι ὁμάδα Ἰατρῶν τῆς Axion Hellas, ἀποτελουμένη ἀπό Ἰατρούς πολλῶν εἰδικοτήτων, ὡς φαίνεται καί εἰς τήν συνημμένην κατάστασιν, καί συνεπικουρουμένη ἀπό Ἰατρούς τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Χίου, πρόκειται νά ἐπισκεφθῇ τήν Βολισσόν, κατά τό χρονικόν διάστημα 22 καί 23 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. , προκειμένου νά ἐξετάσουν δωρεάν ὅσους ἐπιθυμοῦν.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται ὅπως δηλώσουν τό ὀνοματεπώνυμόν των ὡς καί τήν εἰδικότητα τοῦ Ἰατροῦ εἰς τόν Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας των, ἕως τῆς 18ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.

Ἐπίσης, διά περισσοτέρας πληροφορίας δύνανται νά ἀπευθύνωνται εἰς τόν Ὑπεύθυνον τοῦ Τομέως Ποιμαντικῆς ἀσθενῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χριστοφόρον Γουρλῆν (τηλ. 2271025788 καί 2271025348).
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Παρακαλοῦνται οἱ εὐλαβεῖς Ἐφημέριοι, ὅπως ἀφ’ ἑνός μέν ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς 14ης καί 17ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀφ’ ἑτέρου δέ καταρτίσουν καί ἀποστείλουν τήν Κατάστασιν τῶν ἐνδιαφερομένων εἰς τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χριστοφόρον Γουρλῆν.

unnamed

ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ-ΒΟΛΙΣΣΟΣ

Παρασκευή 22/9/2017 9:00-11:00 π.μ. Δημαρχείο Μικροβιολογικό-εξετάσεις αίματος(οι ασθενείς να προσέλθουν νηστικοί) 12:00-20:00 Ιατρεία πολλών ειδικοτήτων (Δημαρχείο –Σχολείο):

1. Παιδιατρικό, Παιδογαστρεντερολογικό

2. Γυναικολογικό: τέστ Pap, υπερηχογράφημα

3. Πνευμονολογικό

4. Καρδιολογικό

5. Ενδοκρινολογικό-υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

6. Γαστρεντερολογικό/Ηπατολογικό-υπερηχογράφημα κοιλίας

7. Γενικής Χειρουργικής

8. Χειρουργικής μαστού- υπερηχογράφημα μαστού

9. Αγγειολογικό-υπερηχογράφημα αγγείων

10. Οφθαλμολογικό

11. Νευρολογικό

12. Πλαστικής χειρουργικής

13. Δερματολογικό

14. Ορθοπεδικό

15. Ουρολογικό

16. Ωτορινολαρυγγολογικό

17. Ψυχιατρικής

18. Οδοντιατρικό