• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1812/1091/Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2017 (θά ἀρχίσουν τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης»)

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2017

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου

       Πρωτ.  1812

Ἀριθμ.                                                     

       Διεκπ. 1091

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν Παρασκευήν 29ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., καί ὥραν 18.00΄μέ τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου θά ἀρχίσουν τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης», στήν Αἴθουσα πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ. Στήν Σχολή διδάσκονται τά Μαθήματα:

Βυζαντινή Μουσική (Θεωρία καί Πράξη),

Ἑρμηνεία Ὑμνογραφικῶν Κειμένων,

Μετρική,

Τυπικόν,

Λειτουργική,

Ὑμνολογία,

Ἱστορία Βυζαντινῆς Ἐκκλ/κῆς Μουσικῆς,

Μουσικολογία

καί Ἀπαγγελία Ἀναγνωσμάτων.

Γίνονται δεκτοί ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά σπουδάσουν τήν Βυζαντινήν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν, ἀπό ἡλικίας 10 ἐτῶν καί περισσότερον.

Στήν Σχολή θά διδάξουν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος, καθώς καί Θεολόγοι Κληρικοί καί Πρωτοψάλται τῆς Νήσου.

Ἡ φοίτηση εἶναι δωρεάν, τά δέ ἔξοδα της Σχολῆς καταβάλλονται ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χίου.

Οἱ ἐγγραφές θά γίνωνται στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό τήν 15ην Σεπτεμβρίου μέχρι τήν Παρασκευήν 29ην Σεπτεμβρίου 2017 καί ἀπό ὥρας 09.00 ἕως 13.00.

Οἱ ἤδη φοιτῶντες πρέπει νά γνωστοποιήσουν ἐάν ἐπιθυμοῦν νά συνεχίσουν τήν φοίτησίν τους.

Προτρέπομε καί παρακαλοῦμε τούς γονεῖς, νά συστήσουν στά παιδιά τους νά ἐγγραφοῦν στή Σχολή, ἀπό τήν ὁποίαν θά ἀποκομίσουν μεγάλη ὠφέλεια.
ΣΗΜ: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ.. Ἐφημέριοι, ὅπως ἀφ' ἑνός μέν ἀναγνώσουν το παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 14ης, 17ης καί τῆς 24ης  Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., ἀφ' ἑτέρου δέ ἐνημερώσουν τούς ἤδη μαθητάς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς  Ἐκκλ/κῆς  Μουσικῆς τῆς Ἐνορίας των, διά τήν ἔναρξιν τῶν μαθημάτων, προτρέψουν δέ καί ἄλλους νέους ἐκ τῆς Ἐνορίας των, ὅπως προσέλθουν, πρός ἐκμάθησιν τῆς πατροπαραδότου Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς  Μουσικῆς καί νά ἀναρτήσουν τό παρόν εἰς τόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1812/1091/Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2017 (θά ἀρχίσουν τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης»)