• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1813/1092/Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2017 (θά λειτουργήση παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» εἰς Καρδάμυλα Χίου)

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2017

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης Ὑπεραγίας Θεοτόκου

        Πρωτ. 1813

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 1092

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς Ἀρχιερατικῆς Ἐπιτροπείας Καρδαμύλων

καί τῶν Κοινοτήτων Συκιάδας καί Λαγκάδας

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι καί κατά τό προσεχές ἐκκλησιαστικόν ἔτος 2017-2018 θά λειτουργήση παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης»  εἰς  Καρδάμυλα Χίου, πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐπιθυμούντων νά σπουδάσουν τή Βυζαντινήν Ἐκκλησιαστικήν Μουσικήν κατοίκων τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῶν Καρδαμύλων καί τῶν Κοινοτήτων Λαγκάδας καί Συκιάδας.

Τά μαθήματα θά γίνωνται εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Καρδαμύλων καί θά διδάσκῃ ὁ κ. Ἀδαμάντιος Πονηρός, Πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ίονίου Πανεπιστημίου.

Οἱ ἐγγραφές θά γίνωνται εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό τήν 15ην Σεπτεμβρίου μέχρι τήν 29ην Σεπτεμβρίου 2017 ἀπό ὥρας 09.00 ἕως 13.00 καί διά τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας μετά τοῦ κ. Ἀδ. Πονηροῦ εἰς τό τηλέφωνον 6978383883.

Τόν Ἁγιασμόν ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τοῦ παραρτήματος τῆς Σχολῆς θά τελέσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος τήν 25ην Σεπτεμβρίου 2017 εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου «Σκαρδανᾶ» κατά τήν διάρκειαν τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ.

Προτρέπομεν καί παρακαλοῦμεν τούς γονεῖς, νά συστήσουν εἰς τά παιδιά τους νά ἐγγραφοῦν εἰς τήν Σχολή, ἀπό τήν ὁποίαν θά ἀποκομίσουν μεγάλη ὠφέλεια.

ΣΗΜ: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ.. Ἐφημέριοι, ὅπως ἀναγνώσουν το παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 14ης, 17ης καί 24ης  Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., προτρέψουν τούς Ἐνορίτας των, ὅπως προσέλθουν, πρός ἐκμάθησιν τῆς πατροπαραδότου Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς  Μουσικῆς καί νά ἀναρτήσουν τό παρόν εἰς τόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1813/1092/Ἐν Χίῳ τῇ 31ῃ Αὐγούστου 2017 (θά λειτουργήση παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» εἰς Καρδάμυλα Χίου)