• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1977/1175/Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2017 Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

 

Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2017

 Μνήμη Καλλιστράτου μάρτυρος

        Πρωτ. 1977

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 1175

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι αἱ Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά λειτουργήσουν καί ἐφέτος, διά πέμπτον ἔτος εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας πόλεως Χίου διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῆς πόλεως Χίου, Κάμπου, Καμποχώρων, Θυμιανῶν καί Νεοχωρίου, εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ Βροντάδου καί Βορείου Χίου καί εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων διά τούς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῆς Νοτίου Χίου.

Διά τόν μῆνα Ὀκτώβριον 2017 τό πρόγραμμα ἔχει ὡς ἀκολούθως:

Δευτέρα 16 Ὀκτωβρίου 2017 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Παναγίας Εὐαγγελιστρίας.

Πέμπτη 19 Ὀκτωβρίου 2017 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τὴν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου.

Δευτέρα 30 Ὀκτωβρίου 2017 ὥρα 6.00 μ.μ. εἰς τήν Ἐνοριακήν Αἴθουσαν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νενήτων.

Διὰ τάς ὁμιλίας τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου ἔχει ὁρισθῆ Εἰσηγητὴς ὁ  κ. Παῦλος Καλογεράκης, ἐπίτιμος Διευθυντής Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου, μὲ θέμα:

«Ἡ ἐπιβράβευση καί ἡ παρατήρηση στά χρόνια τῆς ἐφηβείας».

Προσκαλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὅπως προσέλθουν καὶ παρακολουθήσουν τάς ὡς ἄνω ὁμιλίας, μετά τάς ὁποίας θά ὑποβάλλωνται ἐρωτήσεις καί θά ἀκολουθῇ συζήτησις.
Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ. Ἐφημέριοι, ὅπως ἀναγιγνώσκουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα κατά τάς Ἱ. Ἀκολουθίας, ὡς καί πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας

α) τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Νενήτων καί Πυργίου τήν 22αν καί 29ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

β) τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Βροντάδου καί Καρδαμύλων τήν 8ην καί 15ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

γ) τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Χίου, Κάμπου καί Χαλκείου τήν 8ην καί 15ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ.

Κοινοποίησις: Τομεύς Γάμου καί Οἰκογενείας.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1977/1175/Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2017 Σχολαί Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου