• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 113/14/Ἐν Χί­ῳ τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2018 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

LOGOTYPO

Ἐν Χί­ῳ τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2018

 Μνήμη Μάρτυρος Τατιανῆς

        Πρωτ. 113

 Ἀ­ριθμ. 

          Δι­εκπ. 14 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πρός

 Τόν Ἱ­ε­ρόν Κλῆ­ρον

 τῆς κα­θ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

Διά τοῦ πα­ρόν­τος, γνω­ρί­ζο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­τι τήν Δευτέραν 29ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., θέ­λει τε­λε­σθῆ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, με­τά τό πέ­ρας τῆς ὁ­ποί­ας θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ.

Ὅ­θεν, πα­ραγ­γέ­λο­μεν ὑ­μῖν, ὅ­πως προ­σέλ­θη­τε καί συμ­με­τά­σχητε εἰς τήν ἐν λό­γῳ Σύ­να­ξιν.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 113/14/Ἐν Χί­ῳ τῇ 12ῃ Ἰανουαρίου 2018 ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ