ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 341/107/Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου 2018 «Ἡ Ἱστορία τῆς Μακεδονίας»

Εκτύπωση

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Φεβρουαρίου 2018

 Μνήμη Νικηφόρου μάρτυρος

        Πρωτ. 341

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 107 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

 

Συμφώνως πρός τό Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν ἦθος καί τήν παράδοσιν, ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία μεριμνᾷ πάντοτε διά τά θέματα, τά ἀφορῶντα εἰς τό φιλόχριστον καί Παναγιοσκέπαστον Ἑλληνικόν Ἔθνος. Αὐτό ἐτίμησεν ὁ Κύριος ἡμῶν, ὁ Ὁποῖος, ὅταν ἐδέχθη τούς Ἕλληνας, εἶπε: «Νῦν ἐδοξάσθη ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου» καί, ἐν συνεχείᾳ, ἀπέστειλε, διά τῆς κλήσεως Αὐτοῦ, τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ἀνταποκριθέντα εἰς τήν παράκλησιν τοῦ Μακεδόνος «Διαβάς εἰς Μακεδονίαν, βοήθησον ἡμῖν», προκειμένου νά κηρύξῃ τόν ἀληθινόν Θεόν εἰς τήν Μακεδονίαν, ἤτοι τήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπην.

Ὅθεν, μέτοχος γενομένη τῆς ἀγωνίας τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ «τῆς γῆς τῶν Μακεδόνων, τῆς χώρας τῆς Ἑλληνικῆς» διά τήν ἀνιστόρητον καί ἀνεπίτρεπτον προσπάθειαν τῆς υἱοθετήσεως τοῦ ὀνόματος τῇς περιοχῆς αὐτῶν ὑπό ξένου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἐνεφανίσθη εἰς τήν Βαλκανικήν μετά τόν 6ον αἰῶνα μ.Χ., ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά διοργανώσῃ Ἐκδήλωσιν, τήν Τετάρτην 28ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 18:00, ἡ ὁποία θά φιλοξενηθῇ εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ «ΦΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ» μέ Κεντρικόν Θέμα «Ἡ Ἱστορία τῆς Μακεδονίας» καί μέ Ὁμιλητάς τόν κ. Μιχαήλ Τρίτον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τόν κ. Κωνσταντῖνον Χολέβαν, Πτυχιοῦχον Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν καί Ἀρχισυντάκτην τοῦ περιοδικοῦ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πρός τοῦτο, παρακαλεῖσθε ὅπως προσέλθητε καί παρακολουθήσητε τήν ὡς ἄνω Ἐκδήλωσιν.

 

 

 

 

 

 

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβέστατοι Ἐφημέριοι, ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ’ Ἐκκλησίᾳ, τήν Παρασκευήν Α΄ τῶν Νηστειῶν κατά τήν Ἀκολουθίαν τῶν Χαιρετισμῶν (23.2.2018) καί περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (25.2.2018), προσέλθουν δέ καί οἱ ἴδιοι εἰς τήν Ἐκδήλωσιν ταύτην μετά τῶν Μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τῶν Οἰκογενειῶν των, τῶν Κυριῶν τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, προτρέποντες καί ἅπαντας τούς Ἐνορίτας πρός τοῦτο.

Εὐνόητον, ὅτι ἡ Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία τῆς ἡμέρας ταύτης θά τελεσθῇ ὑποχρεωτικῶς τήν πρωΐαν τῆς 28ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. καί εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν τό ἑσπέρας αὐτῆς τῆς ἡμέρας.