• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 290/60/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2018 Σύναξις τῶν Ὑποψηφίων Κληρικῶν

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2018

Μνήμη μάρτυρος Τρύφωνος

        Πρωτ. 290

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 60 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

Τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τό Σάββατον 10ην Μαρτίου 2018 καί ὥραν 12.00’ μ.μ, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, θέλει διεξαχθῆ εἰς τά πλαίσια τῆς Ἑβδομάδος Ἱερατικῶν Κλίσεων Σύναξις τῶν Ὑποψηφίων Κληρικῶν, κατά τήν ὁποίαν θά ἀπευθύνῃ χαιρετισμόν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος καί θά ὁμιλήσουν: ὁ Αἰδεσιμολ. κ. Μιχαήλ Β. Στεφανιῶρος καί ὁ κ. Γεώργιος Φωτιάδης, ὑποψήφιος Κληρικός.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως ἐνημερώσητε τούς Ὑποψηφίους Κληρικούς ἐκ τῆς Ἐνορίας ὑμῶν, προκειμένου νά προσέλθωσι καί συμμετάσχωσιν εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύναξιν.

Ἐπίσης, δέον ὅπως, κατά τήν ὡς ἄνω Ἑβδομάδα, ἀγομένην ἀπό 5ης Μαρτίου ἕως 11ης Μαρτίου ἔ.ἔ., διδαχθῇ εἰς τά Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων μάθημα σχετικόν πρός τάς Ἱερατικάς Κλήσεις καί τήν Ἱερωσύνην ὡς ἑξῆς:

α) Κατώτερον: "Ἱερωσύνη" ἀπό τό βιβλίον "Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας", Γραφεῖον Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, σελ. 61-69.

β) Μέσον: "Ὁ παπα-Νικόλας Πλανᾶς" ἀπό τό βιβλίον "Ὁ ἅγιος παπα Νικόλας Πλανᾶς" ἐκδ. ΑΣΤΗΡ , σελ. 98-107.

γ) Ἀνώτερον: "Ἡ κλῆσι" ἀπό τό βιβλίο "Γίνε Ἱερεύς μου" τοῦ Λέβ Ζιλέ (μτφρ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου) σελ. 14-20, τά ὁποῖα δύνασθε νά μελετήσητε ἐκ τῆς ἱστοσελίδος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως: www.imchiou.gr.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 290/60/Ἐν Χίῳ τῇ 1ῃ Φεβρουαρίου 2018 Σύναξις τῶν Ὑποψηφίων Κληρικῶν