• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 929/490/Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Ἀπριλίου 2018

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

 

Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Ἀπριλίου 2018

Μνήμη Ἱερομάρτυρος Συμεών, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου

        Πρωτ. 929

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 490

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Τελουμένης τῇ Κυριακῇ 13ῃ Μαΐου 2018 τῆς Παγχιακῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος ΙΣΙΔΩΡΟΥ, τοῦ καί Πρωτομάρτυρος τῆς Χίου, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως προσέλθητε ὑποχρεωτικῶς εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, τήν Κυριακήν 13ην Μαΐου ἐ. ἔ., ὥραν 10.20’ π.μ., διά νά συμμετάσχητε εἰς τήν ἀνά τήν πόλιν τῆς Χίου πάνδημον Λιτάνευσιν τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν ἅπασαν Ἱερατικήν Στολήν χρώματος ὁπωσδήποτε ἐρυθροῦ, καθώς καί τά διακριτικά τοῦ ὀφφικίου ὑμῶν. Ἡ ἔνδυσις ὑμῶν θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου.

Ἐπίσης, παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐνημερώσητε τούς ἐνορίτας ὑμῶν τήν Κυριακήν 6ην Μαΐου περί τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ Ἁγ. Ἰσιδώρου εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου κατά τήν 12ην (Ἀρχιερατικόν Μέγαν Ἑσπερινόν) καί 13ην Μαΐου (Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν καί Ἱεράν Λιτανείαν) καί προτρέψητε αὐτούς, ὅπως συμμετάσχουν εἰς τήν Ἱ. Πανήγυριν τοῦ Πρωτομάρτυρος τῆς Νήσου ἡμῶν.

Οὕτως ἐπανερχόμεθα εἰς παλαιοτέραν ἰσχύσασαν τάξιν, ὥστε εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου ἡ Ἱερά Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου καί ἡ Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος αὐτοῦ ἀνά τήν πόλιν τῆς Χίου νά τελῆται ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ (πρό ἤ μετά τήν 14ην Μαΐου) μετά τήν Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν (ὥρα 10.30΄ π. μ.) ἀνεξαρτήτως τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος τῆς 14ης Μαΐου, κατά τήν ὁποίαν θά τελοῦν τήν Ἱεράν Μνήμην αὐτοῦ οἱ πανηγυρίζοντες καί ἅπαντες οἱ λοιποί Ἱεροί Ναοί.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 929/490/Ἐν Χίῳ τῇ 27ῃ Ἀπριλίου 2018