• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1013/541/Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Μαΐου 2018 (Δέηση ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐπιτυχίας τῆς μαθητιώσης νεολαίας)

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

 

Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Μαΐου 2018

 Μνήμη Ἰσιδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ

        Πρωτ. 1013

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 541 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, ὅπως τήν 3ην Ἰουνίου 2018, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων, ἀναπέμψητε Δέησιν, εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐπιτυχίας τῆς μαθητιώσης νεολαίας, ἡ ὁποία θά προσέλθῃ, κατ’ αὐτάς, προκειμένου νά συμμετάσχῃ εἰς προαγωγικάς ἐξετάσεις ὡς καί εἰς τάς Πανελληνίους τοιαύτας, διά τήν εἰσαγωγήν αὐτῶν εἰς τά Ἀνώτατα καί Ἀνώτερα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας.

ΔΕΗΣΙΣ

• Τό Ἀπολυτίκιον τῆς Πεντηκοστῆς; «Εὐλογητός εἶ, Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν...»

• Τό Ἰδιόμελον: «Πάντα χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον...»

• Ὁ Ἱερεύς ἤ ὁ Διάκονος: «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός Σου...»

«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Μάρκου...»

«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγιείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, ἐνισχύσεως, θείου φωτισμοῦ καί ἐπιτυχίας τῶν νέων τῆς Ἐνορίας καί τῆς Νήσου ταύτης, οἱ ὁποῖοι θά συμμετάσχουν εἰς προαγωγικάς ἐξετάσεις ὡς καί εἰς τάς Πανελληνίους τοιαύτας, διά τήν εἰσαγωγήν αὐτῶν εἰς τά Ἀνώτατα καί Ἀνώτερα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας.

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν (Κύριε ἐλέησον)

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἡ Σοφία τοῦ ἀνάρχου Πατρός, ἡ πηγή καί ὁ χορηγός τῆς γνώσεως, ὁ πανσόφως δημιουργήσας τά ὄντα κάι τόν ἄνθρωπον, ὁ τούς ἀγραμμάτους ἁλιεῖς σοφίσας καί αὐτούς μαθητάς Σου καί Ἀποστόλους καί κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου Σου ἐν τῇ οἰκουμένῃ ἀναδείξας, ὁ δούς τοῖς μάρτυσι καί τοῖς ἁγίοις Σου λόγον ἀγαθόν ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος αὐτῶν, ὁ εἰδώς ἕκαστον ἐκ κοιλίας τῆς μητρός αὐτοῦ, ὁ κατευθύνων ὀρθῶς πρός τό συμφέρον ἑκάστου τή διάνοιαν τῶν ἀνθρώπων, ὁ Κύριος καί Θεός ἡμῶν, ἔπιδε ἰλέῳ Σου ὄμματι ἐπί τήν χορείαν τῶν μαθητῶν τῶν προσιόντων εἰς τήν κατ' ἔτος ἐξέτασιν τῶν μαθημάτων αὐτῶν καί προσδοκώντων τήν προαγωγήν αὐτῶν καί τήν εἴσοδον ἐν ταῖς κρείττοσι σχολαῖς καί ἐνίσχυσον αὐτούς. Φώτισον αὐτῶν τόν νοῦν εἰς τό εἰδέναι ἕκαστος τήν ὀρθότητα τῶν σκέψεων καί τῶν γραφομένων αὐτοῦ ἐν ταῖς ἐξετάσεσιν. Ἀνάδειξον, Κύριε, πάντας τούς ὑποψηφίους διά τάς ἀνωτέρας καί ἀνωτάτας Σχολάς ἀξίους τοῦ θελήματός Σου καί ἐργάτας τῶν ἐντολῶν Σου.

Ὅτι Σύ εἶ τῶν νέων ὁ πιστός φίλος καί ὁ ἀδελφός πάντων τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐλπιζόντων ἐπί τό ἔλεός Σου καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί ζωοποιῷ Σου Πνεύματι νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΜΗΝ.


Πρός τούτοις, προτρεπόμεθα ὑμᾶς διά τήν τέλεσιν κατά τάς ἡμέρας τῶν ἐξετάσεων Θείας Λειτουργίας ἤ Παρακλήσεως εἰδικῆς διά τούς ὡς ἄνω μαθητάς.

 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1013/541/Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Μαΐου 2018 (Δέηση ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐπιτυχίας τῆς μαθητιώσης νεολαίας)