ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΩΜΕΙΩΜΑ 1195/636/Ἐν Χίῳ τῇ 4ῃ Ἰουνίου 2018

Εκτύπωση

LOGOTYPO

 

Πρός

Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὑσεβῆ Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλες

 

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΩΜΕΙΩΜΑ