• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1576/881/29.08.2018 Περί του Αγιασμού επί της ενάρξεως των μαθημάτων των Κατηχητικών Σχολείων της Ι. Μητροπόλεως Χίου

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Αὐγούστου 2018

 Μνήμη ἀποτομῆς τιμ. κεφαλῆς Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

        Πρωτ. 1576

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 881 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος καί λαβόντες ὑπ’ ὄψιν τήν σχετικήν Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ ἔναρξις τῶν μαθημάτων τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων (ὅλων τῶν βαθμίδων), κατά τό Κατηχητικόν ἔτος 2018-2019, θά πραγματοποιηθῇ τήν Κυριακήν 14ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ..

Τόν Ἁγιασμόν τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων δι' ἅπαντα τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά τελέσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν Κυριακήν 14ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 12.15' μεσημβρινήν, δι' ὅ καί παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνημερωθῶσι οἱ μαθηταί καί αἱ μαθήτριαι τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων διά νά παραστοῦν.

Ἐπίσης, μετά τήν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ οἱ Κατηχηταί (Κληρικοί καί λαϊκοί) θά ἐνημερωθοῦν καταλλήλως διά τό Κατηχητικόν Βοήθημα, τό ὁποῖον θά χρησιμοποιηθῇ ἐφέτος, τόν τρόπον διδασκαλίας, ὡς καί τό ἀπαραίτητον κατηχητικόν ὑλικόν.

Ὡς ἐκ τούτου, παρακαλοῦμεν, ὅπως, ἅμα τῇ λήψει τοῦ παρόντος, καί κατόπιν συνεννοήσεως μετά τῶν κ. κ. Διευθυντῶν τῶν Λυκείων, Γυμνασίων καί Δημοτικῶν Σχολείων, ὡς καί τῶν Κατηχητῶν καί Κατηχητριῶν, ἐνημερωθοῦν οἱ Κατηχηταί, οἱ μαθηταί καί μαθήτριαι ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς κατηχήσεως διά νά προσέλθουν καί νά συμμετάσχουν εἰς τήν ἐναρκτήριον ταύτην συνάντησιν.

Ἐπίσης, ἔχομεν τήν πεποίθησιν ὅτι θά καταβάλητε πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν, μετά συνέσεως καί διακρίσεως, πρός ἐπιτέλεσιν καί καρποφορίαν τοῦ θεσμοῦ τῆς χριστιανικῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν νέων μας.

 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1576/881/29.08.2018 Περί του Αγιασμού επί της ενάρξεως των μαθημάτων των Κατηχητικών Σχολείων της Ι. Μητροπόλεως Χίου