• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

1523/857/14.08.2018 «ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ»

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

 Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Αὐγούστου 2018

 Μνήμη Μιχαίου προφήτου

        Πρωτ. 1523

Ἀριθμ.

        Διεκπ. 857 

 

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί μου!

Τήν Κυριακήν 16ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. θά τελεσθῇ, μέ Θείαν Λειρουργίαν καί κάθε ἐπισημότητα, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου, ἡ καθιερωμένη «ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ», ἐπί τῇ συμπληρώσει 96 ἐτῶν ἀπό τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς.

Μέ κατάνυξιν καί συγκίνησιν θά προσευχηθῶμεν ὑπέρ Ἀναπαύσεως καί θά ἀποδώσωμεν τήν εὐσέβειαν, τόν ὀφειλόμενον σεβασμόν καί τήν ἁρμόζουσαν τιμήν εἰς τούς ἐνδόξους μάρτυρας καί Νεομάρτυρας τῆς Μικρασιατικῆς Σφαγῆς καί λεηλασίας, κατά τόν Μικρασιατικόν ξερριζωμόν, πρό τῶν ἱστορικῶν καί θαυματουργῶν εἰκόνων τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους, τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου, αἱ ὁποῖαι, ὡς ὅ,τι πολυτιμώτερον καί ἁγιώτερον, διεσώθησαν καί μετεφέρθησαν ἀπό τάς ἑστίας τῶν ἀλυτρώτων Πατρίδων.

Τάς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεις ὀργανώνει κάθε χρόνο, μέ ἐπιτυχία, ὁ Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου, Βιβλιοθήκη «Ο ΦΑΡΟΣ».

Μετά τήν Θ. Λειτουργίαν, τήν Ἐπιμνημόσυνον Δέησιν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Χαραλάμπους καί τό «Τρισάγιον» εἰς τό Μνημεῖον τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, θά ὁδεύσωμεν πρός τόν Ἀνδριάντα τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Πλαστήρα, ἔνθα θά τελεσθῇ «Τρισάγιον», καί πρός τό Νοτιοανατολικόν ἄκρον τῆς Προκυμαίας τοῦ λιμένος τῆς πόλεως, ὅπου θά μεταφερθοῦν, μέ πομπήν, αἱ ἱεραί Εἰκόνες, ἐνῶ θά σημαίνουν οἱ κώδωνες τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῶν πλησιεστέρων Ἐνοριῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, θά γίνῃ ρίψις δαφνίνου στεφάνου μνήμης, εἰς τήν εἴσοδον τοῦ κεντρικοῦ λιμένος τῆς πόλεως.

Εἶναι καθῆκον καί ἠθική ὑποχρέωσίς μας νά τιμήσωμεν ὅλοι, μέ τήν συμμετοχήν μας, τάς Ἐκδηλώσεις αὐτάς, διά τοῦτο καί εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε ὁλοπρόθυμα εἰς τήν πρόσκλησίν μας.

 

 

Σημείωσις: Παρακαλοῦμεν νά ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, τήν 9ην καί 14ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα 1523/857/14.08.2018 «ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ»