• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1636/911/07.09.2018 Περί δισκοφορίας πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ Σεπτεμβρίου 2018

Μνήμη Σῲζοντος μάρτυρος

        Πρωτ. 1636

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 911 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐνταῦθα

Διά τοῦ παρόντος, κατόπιν καί τοῦ ὑπ’ἀριθ. 4129/1853/7-9-2018 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παραγγέλομεν ὑμῖν, ὅπως τήν 14ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. διεξαχθῇ δισκοφορία πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, «ὡς νέου συγχρόνου τρόπου μεταδόσεως τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος τῆς σωτηρίας καί προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν εἰς τό Ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν».

Τό προϊόν τοῦ δίσκου τούτου, μετά τοῦ σχετικοῦ Πρακτικοῦ καταμετρήσεως, θά ἀποσταλῇ, μερίμνῃ ὑμῶν, ἐγκαίρως, εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1636/911/07.09.2018 Περί δισκοφορίας πρός οἰκονομικήν ἐνίσχυσιν τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος