• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1579/883/29.08.2018 ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐπιθυμῶν ἐν ὄψει τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς συνάντησιν καί ἐπικοινωνίαν μετά τῶν τέκνων τῶν Κληρικῶ

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 29ῃ Αὐγούστου 2018

 Μνήμη ἀποτομῆς τιμ. κεφαλῆς Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

        Πρωτ. 1579

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 883 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς

Τὸν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Διά τοῦ παρόντος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐπιθυμῶν ἐν ὄψει τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς συνάντησιν καί ἐπικοινωνίαν μετά τῶν τέκνων τῶν Κληρικῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν θά πραγματοποιήσῃ Σύναξιν, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, τήν 10ην Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ., ἡμέραν Δευτέραν καί ὥραν 10.30΄ π. μ. διά τούς μαθητάς καί μαθητρίας τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, τέκνα Κληρικῶν καί ἐν συνεχείᾳ περί ὥραν 11.00΄π.μ. διά τούς μαθητάς καί μαθητρίας τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων, τέκνα Κληρικῶν ὥστε νά παράσχῃ τήν πατρικήν εὐλογίαν, τάς ἐκπαιδευτικάς συμβουλάς καί σχετικόν ἀναμνηστικόν δῶρον.

 

 

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1579/883/29.08.2018 ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐπιθυμῶν ἐν ὄψει τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς συνάντησιν καί ἐπικοινωνίαν μετά τῶν τέκνων τῶν Κληρικῶ