• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1618/906/5.09.210 Περί συμμετοχής ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν τῶν δυναμένων νά προσφέρουν ὑπηρεσίαν εἰς τήν ἑτοιμασίαν τοῦ καθημερινοῦ φαγητοῦ

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

 

Ἐν Χίῳ τῇ 5ῃ Σεπτεμβρίου 2018

 Μνήμη Ζαχαρίου προφήτου

        Πρωτ. 1618

Ἀριθμ. 

        Διεκπ. 906 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν» γινόμεθα ὅλοι – καί μάλιστα ὁ Ἐπίσκοπός σας- μέτοχοι καί κοινωνοί τῶν συνεπειῶν τῆς σοβούσης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία πλήττει σφοδρῶς πρόσωπα καί οἰκογενείας, καί μάλιστα τάς οἰκονομικῶς ἀδυνάμους, ὥστε νά ὑπάρχουν καί εἰς τό Νησί μας, ὡς διεπιστώσαμεν - καί ἐκ προσφάτου ὑποβολῆς ἡμῖν σχετικῶν καταστάσεων ὑπό τῶν εὐλαβ. Ἐφημερίων, πολλοί συμπολῖται μας, στερούμενοι καί τοῦ καθημερινοῦ φαγητοῦ.

Πρός συνδρομήν, ἀνακούφισιν καί θεραπείαν τῶν ἀναγκῶν τούτων τῶν δοκιμαζομένων συνανθρώπων μας, λειτουργοῦν τά συσσίτια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, τά ὁποῖα προσφέρουν ὑπέρ τάς 700 μερίδας φαγητοῦ ἡμερησίως καί ἔχουν πρός τόν σκοπόν αὐτόν ἐπανδρώσει κληρικοί καί λαϊκοί.

Διά τόν καταρτισμόν μάλιστα τοῦ ἡμερησίου προγράμματος διακονίας καί προσφορᾶς εἶναι καθοριστικῆς σημασίας ἡ συμμετοχή τῶν δυναμένων νά προσφέρουν ὑπηρεσίαν εἰς τήν ἑτοιμασίαν τοῦ καθημερινοῦ φαγητοῦ ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν, τούς ὁποίους καί ἐνθέρμως προτρέπομεν, ὅπως δηλώσουν τοῦτο, ὡς καί τάς ἡμέρας καί ὥρας προσφορᾶς των εἰς τόν Ἱερέα τῆς Ἐνορίας των ἤ εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (τηλ. 2271044045 ἐσ. 8).

Πιστεύομεν, ὅτι ὅλοι, προθύμως καί μέ ἐνθουσιασμόν, θά συνεχίσωμεν νά ἀνταποκρινώμεθα εἰς τό φιλανθρωπικόν τοῦτο ἔργον τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐφελκύοντες πλουσίαν τήν Χάριν καί τό Ἔλεος τοῦ πανοικτίρμονος Θεοῦ, ἀφοῦ «ὁ ἐλεῶν πτωχόν δανείζει Θεῷ».

 

 

 

ΣΗΜ.: Παρακαλοῦνται οἱ Εὐλαβ. Ἐφημέριοι ὅπως ἀναγνώσουν τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα, ἐπ’ Ἐκκλησίας, περί τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, τῆς 14ης καί 16ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ..

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1618/906/5.09.210 Περί συμμετοχής ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν τῶν δυναμένων νά προσφέρουν ὑπηρεσίαν εἰς τήν ἑτοιμασίαν τοῦ καθημερινοῦ φαγητοῦ