• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1855/1025/14.10.2018 "Περί εορτασμού για τα 106 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του μαρτυρικου και πολυάθλου Νησιού μας"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 2018

 Μνήμη θαύματος Ἁγίας Παρασκευῆς

       Πρωτ. 1.855

Ἀριθμ.

       Διεκπ. 1.025

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐφέτος, ὡς γνωστόν, συμπληρώνονται, μέ τήν Χάριν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, 106 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ τοῦ μαρτυρικοῦ καί πολυάθλου Νησιοῦ μας, οὗτινος καί τό χῶμα εἶναι ἡγιασμένον, ἐμποτισμένον ἀπό τό ἅλικον αἷμα τόσων Ἁγίων, Ἐθνομαρτύρων καί Ἡρῴων, ἀλλά καί τῶν ἐνδόξων ἐλευθερωτῶν τοῦ κατά ξηράν καί θάλασσαν φιλοχρίστου καί ἐνδόξου, δαφνοστεφοῦς, Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι εὐλογημένη Ἐπέτειος, ἥτις συγκλονίζει ἅπαντας ἡμᾶς, ἅπαντας τούς Χίους, καί τούς ἐγγύς καί τούς μακράν.

Ἐλαχίστη δέ ΤΙΜΗ καί ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ θά εἶναι, κατά τήν 10ην καί 11ην Νοεμβρίου, ὁ γενικός σημαιοστολισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, Πνευματικῶν καί Ἐνοριακῶν Κέντρων καί τῶν οἰκιῶν μέ τήν ἱεράν ἑλληνικήν Σημαίαν, τό ΣΥΜΒΟΛΟΝ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ μας, ὡς καί ἡ Πανηγυρική Κωδωνοκρουσία κατά τήν 7ην πρωινήν τῆς 11ης Νοεμβρίου.

Παραγγέλλομεν, ἐπίσης, ὅπως καλέσητε καί προτρέψητε τούς Ἐνορίτας ὑμῶν, κατά τάς Θ. Λειτουργίας τῆς 4ης, 8ης καί 9ης Νοεμβρίου ἐ. ἔ. , διά τήν ἀνάρτησιν τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας εἰς τάς οἰκίας των κατά τάς ὡς ἄνω ἡμερομηνίας.

Πρός τούτοις, κατά τήν Κυριακήν ταύτην 11ην Νοεμβρίου 2018, εἰς τάς Ἐνορίας τῶν Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτροπειῶν Χίου καί Κάμπου δέν θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία, οἱ δέ Εὐλαβ. Ἐφημέριοι αὐτῶν θά ἐξυπηρετήσουν λειτουργικάς ἀνάγκας εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου ἤ τήν πανηγυρίζουσαν μαρτυρικήν καί ἡρωϊκήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Μηνᾶ, συμφώνως πρός τάς ὁδηγίας τάς ὁποίας παρέσχεν ὁ Σεβασμιώτατος πρός ὑμᾶς κατά τήν Ἱερατικήν Σύναξιν τῆς 28ης Σεπτεμβρίου 2018.

Προσέτι, δέον ὅπως προσέλθητε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου τήν 10ην Νοεμβρίου, ἡμέραν Σάββατον καί ὥραν 16.45΄, διά τήν συμμετοχήν εἰς τήν Ἱεράν Λιτανείαν, μετά τόν Μέγαν Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν, φέροντες μεθ’ ὑμῶν αὐτῶν Ἐπιτραχήλιον καί Φελώνιον, χρώματος ὁπωσδήποτε κυανοῦν, ὡς καί τά διάσημα τοῦ ὀφφικίου ὑμῶν.

Ἐντολῇ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1855/1025/14.10.2018 "Περί εορτασμού για τα 106 χρόνια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του μαρτυρικου και πολυάθλου Νησιού μας"