• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 441/136/22.02.2019 "Περί της ανάγνωσης των Χαιρετισμών της Θεοτόκου μπροστά στην αντίστοιχη εικόνα της στο Τέμπλο"

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 22ᾳ Φεβρουαρίου 2019

Εὕρεσις Ἱ. Λειψάνων Ἁγ. Μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου

        Πρωτ. 441

Ἀριθμ. 

       Διεκπ. 136 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος καί ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καθ’ ἥν ἀναγιγνώσκονται καθ’ ἑκάστην Παρασκευήν ἑσπέρας, πλήν τῆς ΣΤ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, οἱ Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου, παραγγέλομεν ὅπως ἡ ἐμμελής ἀνάγνωσίς των ἐπιτελεῖται ἐνώπιον τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τοῦ τέμπλου, ὡς προβλέπει ἡ Τάξις τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς ἴσχυε παλαιότερον καί οὐχί εἰς τό κέντρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὡς εἴς τινας Ἱ. Ναούς παρατηρεῖται σήμερον.

Κατ’ ἐξοχήν εἰς τό Τέμπλον τοῦ Ἱ. Ναοῦ δεσπόζουν αἱ Ἱεραί Εἰκόνες τοῦ Κυρίου, τῆς Θεοτόκου, τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί τοῦ Ἁγίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ εἰκών τῆς Κυρίας Θεοτόκου τοποθετεῖται ἐξόχως καί ἐπισήμως ἐκ δεξιῶν τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Κυρίου κατά τό Ἁγιογραφικόν: «παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν Σου, ἐν ἰματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλμένη»(Ψαλμ. μδ΄ 10).

Ἐκ δεξιῶν μάλιστα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατά τήν εἰκόνα τῆς Δεήσεως, ἡ μεσίτρια πρός τόν Φιλάνθρωπον Θεόν θέλει δεηθῆ ἐν τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, τῆς αἰωνίου ἡμᾶς ῥυομένη κολάσεως καί τῆς ἀπορρήτου δόξης τοῦ Υἱοῦ Αὐτῆς καί Θεοῦ ἡμῶν κληρονόμους ἡμᾶς ἀποδεικνύουσα.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

† Πρωτοπρ. Δημήτριος Κ. Γεόμελος

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 441/136/22.02.2019 "Περί της ανάγνωσης των Χαιρετισμών της Θεοτόκου μπροστά στην αντίστοιχη εικόνα της στο Τέμπλο"