• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 627/223/26.04.2019 "Περί Δισκοφορίας υπέρ του Γ.Φ.Τ."

E-mail Εκτύπωση PDF

LOGOTYPO

Ἐν Χίῳ τῇ 26ῃ Μαρτίου 2019

 Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

        Πρωτ. 627

Ἀριθμ.

       Διεκπ. 223 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

 

Θέμα: «Δισκοφορία ὑπέρ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν».

«Ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου χολήν καί εἰς τήν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος».

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Τοῦτες τίς ἱερές στιγμές, πού ὁ ἄνθρωπος μέ ἀγνωμοσύνη πρός τόν Δημιουργό καί Σωτήρα του Τόν θρέφει μέ χολή καί ὄξος, ἄς ἀποκαταστήσωμε αὐτή τήν συμπεριφορά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ἄς συνεισφέρωμε στό φαγητό τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ μας, τό ὁποῖο προσφέρεται καθημερινά ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία γιά περισσοτέρους ἀπό 700 ἀνθρώπους, σπουδαστές τῆς Σχολῆς Μηχανικῶν, μαθητές ὁλοημέρων Σχολείων κ. ἄ.. Ἐπίσης στίς ὑποτροφίες φοιτητῶν, στήν ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη, στήν διάθεση ἐνδυμάτων, στήν διατροφή ἀνηλίκων ἀσυνόδευτων παιδιῶν ἐξ ἐμπολέμων περιοχῶν, στήν κάλυψη ἀναγκῶν τῆς καθημερινότητος, στήν ἐνίσχυση τῶν Ἀκαδημιῶν Ε.Ν. Χίου καί Οἰνουσσῶν, τῶν ἀγροτικῶν ἰατρείων τῆς Βορείου Χίου κ.λ.π.

Ὁ δίσκος, ὁ ὁποῖος θά περιαχθεῖ ἀπόψε, σᾶς δίνει τήν εὐλογημένη εὐκαιρία νά προσφέρετε ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά σας γιά τήν διακονία αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν.

 

 

 

 

 

 

Σημείωσις: Παρακαλεῖσθε νά ἀναγνώσητε τό παρόν Ἐγκύκλιον Σημείωμα εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἐπιταφί¬ου καί, ἐν συνεχείᾳ, νά περιαχθῇ δίσκος ὑπέρ τοῦ Φιλανθρωπικῆς Διακονίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, τό προϊόν τοῦ ὁποίου θά ἀποσταλῇ ἕως τῆς 13ης Μαΐου ἐ.ἔ., μετά τοῦ σχετικοῦ Πρακτικοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, συμφώνως ταῖς διατάξεσι τοῦ ἄρθρου 10 παρ. 1 περίπτ. δ΄ τοῦ Κανονισμοῦ «Περί τροποποιήσεως κάι συμπληρώσεως τοῦ κανονισμοῦ λειτουργίας τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν» (Φ.Ε.Κ. 1541 / τ. Β΄/ 21.06.2013).

 

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Εγκύκλια Σημειώματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 627/223/26.04.2019 "Περί Δισκοφορίας υπέρ του Γ.Φ.Τ."