• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ Слово Святейшего Митрополита островов Хиос, Псара и Инусес Маркос. 24 марта 2013.

E-mail Εκτύπωση PDF
«Τῇ αὐ­τῇ ἡ­μέ­ρᾳ, Κυ­ρια­κῇ πρώ­τῃ τῶν Νη­στει­ῶν,
ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς ἀναστηλώσεως
τῶν ἁ­γί­ων καί σε­πτῶν εἰ­κό­νων,
γε­νο­μέ­νης πα­ρά τῶν ἀ­ει­μνή­στων
Αὐ­το­κρα­τό­ρων Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως
Μι­χα­ήλ καί τῆς μη­τρός αὐ­τοῦ Θε­ο­δώ­ρας,
ἐ­πί Πα­τρι­αρ­χεί­ας τοῦ ἁ­γί­ου καί ὁ­μο­λο­γη­τοῦ Με­θο­δί­ου»

Этими словами Святой календарь ,это письменный источник взятый непосредственно с филологической литературы Византийских времён,определяет и назначает историческое значение сегоднешнего праздника. Сегодня празднуем Православие Сегодня  празднуем τό «πα­τρο­πα­ρά­δο­τον σέ­βας»Сегодня празднуем  «Μη­τέ­ρα εὐ­σέ­βειαν». (>>>>)

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ομιλίες ДЕНЬ ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ Слово Святейшего Митрополита островов Хиос, Псара и Инусес Маркос. 24 марта 2013.