• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ἑορτασμός τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Βροντάδῳ διαλαμψάντων Ἁγίων.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 1584
Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.   691
Ἐν Χί­ῳ τῇ  3 Αὐγούστου 2015
Μνήμη Δαλμάτου, Φαύστου & Ἰσαακίου ὁσίων

Πρός

Τούς εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους
καί τόν εὐλαβῆ λαόν τοῦ Βροντάδου

Εἰς Βροντάδον

Διά τοῦ παρόντος, καί ἔχοντες ἀποτετυπωμένην ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τήν εὐλάβειαν τῶν πιστῶν τῆς πόλεως τοῦ Βροντάδου, ὡς καί ἁπάντων τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως πρός τούς ἐν Βροντάδῳ διαλάμψαντας Ἁγίους, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι θά ἑορτάσωμεν τούτους μέ ἐκκλησιαστικήν μεγαλοπρέπειαν, ὡς ἔχομεν διαλάβει εἰς τήν ὑπ’ἀριθ. 108/9-9-2014 ἡμετέραν Ἀπόφασιν, τό Σάββατον πρό τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἤτοι τήν 8ην Αὐγούστου, μέ Ἀρχιερατικήν Θ. Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Βροντάδου καί μέ τήν συμμετοχήν ἁπάντων τῶν Εὐλαβ. Ἐφημερίων τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν τοῦ Βροντάδου.

Προσκαλοῦμεν ἅπαντας ὅπως προσέλθητε καί τιμήσητε μέ τήν συμμετοχήν καί συμπροσευχήν τόν Ἑορτασμόν τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Βροντάδῳ διαλαμψάντων Ἁγίων.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμενοι ἐφ’ ὑμᾶς τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελοῦμεν μετά πατρικῶν εὐχῶν

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Σημείωσις: Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς 6ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὡς καί τάς Ἱεράς Παρακλήσεις.

Κοινοποίησις: Δημοτικόν Διαμέρισμα Βροντάδου. Εἰς Βροντάδον.

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Μηνύματα Ἑορτασμός τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Βροντάδῳ διαλαμψάντων Ἁγίων.