• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθ. Πρωτ.:   95
Ἀριθ. Διεκπ.:   49
Ἐν Χίῳ τῇ 19ῇ  Ἰανουαρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3

Πρός
τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
τῶν Σχολείων τῆς Περιφερειακὴς Ἑνότητος Χίου

Ἐνταθα

Ἀγαπητὰ μου παιδιά.

Στά πρόσωπα τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀναγνωρίζουμε τούς ἐπιφανέστερους ἐκπροσώπους μιᾶς πλειάδας ἐμπνευσμένων πρώιμων Πατέρων καί διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀναδείχθηκαν φωτεινά ὁρόσημα τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῶν Γράμματων μέ παγκόσμια ἀκτινοβολία. Κορυφαῖα πνευματικά ἀναστήματα, μέσα ἀπό τήν λαμπρότητα τοῦ βίου τους μᾶς κληροδότησαν ἕνα κολοσσιαῖο συγγραφικό καί ὁμιλητικό ἔργο, πραγματικά ἀδαπάνητο θησαυρό γλώσσας, παιδείας καί ἐπιστήμης, τό ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νά μελετᾶται καί νά ἐμπνέει σέ οἰκουμενική κλίμακα.

Οἱ τρεῖς αὐτοί ἰσότιμοι καί μεγαλοφυεῖς Ἱεράρχες, ἀξιοποιώντας γόνιμα καί ἀφομοιώνοντας δημιουργικά τούς πνευματικούς θησαυρούς τῆς ἀρχαιότητας, συνδύασαν ἁρμονικά τήν ἀνθρώπινη γνώση μέ τήν χριστιανική πίστη καί εἶχαν τό θεῖο χάρισμα ὄχι μόνο νά ἐνσαρκώσουν τήν ψυχική τελειότητα, ἀλλά καί νά ἀποτελέσουν, μέ τήν ἀνοιχτή καί διαυγή σκέψη τους, τούς θεμελιωτές τῆς θαυμαστῆς σύζευξης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς σοφίας μέ τήν χριστιανική ἀλήθεια. Ὑπῆρξαν ἔνθερμοι φορεῖς ἑλληνικῆς παιδείας, τήν ἀξία τῆς ὁποίας ὑποστήριξαν καί καλλιέργησαν σέ ὕψιστο βαθμό. Ἐνδεικτικό εἶναι τό γεγονός ὅτι ἐξεγέρθηκαν μέ πνευματικό ζῆλο κατά τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ, ὅταν αὐτός ἀπαγόρευσε στούς Χριστιανούς νά διδάσκουν τά ἑλληνικά γράμματα. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε συμφοιτητής μέ τόν ἀδελφικό του φίλο, Μεγάλο Βασίλειο, στήν φιλοσοφική σχολή τῶν Ἀθηνῶν, ἐξαίρει τή σημασία τῆς παιδείας, λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι «εἶναι τό πρῶτο ἀπό τά ἀγαθά πού διαθέτουμε. Καί ὄχι μόνο ἡ χριστιανική μας παιδεία, πού εἶναι ἡ εὐγενέστερη καί ἐπιδιώκει τήν σωτηρία, ἀλλά καί ἡ ἐξωχριστιανική». Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἡ ἄρτια πνευματική τους συγκρότηση δέν στάθηκε γι’ αὐτούς ἐμπόδιο, ἀλλά συνεργός στήν θεολογία καί τήν πίστη, ὥστε «χάριν γυμνασίας τοῦ νοῦ» νά ἀναδειχθοῦν σέ γνήσιους καί αὐθεντικούς μυσταγωγούς τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ.

Μέ τήν ἐξέχουσα πνευματική τους προσφορά γεφύρωσαν τήν ἀρχαία καί χριστιανική Ἑλλάδα σέ μίαν ἄρρηκτη καί ὀργανική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μέ τήν ἐνάρετη, ἀσκητική ζωή καί τήν ἀξιοθαύμαστη ποιμαντική καί φιλανθρωπική τους δράση, ἀναδείχτηκαν ἀκαταπόνητοι ἐκφραστές τῆς ἀγάπης. Ἡ διδασκαλία τους δέν στηριζόταν σέ κενές γνώσεις, ἀλλά στήν πραγματική σοφία, ἡ ὁποία συμβαδίζει γνήσια καί ἀνυπόκριτα μέ τήν ἀρετή. Ἡ παιδεία δέν ἦταν γι’ αὐτούς στεγνή μετάδοση γνώσεων, ἀλλά πνευματική ἀφύπνιση, καλλιέργεια τῆς κριτικῆς σκέψης καί μετάληψη χάριτος. Ὑπῆρξαν ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, ἀλλά καί ἅγιοι χαρισματικοί Ποιμένες, οἱ ὁποῖοι δέν δίστασαν νά ἀντιμετωπίσουν μέ ἔνθεη παρρησία τήν κοσμική ἐξουσία, καί ἄλλοτε νά μᾶς διδάξουν μέ τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινότητας. Ἡ βαθειά σκέψη τους καί ἡ  ἀγάπη πρός τούς νέους τούς ἀναδεικνύουν σέ διαχρονικούς διδασκάλους καί οἰκουμενικούς Πατέρες, στούς ὁποίους ὅλοι ὀφείλουμε νά προστρέχουμε μέ πνεῦμα μαθητείας.

Ἰδιαίτερα σήμερα, πού ἡ κοινωνία μας φαίνεται ἐγκλωβισμένη σέ μίαν οἰκονομική δίνη, δέν πρέπει νά ἀποθαρρυνόμαστε, ὅσο ἐμπλουτίζει καί νοηματοδοτεῖ τή ζωή μας ὁ πλοῦτος τῶν διδαγμάτων τῆς ζωῆς καί τῆς σοφίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Εὔχομαι ὅλοι νά τούς ἀναζητήσετε στή ζωή σας καί νά νιώσετε τούς τρεῖς θεμελιωτές τῆς Παιδείας μας ὄχι μόνο ὡς μέρος τῆς ἱστορίας καί τῆς κληρονομιᾶς μας, ἀλλά καί ὡς ζωντανούς ἐμπνευστές στή βάση μιᾶς ψυχικῆς καί πνευματικῆς ἀναγέννησης.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς
ὁ Χίου,Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσὼν  Μᾶρκος

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 02 Νοέμβριος 2012 16:09

"Ἡ ἑορτὴ τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου",τῆς Μαρίας Κασιώτου-Παναγιωτοπούλου,Φιλολόγου-πρ. Εὐρωβουλευτοῦ

E-mail Εκτύπωση PDF

Κάθε ἔτος καλούμεθα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν 30ὴ Ἰανουαρίου νὰ σαλπίσωμε, νὰ σκιρτήσωμε καὶ νὰ χορεύσωμε πνευματικὰ τιμῶντες ἀπὸ κοινοῦ τοὺς ἐν Ἁγίοις Πατέρες ἡμῶν καὶ Οἰκουμενικοὺς Διδασκάλους Βασίλειον τὸν Μέγαν, Γρηγόριον τὸν Θεολόγον καὶ Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον. Πολλὰ κοινὰ γνωρίσματα ἑνώνουν τοὺς τρεῖς Πατέρες ποὺ ἔζησαν μεταξὺ τοῦ 329 καὶ τοῦ 407 σὲ μιὰ περίοδο κατὰ τὴν ὁποία σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση ἀναδείχθηκε πλειάδα διδασκάλων τῆς Πίστεώς μας.

Κατὰ τὴν ἐπίγεια ζωή τους ἀνατράφηκαν ἀπὸ εὐσεβεῖς καὶ στοργικὲς οἰκογένειες, σπούδασαν στὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο τὴ σοφία καὶ τὴν ἐπιστήμη στὰ κέντρα τῶν ἑλληνικῶν σπουδῶν τῆς ἐποχῆς τους καὶ ἀνέβηκαν ἄξια, ὡς ἐκκλησιαστικοὶ ἄνδρες μὲ ἄψογη διαγωγὴ, τοὺς βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνης.

Ὡς ἱεράρχες ἔζησαν μέσα σὲ ἕνα ταραγμένο πολιτικά καὶ πνευματικὰ κόσμο, μὲ ἔντονη τὴ σύγκρουση τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς καὶ τῆς χριστιανικῆς ἰδεολογίας. Ἡ δυσκολία ἀποδοχῆς τῆς «μωρίας» τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου γιὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ὡς μόνης ὁδοῦ σωτηρίας ὄχι μόνο προκαλοῦσε τὴν ἀντίδραση τῶν εἰδωλολατρῶν ἀλλὰ ὁδηγοῦσε καὶ τοὺς ἤδη Χριστιανοὺς στὶς ἀτραποὺς τῶν αἱρέσεων. 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 04 Φεβρουάριος 2012 20:29 Περισσότερα...

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος ευλόγησε την πίτα του Εργατικού Κέντρου Χίου

E-mail Εκτύπωση PDF
004
«Είμαι υποχρεωμένος να υπερασπίσω το δικαίωμα στην εργασία, που έχει τη ρίζα του στον ίδιο το Θεό» τόνισε κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εργατικού Κέντρου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ.Μάρκος.

Ο Σεβασμιότατος εξομολογήθηκε ότι καθημερινά και ο ίδιος γίνεται δέκτης αιτημάτων για εύρεση εργασίας σε άνεργους συμπολίτες μας. «Δυστυχώς και οι πόρτες που χτυπάω εγώ είναι τις περισσότερες φορές κλειστές» παραδέχτηκε ο Μητροπολίτης, θέλοντας να καταδείξει το πρόβλημα της ανεργίας. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τ. Κώσταλος, στο χαιρετισμό του στάθηκε στον αέναο αγώνα για την διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων ενώ απέδωσε στην «πικρία των εργαζόμενων» το γεγονός ότι στη φετινή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας η διοίκηση του εργατικού επέλεξε να μην καλέσει πολιτικούς και επισήμους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε η Παρι Μπαχαντούρη που μετά από 30 χρόνια στο εργατικό συνταξιοδοτήθηκε.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΔΑ
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2012 08:56

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF
Ὁ Σεβασμιώτατος θά ἀπουσιάσει στήν Ἀθήνα ἀπό 20ῆς ἕως 25ης Ἰανουαρίου.

Τήν 20ήν Ἰανουαρίου θά συμμετάσχει στήν Συνεδρία τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητας, τῆς ὁποίας εἶναι τακτικό μέλος καί θά συνεργασθεῖ μέ ἁρμοδίους φορεῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά θέματα τῆς ἁρμοδιότητός του.

Τήν 21ην Ἰανουαρίου θά τελέσει τό Μνημόσυνο τῆς Σταυρούλας Ποθάκου, τήν ὁποία ἐγνώριζε ἀπό τά φοιτητικά του χρόνια καί ἡ ὁποία ἦταν πενθερά τοῦ παλαιοῦ Βαλκανιονίκη Φώτη Κούρτη, στό παρεκκλήσιο τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέου Φαλήρου καί τό ἀπόγευμα θά εὐλογήσει τήν Βασιλόπιττα τῶν Ψαριανῶν καί τῶν Οἰνουσσίων Ἀττικῆς.

Τήν 22αν Ἰανουαρίου θά λειτουργήσει στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου καί στήν συνέχεια θά εὐλογήσει Βασιλόπιττες Χιακῶν Σωματείων τῆς Ἀττικῆς, κατόπιν προσκλήσεώς τους.

Τήν Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου θά τελέσει ἁγιασμόν στά Γραφεῖα τοῦ Τομέα Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί θά συνεργασθεῖ μέ τούς Καθηγητές τῆς Σχολῆς γιά θέματα τῆς Διδακτορικῆς του διατριβῆς.

Ἐπίσης, θά συναντηθεῖ μέ τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, τόν Α/ΓΕΝ Ἀντιναύαρχον Κοσμᾶν Χρηστίδην καί ἄλλους συμπατριῶτες μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2012 08:52

Ο ΠΡΩΤΟΠΡ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΙΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΚΥΡΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ

E-mail Εκτύπωση PDF

Ὁμιλία ἐκφωνηθείσα ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαήλ Στεφανιώρου κατά τό ἐξάμηνον μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κυροῦ Διονυσίου, τελεσθέν τό Σάββατον 14ην Ιανουαρίου 2012 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Βροντάδου.

Σεβασμιώτατε,

Καθ’ ἐκάστην Κυριακήν, ἀλλά καί κάθε φορά πού τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, ὀντολογικώς μετέχομε εἰς τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐκκλησιαστική κοινότητα, πού ἀποτελεῖται τόσο ἀπό τούς ἐν σώματι ζῶντας, ὅσο καί ἀπό τούς κατά τό σῶμα κεκοιμημένους, προγεύεται τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως καί ὡς τό στόμα τῶν Μυροφόρων ἐπλήσθη χαρᾶς ἐν τῷ λέγειν «Ἀνέστη ὁ Κύριος», κατά τόν ἴδιον τρόπον καί τό ἡμέτερον στόμα καί ὅλη ἡ ὕπαρξη σκιρτᾶ χαρμόσυνα διά τό ζῆν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἀναστάσει ἤδη κατά τόν παρόντα αἰῶνα.

Ὁ ἱερεύς, κατά τήν προσκομιδήν, ἐξάγει μερίδες ὑπέρ ζώντων καί κεκοιμημένων ἀδιακρίτως, καί ἔτσι μετέχομεν ὅλοι ἐκ τοῦ ἐνός ἄρτου καί τοῦ ἑνός ποτηρίου καί καθιστάμεθα ἕνα σῶμα Χριστοῦ. Ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς μακαριότητος ἀναβλύζει μέσα μας ποταμούς ὕδατος ζώντος καί συναδελφωμένοι καί συσσωματούμενοι μετά τῶν προαπελθόντων πατέρων βιοῦμε τήν ἀλήθεια καί τήν πραγματικότητα των ευαγγελικων αναγνωσμάτων.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 20 Ιανουάριος 2012 00:38 Περισσότερα...

Σελίδα 351 από 356

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική