• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Προσηλυτιστικών δραστηριοτήτων συνέχεια (Δελτίο Τύπου Ιεράς Συνόδου)

E-mail Εκτύπωση PDF

topbanner 1Η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση», σε συνεργασία με άλλες ομοειδείς ομάδες, συνεχίζει κι εφέτος την προσηλυτιστική εξόρμησή της, από τις 17 έως τις 25 Ιουλίου 2012, στην περιφέρεια της Θράκης, με την διανομή της Καινής Διαθήκης.

Περισσότερα...

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος στις 17 Ιουνίου στην Αστόρια προσκεκλημένος της Χιακής Ομοσπονδίας.

E-mail Εκτύπωση PDF

greeknewsonline.comΝέα Υόρκη.- Η Χιακή Ομοσπονδία διοργανώνει μία σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση της Χίου.  Οι εορτασμοί θα αρχίσουν με την  εκδήλωση των «Καναρείων» και θα ολοκληρωθούν με την απονομή του 33ου Ομήρειου Βραβείου.

Τα «Κανάρεια» θα γίνουν στις 17 Ιουνίου 2012 και διοργανώνονται προς τιμή του ήρωα Κωνσταντίνου Κανάρη, ο οποίος με το θάρρος και τον ηρωισμό του αναζωογόνησε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και αναστήλωσε το ηθικό των αγωνιστών.  Ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ. Μάρκος θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Δημητρίου Αστόριας (30-11 30th Drive, Astoria, NY) στις 9:00 π.μ.  Θα ακολουθήσει Δεξίωση προς τιμή του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μάρκου στο Πολιτιστικό Κέντρο της Χιακής Ομοσπονδίας στις 12:15 και Πολιτιστική Εκδήλωση αφιερωμένη στον  Κωνσταντίνο Κανάρη στο Χιώτικο Σπίτι (44-01 Broadway, Astoria, NY) στη 1:30 μμ. με κεντρικό ομιλητή το μητροπολίτη Χίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πηγή: GreekNews

Κυριακή 3 Ἰουνίου 2012 – ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF
PentikostiΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Ἀριθμός 36

Κυριακή 3 Ἰουνίου 2012 – ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
(Ἰωάνν. ζ΄37 – 52, η΄12)

*

«Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου»

Φῶτα καί πηγές φωτός, ἀδελφοί μου, γιά νά βλέπουν τά μάτια μας ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν πάντοτε πολλά γύρω μας. Φῶτα καί πηγές φωτός, πού φωτίζουν δυνατά τή σκέψη καί πλουτίζουν τή γνώση τῶν ἀνθρώπων, σήμερα μάλιστα, ὑπάρχουν ἄφθονα καί στό μέλλον θά γίνωνται διαρκῶς περισσότερα.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 02 Ιούνιος 2012 11:04 Περισσότερα...

“Στιγμές τῆς χιακῆς Ἱστορίας στήν ποίηση.” Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου

E-mail Εκτύπωση PDF

katalipsis_chiouἜργο τῆς ποι­ή­σεως δέν εἶ­ναι νά ἐξι­στο­ρεῖ, ἀλλά νά ἀπο­τυ­πώ­νει τίς σκέ­ψεις, τά βι­ώ­ματα, τήν καλ­λι­τε­χνική εὐ­αι­σθη­σία καί τά συ­ναι­σθή­ματα τοῦ ποι­ητῆ, κατά τρόπο πού, σύμ­φωνα μέ τήν πε­ρί­φημη ρήση τοῦ Ἀρι­στο­τέ­λους στήν Ποι­η­τική του, τήν κα­θι­στᾶ «φι­λο­σο­φώ­τερη καί σπου­δαι­ό­τερη τῆς ἱστο­ρίας» («διὸ καὶ φι­λο­σο­φώ­τε­ρον καὶ σπου­δαι­ό­τε­ρον ποί­η­σις ἱστο­ρίας ἐστίν· ἡ μὲν γὰρ ποί­η­σις μᾶλ­λον τὰ κα­θό­λου, ἡ δ’ ἱστο­ρία τὰ καθ’ ἕκα­στον λέ­γει»). Ἡ ποί­ηση, δη­λαδή, δέν ὑπό­κει­ται στήν αὐ­στη­ρῶς νο­η­τική προ­σέγ­γιση, ἀλλά ἀπευ­θύ­νε­ται σέ ὁλό­κληρο τόν ἄν­θρωπο, γι’ αὐτό καί δι­α­θέ­τει μίαν ἰδι­αί­τερη ἐκ­φρα­στική, πού συν­δέ­ε­ται ἔν­τονα μέ τήν βι­ω­μα­τική λει­τουρ­γία τῆς γλώσ­σας. Ὡστόσο, πολ­λές φο­ρές ἡ ποι­η­τική ἔμ­πνευση ἐκ­κι­νεῖ ἀπό συγ­κε­κρι­μένα ἱστο­ρικά γε­γο­νότα καί ἱστο­ρι­κές πλη­ρο­φο­ρίες συ­χνά ἐν­σω­μα­τώ­νον­ται στό πε­ρι­ε­χό­μενο τῶν ποι­η­μά­των.

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 02 Ιούνιος 2012 00:04 Περισσότερα...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 791/344/30-5-2012 ΠΕΡΙ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF
                  aetos2 
          ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                                                                                                                           Ἐν Χίῳ τῇ 30ῃ Μαΐου 2012
ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ & ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
               ______________
           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 791
               "     ΔΙΕΚΠ. 344

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Π ρ ό ς
τόν Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες!

Ὡς γνωστόν, ὁ Γάμος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι θεοσύστατος θεσμός, «μυστήριον μέγα» κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον καί ἀποτελεῖ τό θεμέλιο τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Ἀκόμη, ὁ Γάμος εἶναι τό θεοδώρητο ἀντίδοτο στή μοναξιά τοῦ ἀνθρώπου, ἡ συνάντηση τοῦ ἄνδρα μέ τή γυναῖκα, ἡ ἀλληλοβοήθεια καί ἡ κοινωνία ψυχῶν, ἀλλά καί σωμάτων, κάτι πού ἐναρμονίζεται τέλεια καί μέ τά στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπου (σῶμα-ψυχή) καί τά γένη (ἄρσεν καί θῆλυ).

Ἐπιθυμῶν, ὡς ἐκ τούτου, ὁ Ἐπίσκοπός μας συνάντησιν καί ἐπικοινωνίαν μεθ’ ὅλων τῶν Μελλονύμφων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν προγραμματίσει νά τελέσουν τόν Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Γάμου των κατά τό ἔτος 2012, σᾶς παρακαλοῦμεν, νά τούς ἐνημερώσητε νά προσέλθουν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Χίου, τήν 6ην Ἰουνίου ἐ. ἔ., ἡμέραν Τετάρτην καί ὥραν 7ην μ. μ., ὥστε νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὁ ὁποῖος καί θά μιλήσει σ’ αὐτούς.

Προσέτι παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐνημερώσητε, τηλεφωνικῶς, μέχρι τῆς 4ης Ἰουνίου ἐ. ἔ., τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. Γεώργιον Ἐμμ. Τζιώτην, Ὑπεύθυνον τοῦ Τομέως Γάμου καί Οἰκογενείας, περί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προγραμματισθέντων κατά τό ἔτος 2012 Γάμων.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

+ Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 01 Ιούνιος 2012 13:55

Σελίδα 385 από 410

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική