• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 «Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος»

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθ. Πρωτ.: 499                                      
Ἀριθ. Διεκπ.:  211
Ἐν Χίῳ τῇ 21ῃ Μαρτίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  6

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος».

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός.»

Ὁλόλαμπρη καί ζωηφόρος ἀνέτειλε καί πάλι ἡ ἁγία ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Φωτουργός, ἄδυτος καί ἀειφεγγής Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, ὁ ἴδιος ὁ ὁποῖος εἶχε λάμψει μέσα ἀπό τό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως, καταφώτισε τἠν οἰκουμένη καί ἀπό τόν θάλαμο τοῦ τάφου, καταλύοντας τό σκότος τοῦ θανάτου «μέ τήν ἀστραπή τῆς Θεότητος». Αὐτό τό ἅγιο Φῶς κατέκλυσε ὁλόκληρη τήν κτίση, «οὐρανόν τε γῆ καί τά καταχθόνια», ἀποκαλύπτοντας τήν πραγματική της ἀξία καί προοπτική. Μεταμόρφωσε τήν φύση, καθιστώντας δυνατή γιά ὅλους τήν οὐράνια ὁλολαμπῆ πορεία.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 02 Νοέμβριος 2012 15:45 Περισσότερα...

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

E-mail Εκτύπωση PDF

Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38, παρ. 2, τοῦ Ν. 590/1977, «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» καί τῶν ἄρθρων 33-38 τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 2/1969 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καί Ἐφημερίων», προκειμένου νά πληρώσωμεν τήν κενήν  ὀργανικήν θέσιν τακτικοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ Ψαρῶν

καλοῦμεν τούς βουλομένους καί ἔχοντας τά κανονικά καί νόμιμα προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά τήν κατάληψιν τῆς  ἀνωτέρω κενῆς θέσεως.

Ἐν Χίῳ τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 2012

Ὁ Μητροπολίτης

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ΜΑΡΚΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 12 Απρίλιος 2012 22:57

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2012

E-mail Εκτύπωση PDF
Ἀριθμ. Πρωτ. 237
 
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ 
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
* * *
 
Πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο
 
(Ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον γ΄ ἤχου)
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 13 Απρίλιος 2012 12:30 Περισσότερα...

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Ἀπριλίου 2012

E-mail Εκτύπωση PDF

stayrosiΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13 Ἀπριλίου 2012

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου»

Ἰδού σήμερον, ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός εὑρίσκεται ἐπί τοῦ Σταυροῦ καρφωμένος. Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι, ἡ σπεῖρα τῶν στρατιωτῶν, ὁ ὄχλος, ὅλοι τώρα χλευάζουν τόν Κύριον, κινοῦν τά κεφάλια των σέ ἀποδοκιμασία, ὑψώνουν τά χέρια των ἀπειλητικά καί ἐν ἀλαλαγμῷ φωνάζουν: «ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτόν οὐ δύναται σῶσαι۠ εἰ βασιλεύς Ἰσραήλ ἐστι, καταβάτω νῦν ἀπό τοῦ σταυροῦ καί πιστεύσομεν ἐπ’αὐτῷ» (Ματθ. κζ΄, 41).

Τρία ὁλόκληρα χρόνια μπροστά στά μάτια τους ἐγίνοντο καταπληκτικά πράγματα. Τρία ὁλόκληρα χρόνια ἀκουμποῦσαν μέ τά χέρια τους τά θαύματα. Τρία ὁλόκληρα χρόνια ἔβλεπαν ἀνθρώπους, πλήθη ἀνθρώπων, νά σώζωνται ἀπό ἀρρώστιες, ἀπό τόν θάνατο, ἀπό τήν ἁμαρτία. Τρία ὁλόκληρα χρόνια ἦσαν κρεμασμένοι ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2012 13:11 Περισσότερα...

Κυριακή 8 Ἀπριλίου 2012 – ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

E-mail Εκτύπωση PDF

Κυριακή 8 Ἀπριλίου 2012 – ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

(Ἰωάνν. ιβ΄ 1 - 18)

«ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπί πῶλον ὄνου»

Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀδελφοί μου, τρία εἶναι τἀ ἀξιώματα, τά ὁποῖα εἶχε ὁ Κύριός μας ἐδῶ στή γῆ. Ἦταν Προφήτης – εἶναι τό διδακτικόν ἀξίωμα. Ἦταν καί Ἀρχιερεύς. Θύτης καί θῦμα, ἀφοῦ προσέφερε τόν ἑαυτό Του πάνω στό Σταυρό. Ἦταν καί Βασιλεύς μέ τό βασιλικό ἀξίωμα. Ὁ Χριστός εἶναι «ἡ κεφαλή καί ὁ Ἀρχηγός καί ὁ Ποιμήν τοῦ λαοῦ Του. Γίνεται εἰς πάντας ἁγιασμός τοῦ Θεοῦ, εἰς τελείωσιν τῆς δι’αὐτοῦ ἐπιτευχθείσης Ἀπολυτρώσεως». Τό σημερινό ἱερό Εὐαγγέλιο παρουσιάζει καί ἐξαίρει τό βασιλι-κό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2012 12:37 Περισσότερα...

Σελίδα 413 από 427

Χάρτης της νήσου Χίου
 

map2  

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 1ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 2ο )

Χίος το Αγιονήσι ( Μέρος 3ο )

Βρίσκεσθε εδω: Αρχική