ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1661/700/25-10-2012

Εκτύπωση
Ἀριθ. Πρωτ.: 1661
Ἀριθ. Διεκπ.:  700
Ἐν Χίῳ τῇ 25ῃ Ὀκτωβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν εὐσεβῆ λαόν
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Διά τοῦ παρόντος, ἀποστέλλομεν ὑμῖν, συνημμένως, τήν ὑπ’ἀριθμ. 9/25-10-2012 Ἐγκύκλιον τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν  κ. Μάρκου ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Χίου, καί παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀναγνωσθῇ, ἐπ’ Ἐκκλησίας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τῆς 11ης Νοεμβρίου ἤ τῆς 18ης Νοεμβρίου εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, οἱ ὁποῖοι δέν θά λειτουργήσουν τήν 11ην τοῦ μηνός.

Ἐντολῇ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ

+ Ἀρχιμανδρίτης
Γεώργιος Κ. Λιαδῆς