Κυριακή
5 Δεκεμβρίου

Σάββα του ηγιασμένου, Νεκταρίου και Φιλοθέου οσίων, Διογένους μάρτυρος

bibliothikh

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Ἱερ­ᾶς Μητροπόλεως

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

“ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ”

ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(ἀπό 01.10.21 ἓως 31.12.21)

Δευτέρα            10.00 - 12.00

                            17.00 - 19.00

Τρίτη                10.00 - 12.00

                            17.00 - 19.00

Τετάρτη           ΚΛΕΙΣΤΗ

Πέμπτη            10.00 - 12.00

17.00 - 19.00

Παρασκευή    17.00 - 19.00

Σάββατον        10.00 - 13.00

 

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι, προκειμένου νά ἐπισκεφθοῦν τήν Βιβλιοθήκην, πρέπει νά τηροῦν ὅλα τά ἀπαραίτητα Ὑγειονομικά μέτρα καί προηγουμένως νά ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικῶς.

Πρός τούτοις, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι μαθηταί καί φοιτηταί ἐπιθυμοῦντες νά μελετήσωσιν καί εἰς ἕτερον χρόνον δύνανται νά ἐπικοινωνῶσι εἰς τά τηλέφωνα: 2271094134, 6955008246 καί 6932445137.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ