ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΑΡΙΚΑΣ-ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΛΑΝΤΗ

bibliothikh

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἐν Βροντάδῳ Χίου σήμερον τῇ 26η Ἀπριλίου σωτηρίου ἔτους 2021 καὶ ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον αὐτῆς ὑπό τὴν Προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, παρόντων καὶ τῶν Μελῶν: κ. Γρηγορίου Σπανοῦ, κ. Κωνσταντίνου Βεργίνα, κ. Ἁμαλίας Καλουτᾶ καὶ κ. Δεσποίνης Μπογῆ-Βορριᾶ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Προεδρεύων ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸ σῶμα τὴν πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐκδημίαν τῆς

Μαρίκας-Εὐαγγελίας Πελαντῆ,

σεβαστῆς καὶ προσφιλοῦς μητρός τῆς κ. Μαριάννας Παλαντῆ, συνεργάτιδος τῆς Βιβλιοθήκης «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», Μέλους τοῦ 1ου Δ.Σ., ἡ ὁποία ἐπαρουσίασεν τὴν τελετήν τῶν ἐγκαινίων αὐτῆς.

Τὸ Δ.Σ. ὁμοφώνως ψηφίζει:

α. Νὰ προστῇ εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος θὰ διαβιβάσῃ παραμυθητικάς εὐχάς εἰς τοὺς οἰκείους της.

β. Νὰ ἀναρτηθῇ μεσίστια ἡ Σημαία κατά τὴν ἡμέραν τῆς ἐκφορᾶς της.

γ. Νὰ δωρηθῶσι βιβλία εἰς τὸ Β΄ Δημοτικόν Σχολεῖον Παναγίας Ἐρειθιανῆς Βροντάδου εἰς μνήμην της, εἰς τὸ ὁποῖον ἡ θυγατέρα της εἶναι Διευθύντρια.

δ. Νὰ ἐπιδοθῇ τὸ παρόν εἰς τοὺς οἰκείους, καὶ

ε. Νὰ δημοσιευθῇ διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

Μεθ’ ὅ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος ἐλύθη ἡ Συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ ΜΕΛΗ


Εκτύπωση   Email