ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ “ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ” ΨΗΦΙΣΜΑ

bibliothikh

EgkykliaSimeiomata

                                  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

                           «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ»

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἐν Βροντάδῳ Χίου σήμερον τῇ 26ῃ Ἀπριλίου σωτηρίου ἔτους 2021 καὶ ἐν τῇ Βιβλιοθήκῃ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον αὐτῆς ὑπό τὴν Προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου, παρόντων καὶ τῶν Μελῶν: κ. Γρηγορίου Σπανοῦ, κ. Κωνσταντίνου Βεργίνα, κ. Ἁμαλίας Καλουτᾶ καὶ κ. Δεσποίνης Μπογῆ-Βορριᾶ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Προεδρεύων ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸ σῶμα τὴν πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐκδημίαν τῆς

Ἀργυροῦς Χονδρέλη,

σεβαστῆς καὶ προσφιλοῦς μητρός τοῦ κ. Ἰωάννου Χονδρέλη, συνεργάτου τῆς Βιβλιοθήκης «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», καὶ Μέλους τοῦ 1ου Δ.Σ.

Τὸ Δ.Σ. ὁμοφώνως ψηφίζει:

α. Νὰ προστῇ εἰς τὴν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν αὐτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος, Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ὁ ὁποῖος θὰ διαβιβάσῃ παραμυθητικάς εὐχάς εἰς τοὺς οἰκείους της.

β. Νὰ δωρηθῶσι βιβλία εἰς τὸ Γυμνάσιον Κάμπου εἰς μνήμην της, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ υἱός της εἶναι Διευθυντής.

γ. Νὰ ἐπιδοθῇ τὸ παρόν εἰς τοὺς οἰκείους, καὶ

δ. Νὰ δημοσιευθῇ διὰ τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

Μεθ’ ὅ μὴ ὑπάρχοντος ἑτέρου θέματος ἐλύθη ἡ Συνεδρίασις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ ΜΕΛΗ

Ἀκριβές ἀντίγραφον - 27.5.2021

Ὁ Πρόεδρος

Τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

† Ὁ Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν  Μ Α Ρ Κ Ο Σ


Εκτύπωση   Email