ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ" ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Φωτο/κό υλικό)

bibliouiki2

Τήν 12ην μεσημβρινήν τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου μετεφέρθη στήν ἐγκαινιαζομένη Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν "ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ" καί πρό αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μᾶρκος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμό τῶν Ἐγκαινίων τῆς Βιβλιοθήκης, ἡ ὁποία στεγάζεται σέ ἰδιόκτητο κτίριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ἀποκτηθέν ἀπό τίς Δωρεές πού εἶχαν κατά καιρούς προσφερθεῖ στόν Σεβασμιώτατο.

Κατά τόν Ἁγιασμό ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε τήν ὑπ' αὐτοῦ συνταχθεῖσα ἐπί τῷ σκοπῷ αὐτῷ Εἰδικήν Εὐχήν ἔχουσαν ὡς ἑξῆς:

"Πάνσοφε, παντοδύναμε καί πανάγαθε Τρισήλιε Θεότης, μόνε ἀληθινέ Θεέ, ὁ δούς ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Σου, ὁ τῇ πανσθενεῖ Σου δεξιᾷ ἐγχαράξας ἐν ταῖς ἁγίαις πλαξί τόν Νόμον τῶν ἐντολῶν Σου καί ἐγχειρίσας αὐτάς τῷ Θεόπτῃ θεράποντί Σου Μωΰσῇ, ὁ δωρησάμενος τοῖς φιλομαθέσι καί εὐσεβέσιν ἀνθρώποις τά θεόπνευστα βιβλία τοῦ Νόμου καί τῆς Χάριτος, ἤτοι τῆς Παλαιᾶς τε καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ ἀναγνώσας καί ἑρμηνεύσας ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἐν ταῖς συναγωγαῖς, ὥστε ἐκπλήττεσθαι πάντας ἐπί τῇ διδαχῇ, τῇ συνέσει καί ταῖς ἀποκρίσεσί Σου.

Ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ Ἁγίου Σου καί ἀπό θρόνου δόξης τῆς δυναστείας Σου τήν Βιβλιοθήκην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ», ἐπίσκεψαι καί εὐλόγησον αὐτήν καί κατάστησον αὐτήν ταμεῖον πνευματικῶν θησαυρισμάτων, κυψέλην παιδευτικῆς καταρτίσεως καί ὁλκάδα ἐρευνητικῶν ἀναζητήσεων.

Χάρισαι πᾶσι τοῖς ἐν αὐτῇ μελετῶσι τήν ἀρίστην ἐπίδοσιν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας Οὐρανοφάντορος τοῦ Μεγάλου, τοῦ κορυφαίου φοιτητοῦ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τόν γλαφυρόν λόγον τοῦ συμφοιτητοῦ αὐτοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τήν χρυσῆν γλῶσσαν τοῦ Χρυσορρήμονος Πατρός, τήν ἑρμηνευτικήν πολυμέρειαν τοῦ ὁμηριστοῦ Εὐσταθίου Θεσσαλονίκης καί τήν ὀξύνοιαν τοῦ κλασικοῦ Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν τό τῆς Σῆς Θεογνωσίας ἀκήρατον καί ἀνέσπερον Φῶς, ἐξ οὗ πιφαύσκονται καί φρυκτωροῦνται τά ἱερά καί σοφά γράμματα τά δυνάμενα ἀνθρώπους σοφίσαι εἰς σωτηρίαν.

Ἔγγραψον πάντων ἡμῶν τά ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς ἵνα καταυγαζόμενοι ταῖς ἀκτίσι Σου υἱοί φωτός λάμψωμεν ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου.

Σὺ γὰρ εἶ ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καὶ τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν."

Τό κτίριο αὐτό, στήν παραλιακή ὁδό Χίου - Βροντάδου, κοντά στόν Ἱ. Ναό Παναγίας Μουτσαίνης, ἀνεκαίνισε μέ ἡγεμονική φιλόμουση χορηγία ἡ Ἐρίτιμος κ. Ἀλεξάνδρα Γ. Προκοπίου καί, ἐπί τοῦ παρόντος, διαθέτει 11.000 τόμους βιβλίων, κυρίως φιλολογικά καί θεολογικά, καί ἔχει ὑποδομή νά φθάσει τίς 20.000 τόμους.

Μετά τόν Ἁγιασμό ὡμίλησε σχετικῶς ὁ κ. Γρηγόριος Σπανός, Φιλόλογος καί Συγγραφέας, καί εἶπε:

"Χριστός Ἀνέστη,

Χρόνια Πολλά, Σεβασμιώτατε, γιά τήν ὀνομαστική σας γιορτή καί πάντα δημιουργικά.

Χρόνια πολλά, κυρίες καί κύριοι.

Σημαντικό γεγονός γιά τό νησί μας ἀποτελεῖ ὁ ἐγκαινιασμός τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Ὁ Ἅγιος Ἀγαπητός» στό χῶρο αὐτό τῆς παραλίας τοῦ Βροντάδου μέ τή θαυμάσια θέα στό Αἰγαῖο, τό σύμπλεγμα τῶν Οἰνουσσῶν καί τή Μικρά Ἀσία. Ἡ δημιουργία τῆς Βιβλιοθήκης ὑπῆρξε μέλημα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου. Πυρήνα ἀπετέλεσαν τά βιβλία της προσωπικῆς του Βιβλιοθήκης, τά ὁποῖα μέχρι σήμερα βρίσκονταν στό Μητροπολιτικό Μέγαρο σέ χῶρο περιορισμένο καί χωρίς τίς δυνατότητες ὑποδοχῆς μεγαλύτερου ἀριθμοῦ βιβλίων καί ἐξυπηρέτησης ἀναγνωστῶν. Τό ὄνειρό του ἦταν ἡ Βιβλιοθήκη νά ἀποκτήσει τό δικό της ἰδιόκτητο χῶρο, ὥστε νά μπορέσει ν’ἀναπτυχθεῖ καί νά συμβάλει οὐσιαστικά στήν πνευματική ζωή τῆς Χίου.

Ὁ χῶρος αὐτός ἀναζητήθηκε καί βρέθηκε. Καθοριστικῆς σημασίας ἦταν ἡ συνεδρίαση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου τῆς 21ης Αὐγούστου τοῦ 2015. Σ’ αὐτήν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μᾶρκος ἀναφέρθηκε μέ θέρμη στήν ἵδρυση ἐκκλησιαστικῶν βιβλιοθηκῶν στά μεγάλα Χριστιανικά κέντρα τῆς Ἀνατολῆς καί στό ρόλο πού διεδραμάτισαν στήν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας καί στή διάσωση τῆς Κλασικῆς Γραμματείας. Στή συνέχεια ἐξήγησε τήν ἀναγκαιότητα ἀπόκτησης ἰδιόκτητου χώρου γιά τή στέγαση τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Μητροπόλεως. Μέ τήν εἰσήγησή του συμφώνησε τό Συμβούλιο καί προέβη στήν ἀγορά διωρόφου ἀκινήτου 152 m2 κατά ὄροφο σέ οἰκόπεδο 535 m2 περίπου, στή περιοχή Λότζα τοῦ Βροντάδου ἀπό τήν Alpha Bank μέ χρήματα συγκεντρωμένα ἀπό δωρεές καί προσωπικά δῶρα πρός τό Σεβασμιώτατο, τά ὁποῖα ἀποταμίευσε γιά τό σκοπό αὐτό. Στό χῶρο αὐτό μέχρι πρότινος στεγαζόταν τό ὑποκατάστημα τῆς Ἐμπορικῆς Τράπεζας.

Τό κτήριο ἀνακαινίστηκε πλήρως καί ἔγιναν οἱ ἀπαραίτητες διαρρυθμίσεις γιά νά μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στή νέα χρήση. Μέ τήν εὐγενική καί γενναιόδωρη χορηγία τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Μαμαλίγκα - Προκοπίου ἔγιναν οἱ σχετικές ἐργασίες κατά τρόπο ὑποδειγματικό καί παράλληλα ἐξοπλίστηκε κατά τρόπο ἄρτιο, ἀνταποκρινόμενο στίς ἀνάγκες μιᾶς σύγχρονης βιβλιοθήκης. Γιά τό λόγο αὐτό ἄπειρες εἶναι οἱ εὐχαριστίες πρός τήν ἀξιότιμη εὐεργέτισσα πού συνεχίζει στίς μέρες μας τήν παράδοση τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς τῆς χιακῆς εὐποιίας.

Τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης εἶναι καταχωρημένα στό βιβλίο εἰσαγωγῆς, καταλογογραφημένα, ταξινομημένα εἰδολογικά καί τοποθετημένα στά ράφια κατά τά ἰσχύοντα στίς βιβλιοθῆκες. Στήν προσπάθεια αὐτή ἀπό τή μεταφορά καί τήν τοποθέτησή τους καί γενικά τό στήσιμο τῆς Βιβλιοθήκης προσέφεραν ἐθελοντικά τίς ὑπηρεσίες τους καί εἶναι ἄξιοι θερμῶν συγχαρητηρίων οἱ πατέρες Ἰωάννης Κουντουριάδης, Γεώργιος Λοῦρος, Ἰωάννης Μπογῆς, καί οἱ κ. Ἀμαλία Παπαλᾶ - Καλουτᾶ καί κ. Ἀργυρώ Σουρέλα.

Ἡ Βιβλιοθήκη συγκροτήθηκε ἀπό βιβλία ποικίλου περιεχομένου θρησκευτικά, ἐκκλησιαστικά, ἱστορικά, φιλολογικά, γλωσσικά, λογοτεχνικά, παιδαγωγικά, φιλοσοφικά, κοινωνικά, ἐγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά. Πρόσβαση στά ἔργα αὐτά θά ἔχουν οἱ μελετητές στό χῶρο τοῦ ἀναγνωστηρίου, χωρίς τή δυνατότητα δανεισμοῦ. Ὑπογραμμίζουμε ἰδιαίτερα τόν πλοῦτο καί τήν ποιότητα τῶν φιλολογικῶν βιβλίων τῆς προσωπικῆς βιβλιοθήκης τοῦ Σεβασμιωτάτου πού ἀπέκτησε στά χρόνια τῶν σπουδῶν του στή Φιλοσοφικά Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀργότερα, ὅταν ὑπηρέτησε ὡς φιλόλογος στή Μέση Ἐκπαίδευση, ἔστω γιά σύντομο χρονικό διάστημα, καί ὡς Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, ὡς Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί ὡς Μητροπολίτης. Καρπός τῆς ἀγάπης του καί τῆς ἐνασχόλησής του μέ τή φιλολογική ἐπιστήμη εἶναι τά βιβλία πού ἐξέδωσε, παρά τό φόρτο τῶν ἀρχιερατικῶν του καθηκόντων.

Ἡ Βιβλιοθήκη ἐμπλουτίστηκε ἀκόμη μέ τά βιβλία τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ ἀοιδίμου Πρωτοπρεσβυτέρου Μάρκου Ἀγαπητοῦ Βασιλάκη, παπποῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου, πού ὑπῆρξε σημαντική πνευματική φυσιογνωμία τῆς Χίου ἀφιερωμένη στήν Ἑλληνική Παιδεία καί τήν Ὀρθοδοξία. Δάσκαλος μέ γόνιμη σκέψη, ἱερέας μέ σημαντικό κατηχητικό ἔργο, σπουδαῖος ἐρευνητής καί μελετητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Χίου καί τῆς Ἱστορίας τοῦ Βροντάδου, συγγραφέας 19 βιβλίων πού διακρίνονται γιά τήν πρωτοτυπία, τήν πληρότητα καί τή ρέουσα γλώσσα τους. Στόν ἐμπλουτισμό τῆς Βιβλιοθήκης συνέβαλαν, ἐπίσης, μέ δωρεές βιβλίων ὁ χιακῆς καταγωγῆς Γραμματέας τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου ἐκκλησιαστικῆς τάξης καί ἐθιμοτυπίας Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Πατρίκιος Καλεώδης καθώς καί ὁ συμπατριώτης δικηγόρος Παναγιώτης Χαρακιάδης.

Ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου ἄνοιξε καί δίνει τή δυνατότητα γιά μελέτη στούς φιλομαθεῖς ἀναγνῶστες μέσα σέ ἰδανικές συνθῆκες ἄνεσης καί ἡσυχίας, σ’ἕνα κτήριο ἀνοικτό κυριολεκτικά στό φῶς. Πάμπολλα τά βιβλία πού προσφέρονται γιά τήν ἀπόκτηση τῶν γνώσεων. Γι’αὐτήν ὁ ἀναγνώστης πρέπει νά προσπαθήσει, νά ἀσκηθεῖ καί αὐτό δέν εἶναι εὔκολο. Ὅμως, ἀκολουθώντας τήν πορεία αὐτή θά καλλιεργήσει πνεῦμα καί ψυχή καί θά συγκροτήσει ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα μέ πίστη στίς πανανθρώπινες ἀξίες καί στήν ἀνθρωπιστική παιδεία, λουσμένη στό χριστιανικό φῶς πού ἐκπέμπει τό μήνυμα τῆς Ἀγάπης, τῆς Συγχώρησης, τῆς Θυσίας. Εὐχόμαστε ἀπό καρδιᾶς τό νέο Πνευματικό Ἵδρυμα νά ἐπιτύχει τούς στόχους του καί νά συμβάλει στήν πνευματική ἀνάταση τοῦ τόπου, ἰδιαίτερα σέ ἐποχές πού οἱ ἀξίες δοκιμάζονται, ὅπως σήμερα."

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμῶντας τήν προσφορά τῆς κ. Προκοπίου τῆς ἀπένειμε τήν ἀνωτάτη διάκριση τῆς Χιακῆς Ἐκκλησίας, τόν χρυσοῦν Σταυρό τοῦ Πρωτομάρτυρος τῆς Χίου Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰσιδώρου μετά Διπλώματος καί ἀποσπάσματος Ἀποφάσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου Χίου, μέ τήν ὁποία ἀνακηρύσσεται Μεγάλη Εὐεργέτις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν. Στήν ἀντιφώνησή της ἡ κ. Ἀλεξάνδρα Γ. Προκοπίου συνεχάρη τόν Σεβασμιώτατο καί ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν καί ἐργάστηκαν γιά τήν ἀνακαίνιση τῆς Βιβλιοθήκης.

Ἀκολούθησαν τά Ἐγκαίνια τῆς νεοσύστατης Βιβλιοθήκης. Τήν κορδέλα ἔκοψαν μέ προτροπή τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ προσκεκλημένος τῆς Οἰκογενείας Προκοπίου Ἐξοχώτατος Πρόεδρος κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, πρώην Πρωθυπουργός, καί ἡ Μεγάλη Εὐεργέτις κ. Ἀλεξάνδρα Γ. Προκοπίου.

Σέ ὅλες τίς Ἐκκλησιαστικές καί Πνευματικές Ἐκδηλώσεις παρέστησαν πλῆθος λαοῦ καί Ἱερέων, ὁ πρ. Πρωθυπουργός κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς. ὁ κύριος καί ἡ κυρία Προκοπίου, ὁ κύριος καί ἡ κυρία Μαρτίνου, ὁ πρ. Ὑφυπουργός κ. Κωνσταντῖνος Καραγκούνης, Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας, ὁ Διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ, Σεβαστιανός Ἀνδρεάδης, Δρ. Θεολογίας - Φιλολογίας, οἱ Πολιτικές, Δικαστικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές τῆς Χίου, οἱ Σπουδαστές τῶν ΑΕΝ Μηχανικῶν Χίου καί Πλοιάρχων Οἰνουσσῶν, ὡς καί ἐξέχοντα πρόσωπα τοῦ Πνευματικοῦ κόσμου.

Μετά τό πέρας τῶν Ἐκδηλώσεων παρετέθη Γεῦμα πρός τιμή τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Προκοπίου μέ εὐγενῆ καί αὐτόβουλη χορηγία τοῦ συμπατριώτου μας κ. Ἀντωνίου Φαράκλα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Εκτύπωση   Email