Δευτέρα
26 Οκτωβρίου

Δημητρίου μεγαλομάρτυρος του Μυροβλήτου

EgkykliaSimeiomata

Ἐν Χίῳ τῇ 7ῃ  Ὀκτωβρίου 2020

Σεργίου & Βάκχου τῶν μαρτύρων

Πρωτ. 1853

Ἀ­ριθμ.

Δι­εκπ. 814

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον

καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Μακάριον τό Ἔθνος, οὗ ἐστί Κύριος ὁ Θεός αὐτοῦ» (Ψαλμ. λβ΄, 12). Μακάριον τό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ὅτι δουλωθέν, Κύριος ὁ Θεός αὐτοῦ στηρίξας καί διασώσας, εἰς ἐλεύθερον αὖθις βίον ἐξανέστησεν. Τήν θείαν οὖν ταύτην εὐεργεσίαν ἀεί ἀναμιμνησόμενοι, ἰδίᾳ δέ κατά τό ἐπιόν σωτήριον ἔτος δισχιλιοστόν καί εἰκοστόν καί πρῶτον, καθ’ ὅ τήν διακοσιοστήν ἐπέτειον τῆς ἐνάρξεως τοῦ ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τιμῶμεν, ἤχθημεν εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας Ἱστορικοῦ Μουσείου ἐν τῇ μαρτυρικῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Μηνᾶ, δαπάναις εὐπατρίδου καί φιλοχρίστου ἀνδρός τῆς Ἑλλάδος.                                       

Ὅθεν,παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως ἐνημερώσετε τοῖς ἐνορίταις ὑμῶν προκειμένου νά προσφέρωσι τυχόν εὑρισκόμενα εἰς τήν κατοχήν αὐτῶν κειμήλια τῶν χρόνων τῆς σφαγῆς, ἐξ ὧν θά ἐπιλεγῶσι τά πρός ἔκθεσιν εἰς τόν εἰρημένον χῶρον.                                                                                 

Οἱ βουλόμενοι νά ἀνταποκριθῶσιν εἰς τήν πρόσκλησιν αὐτήν δύναται νά ἐπικοινωνήσωσιν ἕως τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 2020 μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Ζευγιοῦ ( τηλ.: 6937151438).

Ἐπί δέ τούτοις, ἐπικαλούμεθα ἐφ’ ὑμᾶς κραταιάν τήν βοήθειαν τοῦ Παντοκράτορος καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν πατρικῶν.

+ Ο ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

 

Κοινοποίησις:  Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Ζευγιόν. Εἰς Χίον.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ