Κυριακή
28 Νοεμβρίου

Στεφάνου οσιομάρτ., Ειρηνάρχου

katixitiko2

04ον Μάθημα

Κατηχητικῶν Σχολείων

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν

Ἱεραποστολικόν  Ἔτος

2021 – 2022

(θά διδαχθῇ ἀπό 22 - 28 Νοεμβρίου 2021)

α. ΚΑΤΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Δημοτικοῦ)

β. ΜΕΣΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Γυμνασίου)

γ. ΑΝΩΤΕΡΟΝ Κατηχητικόν Σχολεῖον (παιδιά Λυκείου)


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ