«Παπυρολογία-Παλαιογραφία» εις την Βιβλιοθήκην «Άγιος Αγαπητός» της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

 ILITARIO

Ὡς τυγχάνει γνωστόν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν ἔχει ἐντάξει εἰς τὴν πνευματικὴν διακονίαν Αὐτῆς τὸ πρόγραμμα «Φιλολογικόν Εἱλητάριον» μὲ χῶρον διεξαγωγῆς τὴν Βιβλιοθήκην ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ.

Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτῆς τῆς διακονίας ἡ Ἐπίκουρος Καθηγήτρια τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀντωνία Σαρρῆ θὰ πραγματοποιήσῃ παρουσιάσεις τοῦ θέματος «Παπυρολογία – Παλαιογραφία» μὲ ἀντικείμενον τὴν μελέτην παπύρων τῆς ἑλληνιστικῆς καὶ ρωμαϊκῆς ἐποχῆς καὶ τὴν μεταγραφὴν τῶν κατὰ τὸ σύστημα σύστημα Leiden (ψηφιακῆς μεταγραφῆς ἀρχαίων πάπυρων).

Ἡ σχετικὴ παρουσίασις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου 18 Ἀπριλίου 2023 καὶ τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινησίμου 19 Ἀπριλίου 2023 καὶ ὥραν 19:00 εἰς τὴν Βιβλιοθήκην ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν.

Ἰδιαιτέρως παρακαλοῦμεν τοὺς ἐνδιαφερομένους ἐκ τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριῶν ἢ καὶ φοιτητῶν καὶ φοιτητριῶν, νὰ συμμετάσχουν, δεδομένου ὅτι θὰ δοθῇ ἡ δυνατότης τῆς πρακτικῆς ἀσκήσεως ἐπὶ τοῦ θέματος.

(ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ)


Εκτύπωση   Email